Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon

  Mýty a skutečnost - Armageddon II.

      

  Mýty a skutečnost - Armageddon II.

  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon

  V poslední knize křesťanské Bible zvané Zjevení Janovo či zkráceně Apokalypsa je uvedeno místo posledního boje mezi dobrem a zlem. Místo nese jméno Armageddon.

  Zjevení Janovo

  Křesťanská Bible je ukončena knihou Zjevení Janovo. Tato jediná prorocká kniha Nového zákona začíná slovy Αποκάλυψις Ίησου Χριστου, tedy Zjevení Ježíše Krista...


  [a]

  Odtud nese spis název Zjevení Janovo či Apokalypsa (první řecké slovo αποκάλυψις  - apokalypsis znamená zjevení, odhalení, angl. revelation). Termín apokalypsa dnes označuje i celý literární žánr zaměřený na konec světa, poslední dny. Chápán je také jako synonymum pohromy, katastrofy, konce světa.

  Obsah Apokalypsy fascinuje, inspiruje i děsí čtenáře již skoro dva tisíce let. Někteří zde vidí jen dávné historické události, zejména popis římské války proti židům. Mnoho dalších věří, že kniha obsahuje proroctví o konci časů naší civilizace. Některá Janova varování spojují s událostmi charakteristickými právě pro naši dobu: globální oteplování, havárie atomové elektrárny v Černobylu, šíření nemoci AIDS, elektronizace, čipování či boje na Blízkém východě a pokus islamistů dobýt celý svět pod černým praporem. Pokusme se alespoň krátce projít část Janova zjevení a upozornit na možnou spojitost s aktuálními událostmi.

   

  Dny apokalypsy - lámání pečetí

  Jan popisuje znamení a pohromy, jimiž je dovršen Boží hněv a provázen Boží soud nad člověkem.

  Beránek postupně rozlamuje čtyři pečeti knihy a uvolňuje jezdce apokalypsy. Ti hubí čtvrtinu země mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Beránek rozlomil pátou pečeť a přivoláni jsou ti, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.  Při rozlomení šesté pečeti nastalo veliké zemětřesení, Slunce zčernalo a Měsíc zkrvavěl:      
  Obr. Krvavý Měsíc a Superúplněk 28. 9. 2015 [b]
  Bible, kniha Zjevení 6:12-17 (CEP)[1]   
  A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstaly na svém místě.
  Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť přišel veliký den jeho hněvu; kdo bude moci obstát?
   
  Při sedmé pečeti nastalo troubení nebeských polnic. Na zemi začal padat oheň s krví. Země i zeleň jsou sežehnuty, moře se obrátilo v krev. Při třetím zatroubení padla z nebes hvězda zvaná Pelyněk:

  Zjevení 8:10-11
  Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.

  Vize lidí zemřelých z vod otrávených hvězdou jménem Pelyněk je dávána do souvislosti s havárií jaderné elektrárny v Černobylu (tj. pelyňku) v roce 1986. Zdánlivě nemá katastrofa ukrajinské elektrárny nic společného s žádnou hvězdou. Ovšem ve stejném roce se na obloze opět po 76 letech objevila Halleyova kometa, přinášející podle tradice katastrofy a neštěstí.

       
  [4] Obr. 26. 4. 1986 došlo v Černobylu (Pelyněk) k havárii jaderné elektrárny.[c] 

  Po hrůzách šesti polnic je mnoho lidí pobito. Ti, co přežili, se nepoučili, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra... neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

  Znějí další nebeské polnice, nebeské bytosti se utkávají s drakem (ďáblem) a ten je svržen na zem. Slouží mu dravá šelma, která získává moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou;  budou před ní klekat všichni obyvatelé země... a jí slouží další šelma:

  Zjevení 13:14-18
  Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

   

  Šelma svede a  ovládne obyvatele země skrze mluvící sochu. Donutí všechny nosit cejch, bez kterého nelze kupovat ani prodávat.

  Anděl ohlašuje boží soud. Druhý anděl ohlašuje pád velikého Babylonu.

       
    [6] Obr. Srovnání babylonské věže na obraze (P. Brueghel, 1563) a dnešního sídla EU. Evropská unie prosazuje ničení křesťanských a demokratických základů, oslabování tradiční rodiny a národnostního cítění, genderismus, oslavy sexuálních deviací. Spoutává vše byrokracií a normováním. Naplno otevřela Evropu vlně migrantů a připravila půdu pro výbuchy hněvu a občanskou válku. Naplňuje tak proroctví o hněvu, smilstvu, zmatení jazyků a pádu veliké říše?

  Zjevení 14:8-18
  Za ním letěl druhý anděl a volal: "Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu."
  Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."

  Andělé pak přinášejí posledních sedm nádob pohrom. Lidé označení znamením dravé šelmy jsou postiženi zhoubnými vředy. Moře se mění v krev a umírá. I řeky a prameny se mění v krev. Slunce spaluje vše svou výhní. V království šelmy nastává tma.
   

