Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev

  První rady a varování (II.)

   

  První rady a varování (II.)

  Nezabíjet, neprolévat krev

   

  Rady pro příští věk

  První lidé zde na zemi měli ve své přirozenosti nezabíjet. Nezabíjet úmyslně sebe navzájem ani nezabíjet zvěř a nepojídat maso. Později se však něco zkazilo.

  Lidem přišlo z nebes varování: "Střezte se těch, kteří zabíjejí či prolévají krev s radostí!". "Varujte se těch, kteří ponoukají ostatní k zabíjení!"

  Zdá se, že princip života v našem světě je založen na zabíjení. Silnější zabíjejí slabší aby mohli sami přežít. I člověk již svým žitím zabíjí jiný život, aniž by to třeba chtěl. Je otázkou, zda by náš svět mohl fungovat nějak jinak, bez nutnosti zabíjet a být zabíjen. Biblický prorok Izajáš předpovídá dobu, kdy nebude žádné zabíjení ani mezi zvířaty:

   

     
  Obr. Kain zabíjí Ábela
   (Gustave Doré).[2]
  CEP[1] Izajáš 11:1-9
       I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy...

  Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.

  Vraťme se však do reality našeho věku. Bez zabíjení lidí mezi sebou i zabíjení zvířat se zřejmě ještě dlouho nebudeme moci obejít. Většina lidí souhlasí se zabíjením zvířat pro maso či jiný užitek. V mnoha zemích jsou uzákoněny hrdelní tresty a provinilci popravováni.  A ve válkách a bojích umírají každým rokem stovky tisíc lidí. Vždyť naše západní civilizace, pyšnící se liberální demokracií, je přímo závislá na hromadném zabíjení lidí a to i v rámci preventivních úderů. Pojem humanitární bombardování již vešlo do dějin. Právě nyní snad konečně končí válka v Sýrii, kde s podporou západních zemí rozsévaly utrpení a smrt islamisté z mnoha zemí světa. Synové tmy se však zabíjení jen tak lehce nevzdávají. Válka pokračuje v Jemenu, denně zde umírají desítky dětí, žen a mužů. Žoldáci Saudské Arábie na ně shazují bomby vyrobené v USA a náš civilizovaný svět k tomu mlčí. Nikdo dnes není v bezpečí před islámskými teroristy. Náš svět je plný zabíjení lidí i zvířat. Krev je prolévána každý den. Jsou však i války obranné, je třeba se chránit před lidskými zrůdami a je třeba jíst. O tom, kdy je zabíjení opodstatněné a ospravedlnitelné a kdy ne, se vedou spory od nepaměti. Jedno je však odpradávna jasné - nikdo by neměl zabíjet z radosti a ze zábavy.

  "Střezte se těch, kteří zabíjejí či prolévají krev s radostí!" Toto varování nalezneme i v Bibli, byť pouze v náznacích.

   

  Šesté biblické přikázání  - Nezabiješ

  Všeobecně je známo, že jedním z biblických příkazů desatera je: "Nezabiješ!" Neznamená však zákaz jakéhokoliv zabíjení. Příkazy byly adresovány Izraelitům a tento lze překládat přesněji jako "Nebudeš vraždit (své bližní -Izraelity)".


  Obr. Šesté bibické přikázání v knize Deuteronomium. Význam slova RaSaH dle biblického slovníku WTM. [3]  [a]

  Původní hebrejské slovo (transliterováno jako ) je v českých překladech překládáno jako "Nezabiješ". Použité sloveso se však v hebrejské Bibli nikde nepoužívá ve smyslu zabití v boji, sebeobraně apod. Přikázání by tedy mělo spíše znít "Nebudeš vraždit" než "Nezabiješ".

  Slovo rasah blíže nekonkretizuje způsob zabití ale podle jeho užití jinde v hebrejské literatuře lze usoudit na jeho konkrétnější význam. Objektem má být osoba - slovo nebylo používáno např. ve spojení se zabitím zvířete a ani ve smyslu zabití ve válce. Běžně se vyskytovalo v kontextu zabití Izraelity jiným Izraelitou.[4]

  Biblické desatero neřeší zabíjení lidí ve válkách či při hrdelních trestech a ani zabíjení zvířat.

  První zabití zvířete a člověka

  Podle biblické knihy Genesis první lidé nejedli maso a nemuseli tedy ani zabíjet zvěř. Za pokrm všemu tvorstvu včetně člověka sloužily zelené byliny, plody a semena:

  CEP Genesis 1:29-30
       Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
  Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak. 

