Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Biblická proroctví

  Nevyplněná proroctví - Izajáš

  Bible - Proroctví -- Nevyplněná proroctví - Izajáš

  Nevyplněná proroctví

  Izajáš

  Prorok Izajáš

  Izajáš je nazýván prorokem víry. Patří mezi největší biblické proroky. Podle Hebrejské Bible měl působit v Jižní říši (Judsko) za vlády králů Uzijáše, Jotama, Achaza a Ezechiáše (Hizkiáš) zhruba v létech 740 až 700 př.n.l.[4]
  Neúspěšně se snažil oživit ustrnulý vztah lidí v Judeji k Yahwemu.

       


  Izajáš [10]

  Podle svého popisu spatřil Yahweho v podobě krále sedícího na trůnu. Po boku trůnu stáli šestikřídlí serafové. Úchvatně popisované Izajášovo povolání za proroka patří mezi několik málo biblických popisů setkání člověka s Bohem.

   

  Doba napsání knihy Izajáš

  Historický prorok Izajáš je autorem pouze prvních kapitol Iz 1-32 (1-39)[a]. Další kapitoly pocházejí z pozdější doby:

  kapitoly označení od do (př.n.l.)
  Izaiáš 1 - 32 (39) proto-Izajáš 740 700[4]
  740 680[5]
    704[2]
  Izaiáš 33 (40) - 55 deutero-Izajáš 586 538[8]
  Izaiáš 56 - 66 trito-Izajáš 538[8]  
  539 515[9]

  I v nejstarším proto-Izajáši jsou ale pozdější vsuvky. Např. verše Iz 2:2-4 jsou pokládány za poexilní útěchu, která byla připojena k Izajášovým předpovědím. [4]str.90 Podobné verše nalezneme v Micheášovi. Rovněž verše 34-35 jsou připisovány deutero-Izajáši.

  Mylné předpovědi

  Izajáš 13 - Zkáza Babylónu

  CEP[1]  Izajáš

  13:1 Výnos o Babylónu, který přijal ve vidění Izajáš, syn Amósův:

  13:17-19 Hle, já podnítím proti vám Médy, kteří si neváží stříbra, nemají zálibu v zlatě. Svými luky rozdrtí chlapce, nad plodem života se neslitují, s vašimi syny nebudou mít soucit. Babylón, skvost mezi královstvími, pyšná okrasa Kaldejců, dopadne jako Sodoma a Gomora, vyvrácené Bohem.

  Izajáš ve verších Iz 13:1-22 prorokuje zkázu Babylónu nájezdem Médů. Prorok se však zmýlil. Verše patří do části knihy označované jako proto-Izajáš, napsané zřejmě prorokem Izajášem zhruba mezi léty 740 až 700 př.n.l.[4]. V té době byla médská říše zhruba uprostřed svého trvání (8. až 6. stol.př.n.l.).[3] Izajáš při své předpovědi asi nepředpokládal, že Médové budou přemoženi Peršany a Babylón nikdy nedobudou.[2]

  Asi v roce 553 př.n.l. vojska perského vládce Kýra II. (Churuš, angl. Cyrus) porazila médskou armádu a zajala krále Astyaga. Médská říše se dostala do područí perské dynastie Achaimenovců a její území se stalo součástí perské říše. Byli to Peršané, kteří pak v roce 539 př.n.l. obsadili Babylón.[3] Prorok se mýlil, stejně jako po něm další z biblických proroků, Jeremjáš. Médové na Babylón nezaútočili a město jimi nebylo nikdy vypleněno.Ve svých vizích proroci neodhadli, že perský král Kýros zvítězí nad Médy a začne vládnout Babylónu bez jakéhokoliv krveprolití. Perský vládce Kýros v roce 539 př.n.l. dobyl Babylón, jeho nábožensky a jazykově tolerantní politika však nevedla k drancování města. Židům v babylónském exilu povolil návrat do jejich vlasti.

