Černé slunce

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Antikrist, Vydáno dne: 07. 08. 2015, Aktualizováno dne: 15. 10. 2015Mýty a skutečnost

Černé slunce

Černé slunce (angl. Black Sun, něm. Schwarze Sonne) je symbolem destrukce našeho světa. Znalosti o Černém slunci měly být pro dobro našeho žití již dávno zapomenuty. Žel nestalo se tak a  občas se vynoří skupina lidí, kteří Černé slunce vzývají a přivolávají tak totální zničení všeho, co známe. V moderních dějinách to byli němečtí nacisté, dnes ukrajinská neonacistická skupina Azov.  
Jeden z možných symbolů Černého slunce. [1]

Nezbývá, než uvést zde alespoň několik základních informací, jako varování. Nepřivolávejme zlo, ponechme i  dalším generacím šanci žít ve snesitelných podmínkách!

Původ

Původ symbolu sahá až k počátkům lidstva. Symbol jako takový se měnil, princip však zůstával stejný. Člověku bylo nabídnuta pomoc ničivých sil, moci-chtiví mohli získat užitečné informace z minulosti i budoucnosti či vhled do jiných světů. Na oplátku však museli obětovat to nejcennější - nejprve životy mnoha nevinných lidí jako požadovaných obětí a nakonec i životy vlastní. Pokud kdokoliv přivolával skrze symbol Černého slunce prospěch, vždy nakonec za to zaplatil. Kdysi dávno k podobným událostem docházelo i v naší zemi, např. na hoře Radhošť v Beskydech.[a]  Kromě lidských životů se platilo i ztrátou pro život nezbytných podmínek - zejména vodou, úrodnou zemí, zelení.  

Také poslední světová válka s milióny lidských obětí byla se symbolikou Černého slunce propojena.  Podhoubím pro vznik hitlerovského nacismu byla okultní společnost Thule. Členové Thule se snažili získat moc i využitím Černého slunce.

Magickým opěrným bodem pro celou Německou říši se měl stát hrad Wewelsburg. Jistě ne náhodou se právě zde nachází nejznámější zpodobnění Černého slunce - Schwarzesonne. Symbolika Černého slunce měla fungovat jako talisman, posilující germánskou psyché.[2]

  
Černé slunce na mramorové podlaze hradu Wewelsburg. Hitler hrad navštívil již v roce 1933. V srpnu 1934 hrad obsadila Schutzaffel (SS). V únoru 1935 přešel pod přímou kontrolu osobního Štábu Reichsführera SS. Himmler se zde rozhodl vybudovat řádový hrad SS.
[2]

V horní kruhové síni (vůdcovský sál) je dodnes k vidění symbol Černého slunce - Schwarze Sonne - velký kotouč tvořený dvanácti klikatými runami sig.[b]

 

Nacisté glyf spojovali a teoriemi o Atlantidě, jazykem či silou zvanou „vril“ a průhledy do jiných dimenzí odkud doufali získat znalosti a sílu k ovládnutí světa. S podobnými cíli spojenými s Černým sluncem, obsadili nacisté např. jihlavské podzemní chodby. Podle některých výkladů měl být symbol Černé hvězdy spojen s pohaslou hvězdou, jež se kdysi objevovala nad mýtickou zemí Hyperboreou. Paprsky této nemrtvé hvězdy měly stále posilovat árijskou duši.[2] Jak německá nacistická ideologie poznamenala náš svět, víme.

Podobné ztvárnění Schwarzesonne z Wewelsburgu lze nalézt namalované také na zdi vojenského bunkru z druhé světové války pod sochou Bismarcka v Hamburku. Původ kresby není znám.

Mýtus o černé hvězdě

Podle pradávných legend existuje mnoho bytostí v páru. Týká se to i naší krásné a dosud životodárné Země. Paralelně k ní existuje i její protějšek, těleso v jiné dimenzi, označované jako černá hvězda. Podmínky vhodné k životu však mohou existovat pouze na jednom z dvojčat. Pokud má tedy být život zde na Zemi, pak na černé hvězdě je jen opak. Existují síly, které se snaží tento stav, příznivý pro člověka, zvrátit. Pokud by člověk otevřel bránu spojující oba světy, ten náš by mohl zaniknout ve prospěch černé hvězdy. A nám nepřátelské bytosti by ukázaly na člověka a řekly: "Hle, člověk není hoden života, opovrhl božím darem, zahubil svou zemi, nemá již právo dále existovat!".