  Pak však lidé zhřešili a vzali si to, co jim nebylo dáno. Byli vyhnáni z ráje a země prokleta. Do světa lidí i zvířat vstoupila smrt.
  Prvé lidské dvojici se narodili synové Kain a Ábel. Ábel zabil ovci jako oběť Hospodinu - Yahwemu. A poté Kain zabil Ábela:

  CEP Genesis 4:2-12
       Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem.
  Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země.
  Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem...

  Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.
  Hospodin řekl Kainovi: "Kde je tvůj bratr Ábel?" Odvětil: "Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?"
  Hospodin pravil: "Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.
  Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem."

  Poprvé byla na zem prolita krev člověka. Země přestala dávat přestupníkovi Kainovi svou sílu. Bratrovrah byl potrestán ale nesměl být zabit. Jeho potomek Lámech se pak ale rovněž dopustil vraždy. Ani on však nebyl potrestán na životě.
  Prvé lidské dvojici Adomi a Evě se narodil ještě třetí syn Šét a ten dal vzniknout novému lidskému rodu, dosud nezatíženému zabitím člověka.

  Po vyhnání z ráje lidé sice chovali dobytek ale nikde v Bibli není psáno, že by jej zabíjeli k jídlu. Ábel byl před svou smrtí pastýřem a lidé tedy zřejmě pili i mléko. První lidské dvojici se na místo zabitého Ábela narodil Šét a ten dal vzniknout novému lidskému rodu. Na zemi se pak vystřídalo několik dlouhověkých generací lidí od Enóše přes Henocha až po Noeho. Nikde v Bibli však není psáno, že by lidé zabíjeli zvířata pro maso - ani domácí ani divoká. Z hlediska biblické chronologie je prvá zmínka o pojídání masa a pití krve až v Knize strážců:

  Kniha strážců[5] kapitola 7
       7:4 Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali.
  7:5 A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybám a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev.
  7:6 Tu země pachatele zla obvinila.

  Podle Knihy strážců začali maso a krev jako první požívat obři, kříženci nebeských strážců a lidských žen.[6] Pojídání masa s krví bylo jedno z ničivých tajemství, které člověk poznal. Lidé začali po vzoru Nefilů (potomků nebeských návštěvníků) zabíjet zvířata pro maso a krev. Získali více okamžité energie a síly, postupně však ztratili svou dlouhověkost i mírumilovnost. Pojídání masa a krve způsobilo, že život člověka byl ukrácen. Lidské zlo a agrese se začaly šířit světem. Zabíjením lidé na sebe seslali boží hněv. Nastala potopa světa.

  B21[7] Genesis 6:1-7
       Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“
  (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)
  Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“

   

  Zabíjení pro potěchu

  Potopu mohl přežít Noe a jemu blízcí. Záplavy vod však přečkali i Nefilové. Zabíjení a pojídání zvířat tak pokračovalo. Hospodin se tedy smířil s tím, že lidé budou zabíjet pro maso a obživu. Skončila harmonie vyššího života na zemi. Zvěř i ptactvo začalo mít z člověka hrůzu.

  CEP[1] Genesis 9:1-6
       Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou.
  Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra.
  Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím.

  Hospodin zakázal lidem alespoň požívat maso oživené krví - tedy jíst zvířata za živa. A rovněž zakázal prolévat lidskou krev.

  Porovnejme svět po stvoření a po potopě:

  Genesis 1:1-30    Genesis 9:1-4
  Stav světa po jeho stvoření Stav světa po potopě
  A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi.
  Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

   

  Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou.
  Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
  Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
  Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno.
  Jen maso oživené krví nesmíte jíst.

  Člověku bylo tedy dovoleno jíst různé živočichy avšak na zemi se objevil děs a bázeň. Přesto Božstvo požehnalo člověku. Platil jen zákaz jíst maso oživené krví. Člověk však dále kráčel po cestě zla. Zabíjení zvířat se mu stalo nejen potřebou ale také zábavou. Lidé začali zabíjet pro svou potěchu.

  Nimrod

  Podle Bible byl zakladatelem a králem první lidské říše po potopě Nimrod.

  BKR[9] Genesis 10:8-10
       Zplodil také Chus Nimroda; onť jest počal býti mocným na zemi.
  To byl silný lovec před Hospodinem; protož se říká: Jako Nimrod silný lovec před Hospodinem.
  Počátek pak jeho království byl Babylon a Erech, Achad a Chalne, v zemi Sinear. Z země té vyšel do Assur, kdežto vystavěl Ninive, a Rohobot město, a Chále,
  A Rezen mezi Ninive a mezi Chále; toť jest město veliké.

