Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Mýty

  Mýtus o stvoření člověka v dvojjedinosti

  Mýty - Mýtus o stvoření člověka v dvojjedinosti

  Mýty a skutečnost

  Mýtus o stvoření člověka v dvojjedinosti


  Podle pradávných tradic stvořil Bůh člověka v dvojjedinosti. Stvořil jej jako jedinou bytost, kterou rozdělil na dvě poloviny - jako muže a ženu. Ozvěny této tradice lze nalézt v Bibli i dílech řeckých filosofů. 


   

  Stvoření dvojjediného člověka

  Podle pradávných tradic stvořil Bůh člověka v dvojjedinosti. Stvořil jej jako jednu jedinou bytost, kterou rozdělil na poloviny - jako muže a ženu. Stvořil tak dvě poloviny jednoho celku, muže a ženu, aby se ve svém pozemském životě hledali, poznali a znovu spojili láskou. Na cestě svobodného hledání, poznávání a sjednocení v lásce žije člověk - muž a žena k obrazu božímu.

   

  Bible

  Biblický příběh o stvoření Adama a Evy je všeobecně znám. Bůh nejprve stvořil člověka - Adama  a uvedl jej do Rajské zahrady. Tam pak z jeho žebra stvořil ženu - Evu. Méně známa je skutečnost, že v Bibli jsou dva základní a samostatné příběhy o stvoření člověka. V tom prvém stvořil Bůh náš svět během sedmi dní. Šestého dne Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil

  Bible, Genesis 1:26-27, CEP[1]
  I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

  Právě verš Genesis 1:27 lze chápat v duchu tradice stvoření člověka jako dvojjediného.  Bůh stvořil člověka (jako dvojjedinou bytost) a tu rozdělil na dvě poloviny - jako muže a ženu je stvořil.

  Člověk stojí před stvořitelem jako muž a žena (doslova samec a samice). Jak uvádí i Výklady ke Starému zákonu: "V tom je vážný a nezměnitelný Boží řád: teprve v této podvojnosti je člověk celým člověkem, schopným naplnit své poslání".[7]

  Druhý příběh o stvoření člověka nalezneme ve 2. kapitole knihy Genesis. Člověk je vytvořen a posazen do zahrady v Edenu. Bůh pak bere člověku žebro a z této kosti utváří ženu. Tu pak přivádí k člověku. Z textu plyne, že člověkem zde je míněn muž. Hebrejský pojem adam totiž může být překládán jako muž, člověk či Adam 

  Bible, Genesis 2:20-25
  Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest." Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

   

  V Bibli jsou tak sloučeny dvě tradice o stvoření člověka.

  Druhá tradice, stvoření Evy z Adamova žebra, patří do vrstvy Jahvistické (J). Je odvozena z mýtů starověké Mezopotámie, kde vystupuje bohyně Nin-ti neboli Paní žebra či Paní, která dává žít. Podle druhé biblické tradice žil nejprve člověk - Adam v zahradě Eden sám. Aby mu Bůh učinil pomoc jemu rovnou, vytvořil nejprve zvěř a pak z Adamova žebra ženu.[a]

      
  Stvoření Evy. Michelangelo - část nástropní malby v Sixtinské kapli.
  [2]

   

  Původ ani stáří prvé tradice z 1. kapitoly Genesis nejsou známy.[b]  Zde čteme, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

  Bůh stvořil člověka, muže a ženu, spolu a pro sebe, jako dvě naprosto rovnocenné poloviny jedné bytosti.

     
  Adam a Eva. Adriaen van der Werff. Olej. [3]

   


  Stvoření Adama. Michelangelo. Část nástropní malby v Sixtinské kapli. 1510 n. l.
  [6]

  Michelangelo Buonarroti prý ve svých malbách skryl poselství, srozumitelná jen zasvěceným. K jeho nejvýznamnějším dílům patří fresky v Sixtinské kapli.  Zde Michelangelo vymaloval scénu Stvoření Evy (viz výše). Mnohem monumentálnější je část fresky zvaná Stvoření Adama. Při podrobnější prohlídce zde lze nalézt potvrzení tradice o stvoření člověka v dvojjedinosti a jeho spojení boží láskou. 


   

   

  Platón

  Mýtus o stvoření člověka ve dvou polovinách se zlomkovitě dochoval i v díle řeckého filosofa Platóna.

