Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Ježíš

  Ježíšův rodokmen podle Matouše

  Nový Zákon - Ježíš -- Ježíšův rodokmen podle Matouše

  Ježíš Nazaretský

  Ježíšův rodokmen podle Matouše

  Hned prvé verše Evangelia podle Matouše uvádějí rodokmen Ježíše Krista. Listina rodu začíná praotcem Abrahámem a pokračuje přes prvého židovského krále Davida až k Josefovi, muži Ježíšovy matky. To ukazuje, jak důležité bylo pro autora evangelia prokázat, že Ježíš pochází z Davidova královského rodu a že tedy splňuje podmínku ustanovenou Písmem pro budoucího Mesiáše.

  Matouš uvádí následující Ježíšův rodokmen:

  CEP[1] Matouš 1:1-17

       Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
  Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry,
  Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
  Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna,
  Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje
  a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy,
  Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa,
  Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše.
  Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše,
  Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše,
  Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí.
  Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela,
  Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra
  Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda,
  Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba,
  Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.
  Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct.

   

  Vznik rodokmenu

  Matoušovo evangelium bylo sepsáno asi v létech 80-90 n.l. v prostředí  syrské židokřesťanské komunity, snad v Antiochii. Neznámý autor (podle tradice svatý Matouš) sestavil vyprávění na základě různých materiálů pojednávajících o životě a smrti Ježíše. Použil také Evangelium podle Marka a dnes již ztracený soubor Ježíšových výroků či logií, který označujeme jako Q (z něm. Quelle, pramen).
  Matouš řadu informací upravil ve snaze zdůraznit poselství o Ježíšovi jako Mesiáši.

  Rodokmen je postaven na základě čísel 7, 14 resp. 42. Sedm bylo dnů stvoření a odpočinku, sedm je dní v týdnu. 14 je 2 x 7 a rovněž výsledek gematrie jména krále Davida. Číslo 42 bylo významné jako výsledek násobku čísla úplnosti 7 a čísla stvořitelské boží práce 6.

  Matouš uvádí podle svých vlastních slov třikrát 14 pokolení, tedy 42 osob. Ve verších Mt 1,1-16 je však uvedeno pouze 41 jmen (včetně Ježíše).

  Seznam králů ve druhé části rodokmenu neodpovídá skutečnosti.  Jejich počet je uměle přizpůsoben, někteří jsou vynecháni, zřejmě proto, aby se dosáhlo potřebného čísla 14.  Pro kontrolu správnosti třetí části, od doby babylonského zajetí po Ježíše, nám chybí historické podklady. Sám časový odstup, zhruba 600 let, však neodpovídá čtrnácti generacím. [2]

  V hebrejské apokalyptice byly často generace sestavovány do sedmic. Matouš tedy použil stejné schéma k podpoře víry v to, že Ježíšovým narozením přicházejí poslední dny. Způsob konstrukce rodokmenu vyjadřuje víru v Ježíše - Mesiáše, Krista. [2]

  Genealogie Ježíše podle Matoušova evangelia:

    česky anglicky poznámka
  1 Abraham Abraham  
  2 Izák Isaac  
  3 Jákob Jacob  
  4 Juda Judah  
  5 Fares Perez  
  6 Chesróm Hezron  
  7 Aram Ram  
  8 Amínadab Amminadab  
  9 Naason Nahshon  
  10 Salmón Salmon  
  11 Boaz Boaz  
  12 Obéd Obed  
  13 Isaj Jesse  
  14     David David První skupina čtrnácti pokolení končí králem Davidem.
  1 Šalomoun Solomon  
  2 Roboám Rehoboam  
  3 Abia Abijah  
  4 Asaf Asaph  
  5 Jóšafat Jehoshaphat  
  6 Jóram Joram  
  7 Uziáš Uzziah Chybí Achazjáš, Jóaš a Amasjáš
  8 Jótam Jotham  
  9 Achaz Ahaz  
  10 Ezechiáš Hezekiah  
  11 Manase Manasseh  
  12 Amos Amos  
  13 Joziáš Josiah  
  14 Jechoniáš Jechoniah Chybí Jójakím. Druhá skupina čtrnácti pokolení končí babylonským zajetím.
  1 Salatiel Shealtiel  
  2 Zorobabel     Zerubbabel       
  3 Abiud Abiud  
  4 Eljakim Eliakim  
  5 Azór Azor  
  6 Sádok Zadok  
  7 Achim Achim  
  8 Eliud Eliud  
  9 Eleazar Eleazar  
  10 Mattan Matthan  
  11 Jákob Jacob  
  12 Josef Joseph  
  13 Ježíš Jesus Ve třetí skupině čtrnácti pokolení je uvedeno pouze 13 jmen.