   

  Izajáš 19 - Společenství Egypta, Asýrie a Izraele

  Vyberme další proroctví, které bylo alespoň přibližně časově určeno. Izajáš ve verších Iz 19:1-25 prorokuje, že Egypt bude stíhán nepřízní, jeho moc bude nakonec zlomena a životodárný Nil vyschne. Vše se má stát podle veršů ještě v období vlády sóanských velmožů (Iz 19:11-13). Yahweh však Egyptu přinese spásu. Izrael, Egypt a Asýrie vytvoří trojici a společně budou Yahweho uctívat:

  Izajáš 19:11 Jací pošetilci jsou sóanští velmožové! Moudří rádcové faraónovi, vaše rada je hloupá. Jak můžete říci faraónovi: "Jsem syn moudrých, syn dávných králů?"

  Izajáš 19:21-25 Hospodin se dá poznat v Egyptě; Egypťané poznají v onen den Hospodina a budou ho uctívat obětním hodem a obětním darem, budou Hospodinu skládat a plnit sliby. Hospodin udeří na Egypt, udeří i vyléčí, a oni se obrátí k Hospodinu; on přijme jejich prosby a vyléčí je.
  V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země, protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: "Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael."

  Verše patří do části proto-Izajáš. Soán (Zoan, Tanis), kde sídlili faraóni i jejich rádcové, přestalo být hlavním městem v 7. stol.př.n.l. To by tedy měla být hranice časového rámce dějů popisovaných v proroctví.[2] 
  Proroctví se nenaplnilo. Mezi Egyptem a Asýrií vládly spory a války. K harmonickému soužití Egypta, Asýrie a Izraele se společným uctíváním Yahweho nedošlo. Egypťané i Asyřané si ponechali každý své bohy. Egypt byl na čas obsazen asyrskými vojsky Assarhaddona (Esarhaddon, vládl 681-669 př.n.l.). Následovník Aššurbanipal v roce 665 př.n.l. však Egypt opět ztratil. Asýrie postupně ztrácela moc a v roce 609 př.n.l. byly zbytky jejího vojska přemoženy Babylóňany.

  Další mylné předpovědi v prorocké knize Izajáš jsou uváděny na stránkách věnovaných falešným proroctvím.[6] [7]

  Proroctví ex-eventu

  Kniha Izajáš obsahuje jedno z nejznámějších biblických proroctví. Prorok měl v 8. stol.př.n.l. předpovědět události, které se za mnoho desítek let skutečně udály. Izajáš prorokoval, že po zničení jeruzalémského chrámu a vyhnání Izraelitů do exilu přijde cizí král Kýros, shromáždí rozptýlený národ a zajistí obnovu Chrámu:

  CEP  Izajáš 44:24-45:4

  Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: "Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?"
  Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, obrací mudrce nazpět a jejich poznání mate. Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly.
  Jeruzalému on praví: "Budeš osídlen!" a judským městům: "Budete zbudována! Pozvednu jej z trosek."
  Hlubině on praví: "Vyschni! Vysuším tvé vodní proudy."
  O Kýrovi praví: "Hle, můj pastýř. Vyplní každé mé přání. Řekne Jeruzalému: »Budeš vybudován!« A chrámu: »Budeš založen!«"
  Toto praví Hospodin o svém pomazaném, o Kýrovi: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.
   ... a poznáš, že já jsem Hospodin, který tě volá jménem, Bůh Izraele. Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, vyvolenci svému, jsem tě zavolal tvým jménem; dal jsem ti čestné jméno, ač jsi mě neznal.

  Perský král Kýros II. skutečně v roce 539 př.n.l. obsadil Babylon a ujal se vlády i nad Judskem. Babylonské zajetí Židů skončilo,  Kýros umožnil exulantům návrat zpět do vlasti. K obnově chrámu skutečně došlo v roce 538 př.n.l.
  Kniha tvrdí, že Izajáš měl svá vidění za dnů několika judských králů. Ti  vládli v období 783 až 686 př.n.l.

  CEP  Izajáš 1:1

  Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše, králů judských.

