Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Panta Tauta - Toto všechno

  Konec věku (II.)

  Konec věku (II.)

  Panta Tauta - Toto všechno

  Řecký pojem Panta Tauta znamená "Toto všechno" či "Všechny tyto věci". Označuje řadu znamení (znamení doby), která ukazují příchod konce našeho věku. Panta Tauta předznamenává, podle křesťanské věrouky, příchod Ježíše Krista na konci věku (Parusie - řecky Παρουσία - příchod, výskyt). O tom, co jsou všechny tyto věci, se lze dočíst v biblických evangeliích a Janově Zjevení, poslední knize Bible.

  Ježíš Kristus svým učedníkům popsal události a znamení přicházejícího konce věku. Stalo se to na Olivové hoře, po poslední návštěvě židovského chrámu, dva dny před jeho ukřižováním.

  Bible (CEP[1]) Matouš 24:1-14
       Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno."
  Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!"
  Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec.
  Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí.
  Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.
  A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;
  povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
  Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
  A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.
   

  Řecká slova πάντα ταῦτα znamenají všechno/všechny věci (panta) a to, toto, tyto (tauta), tedy to vše, toto všechno či tyto všechny věci.

  Tyto všechny věci předznamenávající konec věku a jejich výčet nalezneme v evangeliích Matouše, Marka i Lukáše.

  Bible (CEP) Marek 13:1-13
       A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pohleď, Mistře, jaké to kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl: "Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
  Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!"
  Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec.
  Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
  Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.
  Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
  Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
  Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
   

  Bible (CEP) Lukáš 21:5-19
       Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."
  Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"  Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: 'Já jsem to' a 'nastal čas'. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned."
  Tehdy jim řekl: "Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes. Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno. To vám bude příležitostí k svědectví. Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.
  Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.
  Když vytrváte, získáte své životy.

   

  Snad nejpodrobněji jsou všechny tyto věci, předcházející konci věku, popsány v biblické knize Zjevení (Zjevení Janovo, Revelation).[a]
  V této poslední novozákonní knize lze nalézt řadu vizí a obrazných událostí, jež mají čtenáře varovat a odhalit mu budoucnost našeho světa.

  Známými obrazy jsou čtyři apokalyptičtí jezdci; pronásledování věřících; žena oděná sluncem a ohrožená drakem, který chce pohltit dítě, které má porodit; dravé šelmy vládnoucí světu a číslo, kterým jsou označeni jejich uctívači;  rozhodující bitva u Armageddonu; odsouzení nevěstky opilé krví mučedníků či pád Velkého Babylónu.

  Zjevení lze chápat jako popis událostí od Kristovy smrti až do konce světa.

    
  Čtyři jezdci apokalypsy dle knihy Zjevení (Albrecht Dürer).[2]

  Varování, že žijeme na konci věku, spolu s výčtem panta tauta - všeho toho ukazujícího na blížící se konec, lze nalézt nejen v křesťanských evangeliích ale i ve Starém zákonu (Hebrejské Bibli) a dalších dílech našich prapředků.

  Lidské věky, náš poslední

  Panta tauta - toto všechno, co se nyní děje a bude dít, bylo již dávno předpovězeno. Nejen v křesťanských a hebrejských textech ale i v tradicích o mnoho let starších. Dokládají to eschatologické mýty (z řec. ta eschata, poslední věci) popisující budoucnost a konec světa.[b]

  Podle starověkých Řeků žily kdysi dávno na zemi čtyři odlišné lidské rasy. Každá z nich byla vyspělejší než ta, která přišla po ní. A každá byla zničena katastrofou. Nejprve rasa zlatá, pak stříbrná, bronzová a pak rasa hrdinů. Po nich přišla rasa železná - naše pátá a poslední. Páté pokolení je zvrhlé, kruté, nespravedlivé, zlomyslné, chlípné, nevděčné k rodičům a zrádné.

  Podle indické (hinduistické) mytologie existoval zlatý věk (epocha Pravdy - Satja juga), kdy vesmírný i lidský řád spočíval pevně na čtyřech pilířích. Postupně ubývalo pilířů a střídaly se tak další kosmické věky. Náš dnešní svět stojí pouze na jediném pilíři a je rozkýván ke svému zániku. Kali Yuga, známá též jako Temný věk je v hinduistickém cyklickém pojetí dějin ten nejnižší ze čtyř věků vývoje světa, který končí degenerací lidí, úpadkem a úplným zničením. Buddhistické posvátné knihy popisují sedm Sluncí. Nyní žijeme v posledním - sedmém.

  Stará íránská náboženství včetně Zoroastrismu dělí čas na 4 věky. Každý věk trvá 12 000 let. Čtvrtý věk začíná zjevením víry Zarathuštrovi a končí apokalypsou. Věk se dále dělí na 4 etapy - dobu zlatou, stříbrnou, železnou a období méně cenných kovů.

  Mayové a po nich Aztékové hovořili o obdobích pěti Sluncí. Naše epocha je pátou v pořadí. Američtí indiáni kmene Hopi zaznamenali tři Slunce, my žijeme ve čtvrtém.

  Sibyliny knihy uvádějí devět Sluncí - devět věků. Žijeme v posledním.

  Také moderní spirituální proud New Age očekává nástup Věku Vodnáře, který nastane po zániku našeho současného věku.

   


   
  Obr. Výřez z titulní stránky The Economist,
  The World in 2019 - Svět v roce 2019.[3]
  Nad západní Evropou stojí čtyři jezdci apokalypsy.

   

  Předchozí - Události a znamení konce
  Následující - Chrám - nezůstane kámen na kameni


  [a] Zjevení svatého Jana je poslední knihou Nového zákona. Podle prvního řeckého slova αποκάλυψις (apokalypsis, „zjevení, odhalení“) se často nazývá Apokalypsa.
  [b] Mýtem rozumíme nikoliv „nějaké zkazky“ či dokonce mylná tvrzení, ale posvátný popis světa s radami, jak žít v souladu s božskými vzory, archetypy a rituály.  Náboženství či kult jsou interpretací či rozvinutím mýtu.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Wikipedia contributors, 'Eschatology', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 8 January 2019, 23:53 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eschatology&oldid=877489209 > [accessed 12 January 2019]
  [3] The World in 2019. The Economist: The Economist Newspaper Limited 2018 [online]. 2018 [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: https://ukshop.economist.com/products/the-world-in-2019?redirect=International


  Vytvořeno: 12. 1. 2019 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 13. 01. 2019 | Aktualizováno: 20. 01. 2019 | 5766 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.