Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.)

  Mýty a skutečnost - Konec věku XII.

      

  Konec věku XII

  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.)

  Jedním ze současných pokusů, jak stanovit časové cykly, ve kterých se vyvíjí život na zemi, je precesní zodiakální astrochronologie. Tak tuto metodu nazval její autor Milan Špůrek v díle Tajemné rytmy dějin.[1] [2]

  Precesní hodiny

  Můžeme si představit nebeské hodiny, na kterých jediná ručička ukazuje precesní věky podle astrologických znamení tropického zodiaku. Ručičku (viz bod α) tvoří začátek prvního souhvězdí zvířetníku (Berana, Aries). Jako ciferník slouží pás 12 astrologických znamení tropického zodiaku. Ručička pomalu putuje s precesním otáčením zvířetníkových souhvězdí a ukazuje přechod z astrologického věku Berana k věku Býka.[2]

  Otázkou je, kde přesně má začínat souhvězdí Berana resp. kde na ekliptice leží ručička našich hodin - bod α. M. Špůrek pro počátek zvířetníku stanovil ekliptikální délku 120° od hvězdy Regulus v souhvězdí Lva. V roce 2012 měl Regulus ekliptikální délku 150° a bod α tak měl ekliptikální délku 30°. To znamená, že podle M. Špůrka nastal astrologický věk Býka právě v roce 2012.[a] [b]

      
  Obr. Červená šipka, začátek souhvězdí Berana i celého hvězdného zvířetníku (rozděleného na 12 stejných dílů), ukazuje na ciferník - 12 znamení tropického zodiaku. Označuje precesní astrologický věk, charakterizovaný příslušným astrologickým znamením. Tropický zvěrokruh (modře) je pevně navázán na kříž rovnodenností a slunovratů. Zvířetníková souhvězdí se precesí otáčejí ve směru šipek.

   

  Zodiakální cykly

  Další důležitou vstupní veličinou je hodnota lunisolární precese. Tu považuje M. Špůrek pro zjednodušení za konstantní, s hodnotou 50,371˝/rok. Odtud lze odvodit, že jeden platónský měsíc trvá 2144 let a odpovídá precesnímu posunu o 30°. Tak dlouho by tedy mělo průměrně trvat, než ručička na nebeských hodinách přejde z jednoho znamení do druhého. Celý platónský rok má pak délku 25 729 let.

  Základním časovým modulem je platónský rok. Od něj se odvíjejí cykly vyšších i nižších úrovní (viz tabulka vpravo). Každý cyklus je tvořen 12 cykly nižší úrovně.

  Výše uvedeným způsobem se M. Špůrek pokusil určit kvantitativní parametry nebeských hodin (princip odměřování zodiakálních cyklů, hierarchie cyklů, jejich časové ukotvení) a parametry kvalitativní (spojení cyklů s charakteristikou astrologických znamení). Posledním krokem bylo stanovení metodiky pro použití zodiakální astrochronologie v praxi. Jedná se o rozvinutí archetypu astrologického zvěrokruhu do času.

      
  Obr. Hierarchická stavba času - systém mikromegas analogon.[1]

  Zodiakální křivky

  Astrochronologie je postavena na základě cyklických zodiakálních analogií. Tropický zvěrokruh je sled astrologických znamení, která lze rozvinout v čase goniometrickou funkcí y = sin x. Rovnodennosti určují body inflexní, slunovraty jsou amplitudami:


  Obr. Zodiakální sinusoida. Rozvinutí astrologického zvěrokruhu v čase.[1]

  Každé znamení zodiaku v sobě obsahuje celý zvěrokruh nižšího řádu. Každý zodiakální cyklus je pouze jedním zodiakálním znamením v cyklu vyššího řádu (fraktální struktura).  

