Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Chyby a omyly

  Oddělování slov

  Bible-vznik -- Oddělování slov

      

  Hebrejská Bible 

  Oddělování slov

  Mnohdy se setkáváme s tvrzením, že stará hebrejština neoddělovala slova. Psaní bez oddělování slov se nazývá scriptio continua. Staří Řekové tak skutečně psali. Na kamenných monumentech z Atén či papyrech nalezených v Egyptě jdou písmena jedno za druhým v souvislých sekvencích, řádek po řádku. Podobně prý i hebrejští písaři psali metodou scriptio continua. Je to však omyl, jak píše např. Alan Millard.[1]

  Před babylonským exilem (586 př. n. l.) byl hebrejský text psán písmem nazývaným stará hebrejština (Old Hebrew), paleo-hebrejština (paleo-Hebrew) či féničtina (Phoenician). V exilu začalo být paleo-hebrejské písmo nahrazováno čtvercovým aramejským písmem (square Aramaic script).

  I ve staré hebrejštině však byla slova oddělována. Slova se oddělovala tečkou. Dobře patrné je to například na slavném nápise ze Siloamského tunelu (8.stol.př. n. l.).

  Slova oddělená tečkami nalézáme i na běžných nápisech dochovaných na hliněných střepech či pečetítkách.

       

  Obr. Nápis na zdi Siloamského tunelu v Jeruzalémě[2]
   
        

  Po exilovém převzetí aramejského písma byla tečka nahrazena mezerou.  Vlevo vidíme nejstarší aramejský papyrus pocházející z prostředí židovské komunity v Elefantině (600 až 399 př. n. l.).[1]

   
  Vpravo je ukázka části Velkého Izajášova svitku z Kumránu.[7] Jedná se o nejstarší dochovaný text jedné z biblických knih - Izajáše. Slova jsou oddělována mezerou.   

  Chyby při rozdělování slov

  Slova v hebrejských textech se oddělovaly tečkou a později mezerou. Přesto však při přepisu textů docházelo k chybám. Jednou z nich bylo sloučení dvou sousedních slov do jediného. Takové chyby se nám dochovaly i v Bibli.

  Amos 6:12

  Amos 6:12
            Mohou běhat koně po skalisku? Může se orat dobytkem? A přece jste učinili z práva jed, z ovoce spravedlnosti pelyněk.

  Aby verš dával smysl, měl by čtenář na obě otázky odpovědět "ne".  Dobytkem se však orat samozřejmě může. Proto překladatelé spojovali orbu se skalisky:

  CEP[3] Amos 6:12
            Mohou běhat koně po skalisku? Může být zoráno dobytkem? A přece jste učinili z práva jed, z ovoce spravedlnosti pelyněk.

  V ekumenickém překladu se tedy píše o zorání skalisek. V původním hebrejském textu však taková explicitní vazba mezi skalisky a orbou není. Na otázku, zda je možné orat dobytkem samozřejmě odpovíme "ano" a verš nedává smysl.

  V moderních překladech (NJB, RSV, NRS, NAB, NET aj.) však čteme něco jiného:

  NRS[4] Amos 6:12
            Do horses run on rocks? Does one plow the sea with oxen? But you have turned justice into poison and the fruit of righteousness into wormwood--
   
            Mohou běhat koně po skalisku? Může být zoráno moře dobytkem? A přece jste učinili z práva jed, z ovoce spravedlnosti pelyněk...

  Překladatelé si uvědomili, že v původním hebrejském textu kdysi zřejmě došlo k chybě.

  Hebrejské slovo bqrym znamená plurál pojmu dobytek. Jednotné číslo pro dobytek je bqr. Zbývající písmena ym by pak bylo možné považovat za samostatné slovo znamenající moře.

  BQRYM tedy znamená dobytek (v množném čísle). BQR YM znamená dobytek (v jednotném čísle) a moře.
  Na dotaz, zda lze moře zorat dobytkem odpovíme "ne". Rozdělením slova bqrym na bqr a ym se stává hebrejský text smysluplným. Odborníci tedy dnes předpokládají, že původní hebrejská slova bqr a ym byla při některém z pozdějších přepisů Bible sloučena do jediného bqrym . Protože bylo chybně vzniklé slovo samo o sobě smysluplné, zůstal písařův omyl dlouho nerozpoznán. Teprve poslední překlady chybu napravují.

  Genesis 49:10

  BKR[5] Genesis 49:10
            Nebude odjata berla od Judy, ani vydavatel zákona od noh jeho, dokudž nepřijde Sílo; a k němu se shromáždí národové.

  V Kralické bibli (BKR) čteme o nějakém Sílovi. Po jeho příchodu má být odňata moc od Judy. V jiných překladech (ASV, JPS aj.) je Shiloh považováno za město. Původní hebrejský text však žádné město ani osobu jménem Sílo či Siloh zřejmě nikdy nezmiňoval.

  Podle řady odborníků (Moran, Speiser aj.) vzniklo souhláskové slovo SYLH čtené jako siyloh (Shiloh, Sílo) chybným spojením slov SY a LH, čteno shay a loh. Hebrejské say loh může znamenat dávku (dar) jemu.

  Proto například překlad NAB zní:

  NAB[6] Genesis 49:10
            The scepter shall never depart from Judah, or the mace from between his legs, While tribute is brought to him, and he receives the people's homage.
   
            Žezlo nebude nikdy odňato Judovi, ani palcát mezi jeho nohami, dokud mu budou přinášeny dary a bude přijímat věrnost lidu.

  Podobně překládá ESV, TNK.  Překlad odpovídá i verzi Bible z rodiny LXX. Nejasný pojem SYLH (Shiloh, Sílo) tedy vznikl chybným sloučením slov  SY a LH.

  Zastánci křesťanské interpretace Hebrejské Bible dávají přednost jinému vysvětlení. Slovo SYLH mělo vzniknout chybným přepisem slova SHLH, složeného ze vztažného zájmena SH, předložky L a zájmenné přípony H. Takovému překladu dává přednost CEP:

  CEP Genesis 49:10
            Juda nebude nikdy zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení.

  Překlad podporuje víru v příchod někoho (Ježíše), kdo převezme vládu nad světem. Uvedené mesiášské interpretaci ale odporuje rodina textů LXX.

   

  Alan Millard upozorňuje, že navzdory rozšířenému přesvědčení, bylo dělení slov v hebrejské písmařské praxi běžné. K chybám spočívajících ve sloučení slov sice docházelo, ale jen zřídka.


  [1] Millard, Alan R.. Were Words Separated in Ancient Hebrew Writing?. Bible Review, Jun 1992.
  [2] The Siloam Inscription. www.katapi.org.uk/BAndS/SiloamInscription.htm
  [3] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  V elektronické formě SW BibleWorks. Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
  [4] Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the United States of America. The New Revised Standard Version NRS (NRSV). 1989
  [5] Bible Kralická: Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613 /BKR/ Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
  [6] The New American Bible. Confraternity of Christian Doctrine1970-1991. /NAB/
  [7] Isaiah Scroll. The Israel Museum Jerusalem
  http://www.imj.org.il/shrine_center/Isaiah_Scrolling/index.html
      

  Vytvořeno: 20. 01. 2007


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 20. 01. 2007 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 28766 přečtení | Počet komentářů: 37 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.