  Pokud porovnáme výše uvedený sled jmen se záznamy v Hebrejské Bibli, zjistíme několik chyb. Podle rodokmenu byl Uziáš synem Jórama. Vynechány jsou však tři generace: Achazjáš (Ahaziah), Jóaš (Joash) a Amasjáš (Amaziah).

  Matouš uvádí, že Jechoniáš byl Joziášův syn. Joziášovým synem však byl Jóachaz (Jehoahaz). Jechoniáš (Jeconiah)  je jinou formou jména Jójakín (Jehoiachin). Podle knihy 2. Královská víme, že Joziáš byl dědečkem Jójakína -Jechoniáše. Z rodokmenu tedy vypadnul Jójakím. Viz také Historie Izraele a Judska.

  Navíc došlo zřejmě k záměně Jechoniáše-Jójakína (Jeconiah, Jehoiachin) s Jójakímem (Jehoiakim). Jójakín je považován za jedináčka, Matouš však píše o jeho bratrech.

   

  Královská pokrevní linie

  Ježíš je v úvodu evangelia představen jako syn Davidův. David je vedle Šalomouna (Davidova syna) nejslavnějším králem starověkého Izraele. Viz také Sjednocené království?).
  Podle Hebrejské Bible slíbil Yahweh králi Davidovi, že jeho trůn potrvá navěky:

  CEP 2.Samuel 7:12-16

       Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království.
  Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.
  Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoli člověka.
  Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl.
  Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat navěky, tvůj trůn bude navěky upevněn."

  Podle židovské tradice má přijít v posledních dnech mesiáš, který usedne na trůn. Očekávaný mesiáš musí mít správný rodokmen odvozený od krále Davida, být z královské krve.

   

  Ženy v rodokmenu

  V Matoušově rodokmenu figurují netradičně také ženy. Každá standardní židovská genealogie oné doby byla založena výhradně na mužské linii. Ženy nebyly v rodokmenech uváděny. Zajímavý je však zejména jejich výběr, který zřejmě připravuje čtenáře na události kolem Ježíšova narození.

  Matouš uvádí čtyři ženy:

       Juda (měl syny) Farese a Záru z Támary...
  Salmón měl syna Boaze z Rachaby...
  Boaz Obéda z Rút...
  David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy...

  Předpokládali bychom, že by byly zmíněny významné pramatky Izraele - Sára, Rebeka, Lea a Ráchel. Rodokmen však píše o ženách - cizinkách se skandální sexuální pověstí:

       Támar, Aramejka, byla vdova toužící po dítěti. Převlékla se za nevěstku a svedla svého vlastního tchána.

  Jerišská Rachab byla hospodská či prostitutka.

  Rút byla Moábka. Izraelcům bylo zakázáno stýkat se s Moábkami pro jejich pověst sexuálních svůdkyň. Rút vlezla Boazovi, svému budoucímu manželovi, do postele, když ho předtím opila. Potom se s ní musel oženit.

  Urijášovou manželkou byla Bat-šeba.  Měla cizoložný poměr s králem Davidem, otěhotněla a Davidovo jméno bylo navždy poskvrněno hanbou.

  Pikantní příběhy čtyř žen musely být židovským čtenářům evangelia velice dobře známy. Ženy nepatřily do oficiální genealogie královského rodu a jejich příběhy jsou v Bibli nápadné svou nekonvenčností ve věcech sexu a manželství. Proč Matouš uvedl právě tyto ženy?

  Evangelista naznačil, že Boží skutky nejsou vždy v souladu s morálkou lidí určité doby. Začleněním uvedených čtyř žen připravil evangelista své čtenáře na závěr a vrchol celého rodokmenu - na zmínku o Josefovi, Marii a netradičním narození Ježíše"

       Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus.

  V každé tradiční genealogii by bylo psáno:

       Jákob pak měl syna Josefa a Josef Ježíše řečeného Kristus.

  Matouš nás však uvádí do příběhu, ve kterém se Marii rodí Ježíš jako nemanželské dítě. Marie, zasnoubená dívka, je těhotná s někým, kdo není jejím manželem. Ježíš se rodí z Marie, ne však jako syn Josefův. Předchozí zmínky o čtyřech ženách s problematickou minulostí tak jemně varují přehnaně zbožné či kritické čtenáře, aby nedělali unáhlené závěry.

   

  ... pokračování příště ...


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Hájek Miloslav. Evangelium podle Matouše. Praha. 1995
  [3] Tabor James. Ježíšova dynastie. 2006. Praha. 2007. ISBN 978-80-242-1740-6

  Vytvořeno: 18. 3. 2007


  Související články:
  Ježíšův rodokmen podle Lukáše (18.03.2007)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 13. 09. 2008 | Aktualizováno: 13. 09. 2008 | 41789 přečtení | Počet komentářů: 128 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.