  Na zvěrokruhu se střídají znamení kladné a záporné polarity. Dvojice sousedních znamení tak vytvářejí jeden cyklus, vyjádřený sinusoidou s dvojnásobnou délkou vlny. Složením obou časových sinusoid vzniká interferenční zodiakální křivka (obr vpravo):

  1 - v každém znamení je obsažen celý zodiak
  2 - ve dvojici sousedních znamení opačné polarity je obsažen celý zodiak
  3 - interference obou křivek
  4 - zvýrazněny jsou čtyři vývojové fáze:

  A - inflexní konvergence
  B - konvexní amplituda
  C - inflexní divergence
  D - konkávní amplituda
  A - inflexní konvergence

   
  Obr. Geneze zodiakálních interferenčních křivek.[1]
   

  Průběh působení astrologických sil a trendů, zjednodušeně popsaný interferenční zodiakální křivkou, platí v libovolném časovém zodiakálním cyklu.[c]
  Ve fázi inflexní a zejména ve fázi inflexní divergence (C) je vliv astrologického znamení nejsilnější. V inflexní fázi nastává vzestup lidských kultur. V divergentní inflexní fázi dochází k nárůstu vědeckých objevů a technických vynálezů. M. Špůrek na celé řadě příkladů demonstruje praktické užití zodiakální astrochronologie.

  Budoucnost

  Co nám tedy může sdělit zodiakální astrochronologie o blízké i vzdálené budoucnosti? Je třeba si uvědomit, že stále zůstáváme v říši astrologie. Objektivně lze dělit oblohu na jednotlivá znamení a sledovat postavení nebeských těles v nich. Výklad těchto dějů je však již značně subjektivní, závislý na dovednostech astrologa.

  Podle M. Špůrka je z hlediska vývoje lidské společnosti nejzajímavější pracovat s třístupňovým rozdělením platónského roku. Platónský rok trvající asi 25 729 slunečních let lze dělit na měsíce (věky trvající 2144 let), palcové úseky (období trvající asi 180 let) a mikrovlny (dvanáctiny palcových úseků o délce zhruba 15 let).

  Rok 2012 byl předělem mezi precesním zodiakálním věkem Berana a Býka. Žijeme tedy na úplném počátku věku Býka, který je v pořadí druhým věkem současného platónského roku.[d]

  V makroměřítku (obr. vpravo, diagram 1) začal věk Berana♈ rokem -132 a v roce 2012 skončil. Divergentní inflexní fáze (C) probíhá od r. 1476 (konec středověku) do r. 2548, jako nám známý novověk. Nacházíme se stále ve středu inflexní fáze (křivost křivky mění znaménko), tedy uprostřed novověku. Divergentní (rozbíhavý) charakter lze chápat jako zásadní rozpor mezi tendencemi Západu a Východu.  Tyto rozpory začaly postupně narůstat na počátku novověku (viz pád Konstantinopole roku 1453). Jsme právě v neuralgickém bodě tohoto trendu znamenajícím protichůdné postoje a tendence - problémy v mezinárodních vztazích. Rozpory stále sílí i mezi bohatým Severem a chudým Jihem. Měly by však začít pomalu ubývat až k jejich vymizení někdy kolem roku 2548. Synkretismus (splývání, sjednocování) je na této úrovni téměř nemožný.

   
  Obr. Interferenční zodiakální křivky na přelomu věku berana a Býka vytvářející makrosekvence (1), mezosekvence (2) a mikrosekvence (3).[1]
   

  Věk Berana ♈(mužský a ohnivý), který právě skončil, nesl v sobě i křesťanskou symboliku Beránka božího. Byl však pod patronací astrologického vládce znamení Berana - Marsu, akční planety vůle a boje. Křesťanská či spíše katolická Evropa objevila a dobyla řadu kontinentů a zemí. Byl to věk lidského sebeobětování ale také nespočetných válek a drancování přírody. Člověk pronikl do všech končin země ale cesta, po které se vydal, jej dovedla téměř ke sebezničení.
  Nastávající věk Býka ♉ bude astrologicky věkem ženským, pevným, zemským a poživačným. Z hlediska makrocyklu vstupujeme teprve do druhé poloviny novověku, který má povahu inflexně divergentní. To znamená protichůdné postoje a trendy. Nůžky se stále více rozevírají. Zrození ekologie a feminismu bude nejprve poznamenáno fanatismem (ekoterorismus, militantní feminismus, boj proti "bílému muži" - pozn. autora) jako dozvuk vlády Marsu v Beranu. Poroste smyslnost, poživačnost a spotřeba, zároveň se shora sílící tendencí ke globalizaci s nebezpečím zneužití. Proti tomu se bude zdola objevovat touha návratu k matce Zemi.