  Jak mohl Izajáš vědět, co se stane o nějakých 200 let později? Pro věřící to může být důkaz božího slova, jen Bůh přece zná budoucnost. Existuje však i přirozenější odpověď.
  Odborníci kladou vznik textu až do období po roce 538 př.n.l. Izajáš "předpovídá" události, které byly v době sepsání proroctví již známou historií. Jedná se o proroctví ex-eventu, tedy po událostech, které jsou předpovídány.
  Badatelé se dnes již shodují v tom, že proroctví není dílem Izajáše. Bylo sepsáno až mnoho let po jeho smrti a známému proroku pak připsáno. Verše 40 až 66 vznikly v době babylonského exilu či později.[11]

  Stará židovská literatura je charakteristická tím, že její autorství bylo připisováno dávným legendárním postavám. Taková literatura je nazývána jako pseudoepigrafická z řeckého výrazu znamenajícího "falešné spisy". Tehdejší díla byla připisována Adamovi, Henochovi, Abrahámovi, Jákobovým dvanácti synům, Mojžíšovi, Šalomounovi, Ezrovi či Ezekielovi.[12] Ne všechny pseudoepigrafy však vznikaly jako antedatované padělky. V některých případech zřejmě texty kolovaly jako anonymní a mýtickým či historickým postavám byly připsány až později. Odborníci tyto texty mohou dnes rozeznat např. podle anachronizmů v jazyce, prozrazujících pozdější dobu vzniku.

  Proč pisatelé veršů 40-66 připsali autorství Izajášovi, postavě žijící podle tradice v Jeruzalémě osmého století? Zřejmě ve snaze dát svému dílu větší důvěryhodnosti. Lidé věřili, že zlatý ideální věk již byl kdysi dávno. Pradávné postavy měly ideální lidské vlastnosti a jejich dílo tedy muselo být vrcholem lidského poznání. 

  Trpící služebník a neznámý autor

  Kdo tedy napsal verše Izajáše 40-66?  Kdo napsal deutero-Izajáše resp. trito-Izajáše? Text představuje jednu z nejvznešenějších poetických textů Bible. Zůstane geniální autor navždy v anonymitě?

  Podle Nehemijáše Rabbana sepsal verše 40-66 jediný autor. A zanechal v textu i své jméno.[13] Rozdíly ve stylu a terminologii veršů 40-55 a 56-66 jsou zapříčiněny nikoliv různými autory ale změnou v rozpoložení jednoho jediného tvůrce díla.
  Kapitoly 55-66 jsou mnohem divočejší a horlivější než předchozí 40-55. To může zrcadlit autorovu snahu zesílit svůj apel, protože jeho předchozí kázání bylo neúspěšné.

  Opakujícím tématem Iz 40-66 je boží služebník či služebníci. Kapitoly 40-55 píší o konkrétním služebníkovi. Je bohem ustanoveným učitelem a soudcem národů. Byl vybrán již při svém zrození, pověřen záchranou Izraele a učením národů. Úsilí božího sluhy je však marné pro jeho mírnost a nepřitažlivost. Je zlořečen, trpí, je odsouzen a umírá. Kdo je oním služebníkem?
  V některých verších je služebník personifikací všeho izraelského lidu (Iz 41:8-9, 43:10, 44:1-2, 21, 45:4, 48:20, 49:3).  Jinde však vystupuje spíše jako individuální postava. Křesťané v něm dokonce anachronicky vidí Ježíše (k tématu se vrátíme samostatným článkem). Badatelé v postavě božího služebníka vidí mnoho dalších kandidátů - Mojžíše, exilového krále Jójakíma či jeho vnuka Zerubábela, judského guvernéra po návratu Židů z Babylónu. Podle N.Rabbana je však oním trpícím služebníkem sám autor deutero-Izajáše. Vyvozuje to zvláště z veršů Iz 49:1-6. A jak se tedy autor deutero-Izajáše jmenoval?

  CEP  Izajáš 42:18-19

  "Slyšte, hluší, prohlédněte, slepí, ať vidíte! Kdo byl slepý, ne-li můj služebník? Kdo byl hluchý jako můj posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý jako ten, za něhož jsem zaplatil /meshullam/, slepý jak služebník Hospodinův?

  CEP zmiňuje nejasně někoho, za koho bylo zaplaceno. BKR však překládá jinak:

  BKR Izajáš 42:18-19

  Ó hluší, slyštež, a vy slepí, prohlédněte, abyste viděli. 19 Kdo jest to slepý, jediné služebník můj? A hluchý, než posel můj, kteréhož posílám? Kdo slepý tak jako dokonalý /meshullam/? Slepý, pravím, jako služebník Hospodinův?