  Obr. Porovnání výronu sluneční plazmy s velikostí Země. [9] Ze Slunce může být vyvržen oblak plazmy, který by vyvolat na Zemi silnou geomagnetickou bouři s výpadkem elektrické a komunikační sítě. Zvláště ohrožena je Severní Amerika.[d]  
       
  Obr. New York Blackout 2003. Slunce vychází nad Manhattanem během výpadku elektrické sítě na severovýchodě USA a v Kanadě. Přes 50 milionů lidí bylo bez elektřiny.[10]
  V USA dochází každý rok k výpadkům elektřiny na rozsáhlých územích.[11]

  Zjevení 16:2-12
  První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Druhý vylil svou nádobu na moře: a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev...
  Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní...
  Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma, lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.

  Řeka Eufrat vysychá, aby byla připravena cesta králům od východu k vedení poslední bitvy o záchranu člověka.

  Armageddon

  Beránek tedy postupně rozlomil čtyři pečeti a na zemi byla uvolněna cesta čtyřem jezdcům apokalypsy. Pátou pečetí byli povoláni ti, kteří zahynuli pro víru v Boha. Po  rozlomení šesté pečeti nastalo zemětřesení, slunce zčernalo a měsíc zkrvavěl. Při sedmé pečeti nastalo troubení nebeských polnic. Na zemi začal padat oheň s krví, země i zeleň  sežehnuta, moře obráceno v krev. Hvězda Pelyněk přinesla další zhoubu. Po boji s anděly byl na zemi svržen drak - ďábel. Začal zde vládnout lidem s pomocí dravé šelmy. Pak nastal boží soud. Andělé přinesli posledních sedm nádob pohrom - přisluhovači šelmy byli postiženi vředy, voda změněna v krev, vše spalováno sluncem a v království šelmy nastala tma. Ani tehdy se ale mnozí lidé neodvrátili od zla.   
  Obr. Loď vržená do ulice města Coquimbo vlnou tsunami při zemětřesení v Chile.[8]
  V září 2015 zasáhlo stát Chile silné zemětřesení (magnituda 8,3). Přes 1 milión lidí muselo být evakuováno. Zemětřesení pohnulo zdánlivě nepatrně zemskou osou, ale následky změny osy budou veliké.


  NKB[3]  Zjevení 16:12-17
  Šestý anděl pak vylil svůj koflík na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce.
  Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou [to] duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
  "Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armageddon.
  Sedmý anděl pak vylil svůj koflík na ovzduší a z nebeského chrámu vyšel od trůnu mocný hlas: "Stalo se!"

  Šestý anděl připravil vysušením Eufratu cestu králům od východu slunce.

  Z úst draka-ďábla, šelmy a falešného proroka  vyšli nečistí duchové démonů podobní žábám, aby shromáždili krále země k poslední bitvě. Všichni se pak shromáždili na místě zvaném Armageddon. Nastala poslední bitva.

  Pojem Armageddon je v Apokalypse uveden pouze jednou - ve verši Zj 16:16:

  Armageddon (Harmagedon)  je symbolické pojmenování místa, kde má podle Apokalypsy dojít k poslední bitvě mezi dobrem a zlem. V čele božích bojovníků zde budou stát králové od východu slunce. Na straně ďábla, jeho šelmy a falešného proroka pak budou démonickými duchy do místa poslední bitvy přivedeni ostatní králové země a celého světa.

  Za Armageddon je někdy považováno Megiddo či Jeruzalém. Bitevní pole Megiddo bylo všeobecně známo jako dějiště mnoha bojů Izraelitů v biblických příbězích (viz Soudců 5:19). Ovšem jednoznačně spojit Armageddon s Megiddem nelze. Z Janova zjevení pouze víme, že Armageddon má nějakou spojitost s řekou Eufratem, která bude andělem vysušena, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Ovšem pokud sledujeme události posledních let, měsíců i dní, můžeme se pokusit Armageddon lokalizovat. Pokud bychom měli pravdu, znamenalo by to, že žijeme právě nyní ve skutečné apokalypse, v posledních dnech našeho věku a konečná bitva mezi dobrem a zlem již začala.

  Předchozí     Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku?
  Následující   Armagedon - poslední bitva.

   


  [a] Snímek z aplikace BibleWorks. TIS - TIS - Tischendorf NT 8th Edition, NKB - Nová Bible Kralická.
  [b] Krvavý Měsíc znamená úplné zatmění Měsíce. Země stojí přesně mezi Sluncem a Lunou. V uvedeném dni nastal navíc tzv. Super úplněk, kdy je nám Luna nejblíže. Podle vizionářů byl tento Krvavý Měsíc zcela výjimečný a předznamenal nedobré události na Zemi.

  Často je zmiňována tzv. tetráda, což jsou čtyři zatmění měsíce během dvou let, která mají vyvrcholit nějakou neblahou událostí.

