Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Boží dar - pohled na nebesa

  Mýty a skutečnost - Vyprávění z Knihy věků - Boží dary

      

  Mýty a skutečnost - Vyprávění z Knihy věků - Boží dary

  Boží dar - pohled na nebesa

  Dle prastarých vyprávění Stvořitel věnoval člověku několik darů. Jedním z Božích darů byl pohled na nebeskou klenbu. Tento dar byl dán jen jediné zemské bytosti s živou duší - pouze člověku. Všem ostatním zemským bytostem a tvorům je pohled na nebesa upřen.

  Dar pohledu na nebesa

  Stvořitel kdysi dávno usadil na naši zemi první lidský pár a s nimi další, muže a ženy. Jim a jejich potomkům věnoval vzácný dar - možnost pohlédnout na nebeskou klenbu. Ze všech zemských bytostí a tvorů s živou duší, pouze člověk obdržel dar kdykoliv pohlédnout na nebesa, radovat se z této krásy nesmírné a číst z nich znamení časů.

  Tento dar byl určen jen člověku. Kterákoliv jiná zemská bytost či tvor, kteří by vědomě upřeli své zraky na nebesa, zkráceni by byli na životech.

  Bible, Žalmy 19:2-4 BKR[1]
  Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.
  Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.
  Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich. 

  Člověku byl dán dar nesmírný. Kochat se krásou nebes, večerní, noční, jitřní a denní oblohou. Spatřovat zde velebnost Božího díla, čerpat zde sílu a získávat vědění, posilovat víru v dobro Stvořitele.

  Velkým trestem a ztrátou pro člověka je pak nemožnost pohlédnout na nebesa.  Přesto se lidé právě v těchto dobách stále více uchylují pod střechy a i dny či noci, příjemné k očistě duše pohledem na oblohu, tráví ukryti ve svých skořápkách. Nechť nás varuje i jedno ze zatajovaných proroctví z Fátimy:

  Poslední proroctví z Fátimy[2]
  Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více. Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své...

  Nedejme si upřít pokušitelem dar Boží! Važme si daru, který byl dán právě nám - lidem zde na zemi! Nenechme se krátit o svobodný pohled na krásu nebes! Ještě tyto generace spatří na nebeské klenbě znamení konce starého a počátku nového věku.

  Na konci věku

  Podle několika proroctví dojde na konci věku k událostem, které lidem znemožní pohled vzhůru na krásy nebe.

  Podle Bible vyvedl Hospodin Izraelity z egyptského otroctví a dal jim osídlit zaslíbenou zemi. Ve 3. a 5. knize Mojžíšově (Leviticus, Deuteronomium) ukládá Hospodin Izraelitům zákony. Pokud budou Boží zákony dodržovat, dobře se jim povede. Pokud ne, vyslouží si hrozná protivenství:

  Bible, Leviticus 26:13-20 CEP[3]
  Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. Jestliže mě nebudete poslouchat a nebudete plnit všechny tyto příkazy, jestliže zavrhnete má nařízení a zprotivíte si mé řády, takže nebudete plnit všechny mé příkazy, ale budete porušovat mou smlouvu, pak já vám učiním toto:
  Navštívím vás hrůzou, úbytěmi a zimnicí, pohasnou vám oči a budete plni zoufalství.
  ...
  Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď. Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.

  Bible, Deuteronomium 28:15-23
  CEP
  Jestliže však nebudeš Hospodina, svého Boha, poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení:
  ...
  Hospodin tě bude bít úbytěmi a zimnicí, palčivou horečkou, mečem, obilnou rzí a snětí; ty tě budou pronásledovat, dokud nezanikneš.
  Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.

  Mezi mnoha jinými zlořečeními je zde také zmínka o tom, že nebe bude jako železo resp. nebe nad hlavami bude měděné (či jako mosaz nebo bronz dle jiných překladů). Měď a železo jsou chápány jako obraz naprosté uzavřenosti nebe a země.[4]

  Existuje ještě jedno vysvětlení těchto veršů. Podle proroctví má na konci věku, který přivodí člověk svými hříchy, probíhat boj mezi silami dobra a zla i na nebi. Nejprve budou na nebi mnohá znamení. Ke konci se zbarví do červena až fialova a jakýkoliv pohled vzhůru bude nahánět děs a hrůzu. Lidé, kteří upřou své zraky na nebe, budou zasaženi strachem či dokonce šílenstvím. Boží dar pohledu na nebe člověk ztratí. V končícím věku již nikdy lidé nepozvednou svůj zrak k nebi, aniž by nepropadli děsu.  

     Naplno, chvástat se budou Černí svou mocí,
  i mučením dětí, to výsměch nebesům,
  pak velká bouře ku pomoci,
  království padnou dík otřesům.
  Na nebi znamení,
  někteří procitnou,
  však mnozí již zkažení.
    

   

     Bratrství, soudržnost, rychle se lámají.
  I v městě měst, bílé a purpury,
  zpěváčci, létavci, shůry již padají.
  V šarlat oděje se nebe, mocní zalezou v sloj.
  Nebeská opona protrhne se pak,
  k spatření nebeský, urputný boj,
  ach běda, až k šílenství, kdo vzhůru upře zrak.
    

   

  Znamení na nebi

  V Apokalypse (Zjevení Janovo), poslední knize Bible, je předpovězeno několik znamení na nebi:

  Bible, Zjevení 12:1-3 CEP
  A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
  Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.
  Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.

  První znamení, Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy, se již na obloze zjevilo 23. 9. 2017. Alespoň podle některých zasvěcených tak bylo možné  interpretovat postavení Slunce a planet na obloze:


  Obr. Dne 23. 9. 2017 bylo možné představit si na obloze znamení Apokalypsy. Žena (souhvězdí Panny) oděná Sluncem, s Měsícem pod nohama. Z jejího lůna putuje Jupiter (královská hvězda) do souhvězdí Lva. Lev je složen z devíti hvězd a spolu s Venuší, Marsem a Merkurem zde stojí 12 "hvězd", korunujících ženu.[5]  

  Jen pro zajímavost, podle našeho kalendáře má 23. 9. svátek Berta, Bertina či staročesky Perchta (od staroněmeckého berath, beraht, bereht zářící, skvostná). Odvozeným výrazem je Berchtentag - slavnost Zjevení Páně (Epifanie).

   

  Pokud se skutečně první znamení Apokalypsy ukázalo v září roku 2017, lze očekávat znamení druhé: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé hlavě měl královskou korunu.

  Původní řecký text (Zjevení 12:3) lze překládat spíše ve smyslu červený, rudý, ohnivě červený drak: 

  To nám může připomenout biblický verš Nebe nad tvou hlavou bude měděné - (Deuteronomium 28:23) nebo proroctví V šarlat oděje se nebe, kdy se nebesa nejprve zbarví do červena, ruda či fialova, a později se pohled vzhůru, dříve tak úchvatný a povznášející, stane hrůzným až k pomatení mysli.

   

   --- pokračování příště ---

   


  [1] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Proroctví z Fátimy - Poslední proroctví: Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2016-06-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013050001
  [3] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/
  [4] Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991. ISBN 80-7017-408-0
  [5] Simulace v programu Stellarium. Původně zveřejněno na těchto stránkách 23. 9. 2017
      


  Vytvořeno: 1.6.2016


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II) (21.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 01. 06. 2016 | Aktualizováno: 16. 01. 2021 | 12338 přečtení | Počet komentářů: 90 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.