  V hebrejském slově meshullam panuje v překladech nejasnost. Podle N.Rabbana je však toto slovo jménem autora deutero-Izajáše.

  Mešulán - Dokonalý

  Výraz meshullam je tradičně překládán přívlastkem dokonalý či zaslíbený. Meshullam však na 24 místech Hebrejské Bible znamená osobní jméno. A s tímto jménem se setkáváme i na židovských dokumentech pocházejících z perského období. Jmenoval se tak i autor deutero-Izajáše? Znamená to, že i další biblické odkazy na Dokonalého označují tohoto autora? Znamenalo by to, že kdysi žil někdo jménem Meshullam - Dokonalý, vynikající básník, znalec starší literatury, člověk považující se za bohem vyvoleného s životem spjatým s osudem národa. 
  V Bibli lze nalézt zmínku (1 Kr3:19) o Mešulánovi - , synovi Zerubábela, potomku Davida.[14] Otec Zerubábel byl podle knih Ezra, Hagaj a Zechariáš královským uchazečem, který měl obnovit království.
  Proč však nalézáme text o Mešulánovi v knize Izajáše?  Zmínky o Mešulánovi  zde mohou být proroctvími, podobně jako "proroctví" o králi Kýrovi. Mešulán psal proroctví o sobě z ryze praktických důvodů - aby podpořit svůj úřad, své domnělé či skutečné pověření od boha.
  Zatím stále nevíme, zda autorem deutero-Izajáše byl právě Mešulán, syn Zerubábela. Nevíme, zda Mešulán psal skutečně sám o sobě a text vydával za proroctví Izajáše. Možná to bylo jinak. Izajáš není příliš časté biblické jméno, nese jej asi sedm postav. Jednou z nich byl i poexilní  příslušník Davidova rodu, vnuk našeho Mešulána (1 Kr 3:21). Možná došlo jen k omylu.  Verše 40-66 mohly být napsány poexilním Izajášem, vnukem Mešulána. Ten "proroctvím" podpořil kredit svého děda Mešulána. Dílo poexilního Izajáše, vnuka Mešulána, pak bylo omylem přiřazeno k textům legendárního proroka Izajáše.[11] 
   

  ... pokračování příště ...

   


  [a] Dle dřívějších teorií byly prvému autorovi připisovány verše 1 až 39. Lingvistický rozbor provedený v r. 2011 na Bar Ilanově univerzitě v Jeruzalémě však tuto domněnku vyvrací. Styl textu se mění již od kapitoly 33.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
   
  [2] Warttig Mattfeld W.R. Dating Biblical Texts via Failed Prophecies. 2001
  www.bibleorigins.net/FailedPropheciesDateTexts.html

   
  [3] DIDEROT s.r.o. 2002. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM, Praha 1999
  [4] Koppová Johanna. 1991. Izraelští proroci (Israels Propheten - Gottes Zeugen heute. . Edice Biblistika.2001. ISBN 80-7192-507-1
   
  [5] www.bible-researcher.com/history1.html
   
  [6] Till Farrell. Prophecies: Imaginary and Unfulfilled.
  www.infidels.org/library/modern/farell_till/prophecy.html

   
  [7] False prophecies, Broken promises, and Misquotes in the Bible
  www.skepticsannotatedbible.com/proph/long.html
   
  [8] www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=1
   
  [9] www.geocities.com/spenta_mainyu_2/oldtest1.htm
   
  [10] Izajáš - Michelangelova freska v Sixtínské kapli
  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Isaiah.jpg
   
  [11] Propp, William H.C.. "Who Wrote Second Isaiah?." Bible Review, Oct 2003
   
  [12] Charlesworth, James H.. "The Old Testament Pseudepigrapha." Garden City, Doubleday, 1985
   
  [13] Rabban, Nehemiah. Second Isaiah: His Prophecy, His Personality and His Name. 1971
   
  [14] North, Christopher R.. The Suffering Servant in Deutero-Isaiah. Oxford Univ.Press. 1948

  Vytvořeno: 28.12.2006


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 28. 12. 2006 | Aktualizováno: 30. 06. 2011 | 42395 přečtení | Počet komentářů: 179 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.