  Nimrod byl znám jako mocný vladař a silný lovec před Hospodinem. Slova před Hospodinem se vykládají v negativním smyslu, tedy silný lovec proti Hospodinovi (v odporu proti Hospodinovi). V hebrejštině je ve jménu Nimrod patrný názvuk slovesa נרד, jenž má tyto významy: „bouřit se, pobouřit, pomýšlet na vzpouru, vzbouřit se, vzpínat se:[9]


  Obr. Význam slova Nimrod. Pojem je tvořen hebrejským kořenem ve významu rebel, oponent.

  Podle dalších zdrojů byl Nimrod prvým člověkem, který začal lovil zvěř nikoliv pro nasycení ale pro zábavu. Nimrod byl symbolem zvrácenosti člověka, který zabíjel zvěř pro svou potěchu. Odplata za toto zlo v člověku brzy následovala.

  Nimrod založil několik měst v Mezopotámii. Josephus Flavius uvádí, že Nimrod zahájil i stavbu babylónské věže. Hned v další kapitole Bible se popisuje budování věže, která měla mít vrchol až v nebi.

  BKR Genesis 11:1-8
       Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.
  I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.
  A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.
  Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.
  Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.
  A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.
  Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.
  A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.

  Nimrod se ve své pýše snažil postavit město a v něm věž, která by dosahovala až k nebi. Hospodin ale seslal na lid trest. Zmátl jejich doposud jednotný jazyk. Člověk člověku přestal rozumět, společnost se rozpadla, stavbu již nikdo nedokončil.

  Panuje řada výkladů známého biblického příběhu o babylonské věži. Zmatení jazyků mělo být trestem za lidskou pýchu.
  Podle názorů považujích Boha za sebestředného a žárlivého, byli lidé rozehnáni zkrátka proto, že se Hospodinovi nelíbilo, aby chrám patřil někomu jinému než jemu samotnému.

  Důvodů zmatení jazyků a rozdrobení lidské civilizace, dosud po potopě jednotné, mohla být celá řada. Jedním z nich však bylo opětné šíření zla mezi lidmi. Člověk se znovu postavil božímu řádu - zalíbilo se mu zabíjení. Ve své zlobě začal lovit zvěř nikoliv pro obživu, jak měl po potopě tolerováno, ale pro svou potěchu. Lidé začali zabíjet zvěř pro radost - začali lovit zvěř proti vůli Hospodina. Proto čteme o Nimrodovi, který byl lovec před Hospodinem - lovec proti vůli Hospodina.

     
  Obr. Zmatení jazyků
   (Gustave Doré).[8]

  Lidé tak přivodili rozpad své dosud jednotné společnosti. Museli začít rozděleni podle jazyků a národů a tak žijeme až doposud. A mnozí z nás dále s radostí a pro svou potěchu zabíjejí.

  Lidé si neuvědomovali a stále neuvědomují, že jejich zlo se hromadí a jimi prolitá krev je jednou povolá k odpovědnosti. O tom je psáno na mnoha místech Bible a tak fungují zákony našeho světa. O tom v příštím pokračování.

  Pokračování - Prolitá krev na vahách osudu

   


  [a] Použit sw Bibleworks verze 10.0.4.114. Uvádíme původní hebrejský text (čtěte z leva), jeho přepis a několik českých překladů.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
  [2] Přispěvatelé Wikipedie, Kain [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2018, Datum poslední revize 21. 05. 2018, 17:46 UTC, [citováno 26. 08. 2018]
  < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kain&oldid=16103356 >
  [3] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. V elektronické formě BibleWorks. /BHS či WTT/
  Matthew Anstey. BHT - TRANSLITERATED BHS HEBREW OLD TESTAMENT 2001. V elektronické formě BibleWorks.
  [4] Desatero. Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2018-08-26]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2005030006
  [5] SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti: mimobiblické židovské spisy : pseudepigrafy. Vyd. 2. Přeložil Zdeněk POLÁČEK, přeložil Jiří FARSKÝ. Praha: Vyšehrad, 1998-. ISBN 80-7021-257-8.
  [6] Padlí synové boží a Nefilové - příčina potopy: Nephilim V. Mýty a skutečnost [online]. 2018 [cit. 2018-08-26]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018040001 
  [7] Bible: 21st Century Translation, BIBLION /B21/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [8] The Doré Bible Gallery: The Old Testament. ENTER - Electronic New Testament Educational Resources [online]. [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://catholic-resources.org/Art/Dore-OT.htm
  [9] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [10] PÍPAL, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8. S. 93.

  Vytvořeno: 26. 8. 2018


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 26. 08. 2018 | Aktualizováno: 10. 09. 2018 | 9714 přečtení | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.