  Z hlediska mezoměřítka (diagram 2) žijeme v období konvergence. Skončilo 180leté období Ryb, začalo palcové období Berana (2012 až 2191). Od r. 1967 žijeme v mezosekvenci, kde precesní zodiakální křivky mají průběh inflexně konvergentní až do r. 2057. Je charakteristická velkými etnickými pohyby (migrace lidí).[e]
  Na pozadí makroměřítka věku Býka s výraznou divergencí společnosti bude ve střednědobém období a na lokální úrovni probíhat konvergence - sjednocování a sbližování (zde lze zařadit snahy o posilování vlastenectví, národů i rodiny - pozn. autora). Na jedné straně zde budou působit vymoženosti otevřeného světa, globalismu, megaměst, internetu a dalších technologií. Na druhé straně porostou tendence návratu k tradicím, folklóru, přírodě a komunikaci jen mezi bližními. Obě tyto tendence budou vzájemně konvergovat a lidský svět se dále propojovat. Je zde zejména nebezpečí oslabování států (jejich hranic a bezpečnosti) a zničující migrace lidí.
  V mikroměřítku (diagram 3) žijeme právě v 15letém mikrocyklu Berana, v jeho konvexní amplitudě. Posiluje to konvergenci a synkretismus na nejnižších úrovních.


  Obr. Detail přelomu zodiakálních věků na konci milénia s hierarchií platónského roku;
  1 - zodiakální věky, 2 - zodiakální palcové úseky Ryb a Berana na přelomu věků, 3 - módní vlny na přelomu věků se zvýrazněním vodnářské módní vlny, 4 - interference vlnění na úrovni palcového a dvoupalcového dělení precesního cyklu, 5 - čtyři základní fáze interference vývojových křivek (A, B, C, D).
  [1]

  Tři úrovně času lze shrnout následovně: Z krátkodobého a střednědobého hlediska má současné světové dění konvergentní charakter pod znamením Berana ♈ (1. astrologické znamení, pozitivní, ohnivé znamení, ovládán planetou Mars). To znamená tendenci ke krátkodobé spolupráci a sjednocování, ale také k lokálním konfliktům. Stále větším nebezpečím bude hromadná migrace lidí s oslabováním bezpečnostní funkce států.
  Výraznější a dlouhodobý charakter našeho věku je dán počátkem věku Býka ♉ (2. znamení zvěrokruhu, negativní, zemské, pevné, ovládáno Venuši) se silnou divergencí. Velice vážně hrozí střet civilizací.[1]  

  Dle našeho názoru může být nejbližší období charakterizováno také jako doba vzteku. Býk ♉ i Beran ♈ jsou klidná zvířata, ale lze v nich vzbudit hněv a vyprovokovat přímý útok. Býci bývají klidní, avšak jejich trpělivost není bez hranic. Zlost v nich roste pozvolna, ale pak je rozdráždí cokoliv. Horkokrevní Berani umí vybuchnout nejrychleji ze všech znamení zvěrokruhu.

  Konce a počátky civilizací

  M. Špůrek demonstruje výsledky své zodiakální astrochronologie na mnoha příkladech z historie. Uveďme zde alespoň základní srovnání interferenčních zodiakálních křivek makrocyklů věků se skutečnou historií hlavních civilizací ve Středomoří. Časové makroměřítko věků pracuje s cykly o délce 2144 let (platónské měsíce). Model vzestupů a pádů hlavních civilizací v blízkosti Středomoří převzal M. Špůrek z díla Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura autora Fritjofa Capry.[8] Vrchol moderní západní civilizace (8) na rozhraní věku Berana ♈ a Býka ♉ současného platónského roku spadá do divergentní fáze (C). Vytváří periodu k vrcholu sumersko-akkadské (1) i egyptské (2) civilizace na rozhraní věku Vodnáře ♒ a Ryb ♓ předešlého platónského roku:


  [1]

  Náš začátek věku Býka je analogií počátku věku Ryb kolem roku 2300 př. n. l. Bylo to období vrcholu ale také počátku konce civilizací staré Mezopotámie a starého Egypta. Divergentní inflexní fáze (C) zodiakálních křivek se kryje s počátkem rozvratu obou civilizací. Nyní, v počátcích věku Býka, se nacházíme opět ve stejné fázi inflexní divergence, jako tehdy, před dvěma platónskými měsíci.
  Dodejme, že v analogii k zániku sumersko-akkadské a egyptské civilizace (s tehdy nastupujícím rozkvětem civilizace egejské) před dvěma věky, je možné očekávat  pomalý zánik civilizace západní (s rozkvětem jiné, dosud utlačované civilizace východní).

  Věk a znamení Býka

  Býk je znamením pevným a zemským, symbolem kvantity, zásob a rezerv.[f] M. Špůrek na základě charakteristik znamení Býka vysvětluje, že se lidstvo bude muset vyrovnat s omezeností zásob, surovin a zdrojů. Znamení je možné chápat v kontextu následujícího věku a zejména na jeho počátku, ve smyslu globalizace (zejména v materiální rovině).  Býk je znamením ženským (záporná polarita). Do dění zásadněji promluví ženy jako nositelky života. Věk Býka bude věkem země. Úkolem člověka bude uchovat Zemi pro další generace. Avšak zejména na počátku věku zde bude nebezpečí militantního feminismu a ekologického aktivismu, dozvuk vlády Marsu v Beranu. Z druhé strany bude působit tendence smyslnosti, poživačnosti a snahy vytěžit z přírody maximum. Všechny tyto síly se budou střetávat pod vlivem divergentní inflexní fáze končící až zhruba okolo r. 2500 n. l.
  Trendy budou kulminovat v období, kdy znamení Býka bude působit i v podřízených časových cyklech - mezocyklech (roky 2191 až 2369) a mikrocyklech (zejména 2206 až 2221). Tehdy bude znamení Býka působit trojnásobně (poprvé a naposled v celém platónském roku) - mikrocyklus Býka bude součástí mezocyklu Býka a ten součástí makrocyklu - věku Býka.

  Podle M. Špůrka skončilo militantní dvoutisíciletí věku Berana pod vládou Marsu, věku bojů a válek. Nový věk Býka je dobou očekávání nového paradigmatu pod vládou Venuše. Vešli jsme do poloviny precesního cyklu, měřeno od počátku věku Štíra, kdy náš současný svět jako první věk povstal z chaosu. Pod znamením Býka nastává cosi zásadního. Osa Býk - Štír představuje v astrologii prahovou osu bytí a nebytí. Půjde o přežití lidstva. Otázce, jaký bude věk Býka, by tedy měla předcházet otázka, bude-li vůbec pokračovat nějaký lidský věk.

  Vstoupili jsme do věku Býka v jeho divergentní fázi. Divergence, tendence vzájemného vzdalování a oddělování, bude působit na celou lidskou společnost. Ženy budou stavěny proti mužům, děti proti rodičům, mladí proti starým, globalisté proti vlastencům, tradicionalisté vůči modernistům, černoši proti bělochům, města proti vesnicím.

  Věk Býka by měl být věkem ženským. Avšak nahradit patriarchát posledních tisíciletí opačným extrémem - matriarchátem, by bylo chybou. Doufejme, že ve spirituální sféře nového věku, pokud ještě lidstvo získá čas a šanci k další existenci, zde budou stát bok po boku boží syn a boží dcera, k následování všem ostatním.