  V Platonově spisu Symposion vypráví Aristofanes o stvoření člověka. Popisuje třetí pohlaví člověka, složení muže a ženy v jediné bytosti. Tento androgyn měl mít čtyři ruce i nohy, dva obličeje, čtyři uši atd. Byl neobyčejně silný a zpupný. Nejvyšší bůh Zeus nechal rozetnout člověka na dvě poloviny:

  Platón, Symposion, 189d-191d [4] (části textu vynechány):
  Za dávných dob nebyla naše přirozenost taková, jako je nyní, nýbrž jinačí. Za prvé bylo trojí pohlaví lidí, ne jako je nyní dvojí, mužské a ženské, nýbrž k tomu bylo třetí… pohlaví androgynů, co do podoby i jména složené z obého pohlaví, mužského a ženského… člověk měl čtyři ruce a právě tolik i noh a dva obličeje na okrouhlém krku, ve všem stejné; hlavu pak u těchto dvou obličejů... Byli hrozní svou mohutností a silou a zpupnou měli mysl i odvážili se učiniti útok na bohy.
  Tu se radili Zeus a ostatní bozi, co s nimi učiniti… Konečně Zeus rozmysliv se pravil: “Zdá se mi, že jsem nalezl prostředek, jak by lidé zůstali, a přece odložili svou nevázanost, a to tak, že by se stali slabšími. Rozetnu každého z nich ve dvé…”
  Když tedy původní těla byla rozťata ve dvé, toužila každá polovice po své polovici … Tu Zeus, smilovav se nad nimi, pomůže jim jiným způsobem a přeloží jejich pohlavní ústroje dopředu... Tak z toho styku nastávalo nasycení a uklidnění, aby se obraceli ke svým pracím a starali se též o ostatní potřeby života. Jest tedy již od tak dávné doby lidem vrozena láska, spojovatelka staré přirozenosti, která se snaží učinit jedno ze dvou a lidskou přirozenost uzdravit… Každý stále hledá svou polovici.

   Každá polovice člověka tak touží po té druhé. Lidem je vrozena láska, která se snaží učinit jediného ze dvou.

   

    Pokračování příště


  [a] Tento prapodivný a místy nelogický příběh (Genesis 2:4-3:24) vznikl v jahvistické tradici sloučením několika různých motivů. Původně existovala zřejmě dvě rozsáhlejší samostatná vyprávění, která samostatně zpracovávala starší látky (stvoření lidského páru a jeho povolání k obdělávání země a dále příběh o stvoření člověka v zahradě, překročení božího zákazu a vyhnání ze zahrady). Zdrojem mohly být staré mezopotamské a egyptské mýty (Enki a Ninmach, Mýtus o Atrachasísovi, Bůh Chnum a stvoření apod.).

  Viz také Enki a Ninmach - stvoření lidstva , Mýtus o Atrachasísovi .

  Viz také článek Má Genesis synoptické kapitoly?[5]

  [b] Dříve byla 1. kapitola Genesis zařazována do vrstvy zvané Kněžský kodex (K). Lingvistický rozbor provedený v r. 2011 na Bar Ilanově univerzitě v Jeruzalémě tuto domněnku vyvrací.

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Wikipedia contributors, 'Eve', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2011, Datum poslední revize 01.05.2011, 21:00 UTC, [citováno 01.05.2011] < http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eve&oldid=425400306 >
  [3] National Gallery of Greece. Adriaen van der Werff (1659-1722). Adam and Eve. Oil on panel. Flickr.com
  Flicker. 2011.  [citováno 01.05.2011] < www.flickr.com/photos/64379474@N00/3304568178 >
  [4] Platón, Symposion.
  [5] Goldmann Karel. Má Genesis synoptické kapitoly? 2008[citováno 01.05.2011]
  < http://goldmann.blog.idnes.cz/c/33588/Ma-Genesis-synopticke-kapitoly.html >
  [6] Wikipedia contributors, 'Sistine Chapel', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2011, datum poslední revize: 19.05.2011 14:46 UTC, [citováno 26.05.2011]
  < http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistine_Chapel&oldid=429890011 >
  [7] Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991. ISBN 80-7017-408-0

  Vydáno: 01. 05. 2011


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 01. 05. 2011 | Aktualizováno: 30. 06. 2011 | 42602 přečtení | Počet komentářů: 66 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.