  V Hebrejské Bibli psal o zatmění Slunce a Měsíce před posledním soudem např. prorok Joel:

  CEP[1]  Joel 3:4
  Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy:
  krev a oheň a sloupy dýmu.
  Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův,
  veliký a hrozný.
  [c] Černobýl znamená pelyněk. Někteří lidé spojují největší katastrofu jaderné energetiky s verši v Janově zjevení. Po nehodě v jaderné elektrárně se do vzduchu uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazu, Východní Evropou a Skandinávií, do celé severní polokoule. Byly těžce kontaminovány rozsáhlé oblasti Ukrajiny, Běloruska a Ruska, což si vyžádalo evakuaci a přesídlení více než 350 000 lidí.[5]
  [d] K zatím nejsilnější zaznamenané sluneční erupci došlo 1. 9. 1859. Na Zemi nastala geomagnetická bouře, která ve Spojených státech zcela vyřadila telegrafní vedení. Podobná událost dnes by vyvolala rozsáhlé poškození elektrické sítě a komunikačních systémů. Týdny by rozsáhlé oblasti byly bez elektrické energie a komunikací, tedy ve tmě a úplná obnova by trvala léta.
  Nejvíce zranitelná je elektrická síť Severní Ameriky. Důvodem je vysoká rozvinutost a rozloha sítě, velice dlouhá vedení rozvodných sítí táhnoucí se daleko na sever s blízkostí severního magnetického pólu Země. Podloží Severní Ameriky je méně vodivé než např. v případě Evropy. Proudy indukované ve vedení v Severní Americe jsou větší a nemají tendenci se uzemňovat.
  V březnu 1989 došlo v důsledku geomagnetické bouře k výpadku elektrické sítě v části Kanady. Zranitelnost elektrické sítě se nyní silně zvyšuje zapojováním obnovitelných zdrojů. K rozsáhlým výpadkům elektrické sítě v Severní Americe dochází i vlivem hurikánů či technických závad (téměř každým rokem).

  Účinek extrémních slunečních erupcí na Zemi je vždy jen krátkodobý, nárazový v trvání desítek minut. Dlouhodobě na náš život působí sluneční aktivita. Ta nyní klesá ke svému dlouhodobému minimu. To může přinést výrazně studené a sněhové zimy, oslabení tryskového proudění (jet stream) v atmosféře a ještě větší klimatické extrémy na mnoha místech planety, od spalujícího horka až po dramatické záplavy.


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/
  [2] Apokalypsa a číslo 666. Mýty a skutečnost [online]. 2005 [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: myty.cz/view.php?cisloclanku=2005050003
  [3] Flek, Hoffman. Nová Bible Kralická: Nový Zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Sdružení pro Novou Bibli Kralickou./NKB/ www.nbk.cz . V elektronické formě SW BibleWorks.
  [4] Wikipedia contributors, 'Chernobyl disaster', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 18 November 2015, 19:23 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chernobyl_disaster&oldid=691270573 > [accessed 22 November 2015]
  [5] Přispěvatelé Wikipedie, Černobylská havárie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum poslední revize 10. 11. 2015, 17:32 UTC, [citováno 22. 11. 2015] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cernobylsk%C3%A1_hav%C3%A1rie&oldid=13035180 >
  [6] Všichni se sejdeme pod jednou duhou. Prorocké malby a Německo do třetice v hlavní roli? A o čem bude řeč Putina v OSN? Aeronet.cz: AENews [online]. 28.9.2015 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: aeronet.cz/news/vsichni-se-sejdeme-pod-jednou-duhou-prorocke-malby-a-nemecko-do-tretice-v-hlavni-roli-a-o-cem-bude-rec-putina-v-osn/
  [7] Krvavý Měsíc, zatmění Luny. Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2015-11-27]. Dostupné z: myty.cz/view.php?nazevclanku=krvavy-mesic-zatmeni-luny
  [8] Chile earthquake: State of emergency declared in Coquimbo as 11 killed and 1 million evacuated. IBTimes Co., Ltd. [online]. 2015 [cit. 2015-11-28]. Dostupné z: www.ibtimes.co.uk/chile-earthquake-state-emergency-declared-coquimbo-11-killed-1-million-evacuated-152019
  [9] Slunce nás může uvrhnout do temnoty. Ale spíš Američany, říká fyzik. Technet.cz [online]. 23.dubna2012n. l. [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/michal-svanda-rozhovor-slunecni-boure-dhn-/tec_vesmir.aspx?c=A120417_204526_tec_vesmir_mla
  [10] New York City Blackout 2003: Remembering The Power Outage 10 Years Later (PHOTOS). TheHuffingtonPost.com, Inc. [online]. 2013 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2013/08/14/new-york-city-blackout-2003-photos-power-outage-10-years_n_3755067.html
  [11] Wikipedia contributors, 'List of major power outages', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 24 November 2015, 14:41 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_major_power_outages&oldid=692245461 > [accessed 29 November 2015]
      


  Vytvořeno: 22.11.2015


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 22. 11. 2015 | Aktualizováno: 29. 11. 2015 | 42425 přečtení | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.