   

  Pokračování - Tři věky

   


  [a] Tento rok (stejně jako ostatní přelomové roky zodiakální astrochronologie) představuje pouze matematicky vypočítaný bod na ose času. Bylo by iluzorní se domnívat, že právě v tomto roce vypukne věk Býka se vším všudy. Uváděné společenské změny jsou kontinuální, a čím delší jsou cykly, tím větší lze očekávat jejich vzájemný přesah. Výpočtem získané body obratu představují těžiště průběžných změn, v nichž přestává platit paradigma staré a začíná platit nové.
  [b] Referenční hvězda Regulus i bod α se samozřejmě precesí posouvají a postupně roste jeho ekliptikální délka.

  Regulus (α Leonis) je čtyřhvězda, nejjasnější v souhvězdí Lva. Latinský název znamená Malý král nebo Princ. Společně s hvězdami Antares, Fomalhaut a Aldebaran patřil mezi královské (vládnoucí) hvězdy, které sloužily k rozdělování roku na čtyři období (Aldebaran-zima, Regulus-jaro, Antares-léto, Fomalhaut-podzim).

  Jako referenční hvězdy sloužily i jiné hvězdy, např. Révatí ze souhvězdí Ryb, Spica (Panna), Aldebaran (Býk), Antares (Štír) či Alcyone (Plejády).

  [c] Dalším teoretickým předpokladem zodiakální chronologie je možnost promítnutí zodiakálního cyklu do vývojové spirály. V astrologii jsou známi planetární vládci zodiakálních znamení. K vystřídání všech planetárních vládců zodiaku (dochází až po 1.5 otočce zodiakální spirály, což představuje 18 zodiakálních znamení. 

  Pro zjednodušení zde zatím tuto metodiku podrobněji neuvádíme.

  [d] Současný platónský rok začal podle M. Špůrka v r. 2276 př. n. l. věkem Ryb (2276 až 132 př. n. l.) a pak věkem Berana (132 př. n. l. až 2012 n. l.).
  [e] Podle M. Špůrka dochází k vlnám stěhování národů zejména v palcových mezosekvencích zodiakálních základních znamení (Beran, Rak, Váhy a Kozoroh):


  Obr. Etnické pohyby v základních znameních zodiaku na úrovni mezocyklů.[1]

  [f] Několik obecnějších astrologických principů podle M. Špůrka:
  Pohyblivá znamení (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby) jsou spojena s analytickými tendencemi. Naproti tomu syntetické tendence převládají ve znameních základních (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh) a pokračují i v následujících znameních pevných (Býk, Lev, Štír, Vodnář). Pohyblivá znamení pomáhají roztáčet kolo vývoje. Konvergentní fáze vedou ke kolektivním aktivitám. Divergentní fáze souvisejí s rozštěpením kolektivních snah a s individualismem. Konvexní fáze vyvolávají syntézu. Konkávní fáze posilují analytické tendence s hledáním nových cest.
  Znamení Střelce vede k zásadním změnám. Vytváří ve zvěrokruhu výrazný předěl, zásadní přelom (smrt, konec, směřování k novému zrodu). Ústí v přerod probíhající v následném znamení Střelce (přerod, reinkarnace).

  [1] ŠPŮREK, Milan. Tajemné rytmy dějin. Praha: Eminent, 2006. ISBN 80-7281-243-2.
  [2] Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.). Mýty a skutečnost [online]. 2020 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=kola-casu-precesni-zodiakalni-astrochronologie-i&cisloclanku=2020020002
  [3] Mýtický čas. Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007080004
  [4] Kola času: Konec věku (VI.). Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019020002
  [5] Starověké hvězdářství: Precese zemské osy. Mýty a skutečnost [online]. 2004 [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2004020001
  [6] Přispěvatelé Wikipedie, Astrologie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2019, Datum poslední revize 10. 10. 2019, 07:05 UTC, [citováno 8. 02. 2020] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrologie&oldid=17713383>
  [7] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [8] FRITJOF Capra. Bod obratu. Věda, společnost a nová kultura. Praha 2002: DharmaGaia Maťa. ISBN 978-80-85905-42-7.

   

      


  Vytvořeno: 07. 02. 2020


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 14. 02. 2020 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 4750 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.