Nebezpečí dříve i dnes

Nebezpečí Černého slunce, tedy zániku našeho světa ve prospěch jeho černého dvojčete, by se mohlo zdát jen hypotetické. Vždyť který člověk by chtěl zahubit sebe i ostatní, veškerý život na naší zemi? A přesto v našich dějinách nalézáme celé skupiny lidí, kteří zaslepeni touhou po moci, majetku, požitcích i nepříslušejícího jim vědění, neváhaly využít sil nepřátelských našemu světu. Pomýlení a oblouznění lidé vzývali Černé slunce, snažili se otevřít brány do jiných dimenzí a nasytit svou zhoubnou touhu po poznání či nutkání vládnout jiným - ke zkáze své i ostatních.

A tak němečtí okultisté věřili, že využijí sílu Vril a budou procházet dimenzemi, řídit dění ve vesmíru, být podobni Bohu. Zničili sebe a poslali na smrt miliony nevinných. Svět však naštěstí stále existuje... ale přicházejí další s emblémem Černého slunce.

Miguel Serrano (1917-2009), zajímající se o esoterický nacismus, údajně napsal o Černém slunci: "Černé slunce je krok do jiného Vesmíru, do antihmoty, která se vyvíjí jiným směrem a kterou ovládá jiný čas, tj. Věčnost – nevyužitý čas, neuskutečňující se a existující za hranicemi reality. Je to vstupní brána a výchozí okno z našeho vesmíru do takového, z něhož, dle jeho názoru, přišli naši bohové-předkové, a skrze něž přichází Avatárové, aby rozpoutali rozhodující boj s nepřáteli Bílé rasy. Prostřednictvím Černého slunce se uskutečňuje iniciace, hrdina umírá a vstává z mrtvých v jiné, nesmrtelné formě, podobajíc se svým bohům. Symboly Černého slunce jsou dvě různoběžné svastiky, dvě proto, neboť zobrazují Kolo přechodu. Levotočivá svastika, stmelující i rozrušující, symbolizuje přechod do světa, kde přebývají bohové, kdežto pravotočivá značí návrat zpět. A návrat tohoto Kola představuje Věčný návrat – nesmrtelný život Árijců, jenž není ohraničen jen jedním světem. Právě za Černým sluncem se skrývají síly naší rasy." Neuvedl však, že "krok do antihmoty" je cestou k zániku našeho světa, kam nebude možný návrat ani árijským hrdinům.


Obr. Černé slunce v podobě hlavy Winstona Churchilla. Bracken House, Londýn.[6]

 

      Černé slunce bývalo právem spojováno s antikristy, skrytými nepřáteli lidstva. Někdy byli zobrazování v podobě Černého slunce.

 

Uctívání Černého slunce však žel nepatří jen historii. Právě v naší době opět sílí jeho ničivý kult.

Černé slunce se stalo symbolem lokálních neonacistických skupin i globálního korporátního fašismu. Neonacistické a neofašistické síly se snaží získat moc a ochranu z těch nejtemnějších míst a v Černém slunci vidí jeden z možných zdrojů. Snahou černých elit je cestou nadvlády korporátního fašismu za využití ideologie humanitárního fašismu (neohumanismu) nastolit Nový světový řád (NWO) za zničujícího svitu Černého slunce.  
Obr. Černé slunce na podlaze letiště v Denveru.[6]
Letiště bývá považováno za chrám NWO. 
[7]

 

Právě v těchto dnech sílí v části Ukrajiny ovládané pučisty řada neonacistických hnutí. Jedno z nich, batalión Azov, má přímo ve svém znaku Černé slunce.


Obr. Bojovníci krajinské skupiny Azov.[5]

 
Obr. Znak ukrajinského batalionu Azov. Na pozadí je nacistický symbol Černého slunce.  [1]

A i v naší zemi působí vlivní lidé, podporující ukrajinské neonacistické skupiny uctívačů Černého slunce.


Obr. 28.7. 2015 Jiří Štětina propaguje prapor Azov na akci TOP09. [4]
   

Český poslanec Jaromír Štětina, místopředseda podvýboru Evropského parlamentu pro obranu a bezpečnost a člen TOP09 je znám přátelstvím se členy ukrajinských dobrovolnických batalionů Azov, Donbas a Pravý sektor. Jejich bojovníci jsou při útocích na obránce DLR a LLR pověstní svou krutostí.

Jaromír Štětina pozval do Europarlamentu Andrije Bileckého, vůdce praporu Azov, aktivního účastníka operací proti obyvatelům jihovýchodní Ukrajiny, aby tu promluvil.

 

 

----------- pokračování příště ------------


[a] Souvisí s uctíváním Ptačího boha, požadujícího lidské oběti. Stejný kult byl provozován např. na Velikonočním ostrově.
[b] Runa sig (s) znamená většinou sílu slunce, vítězství (i zničující vítězství za cenu zkázy a zničení všeho).

Obraz černého slunce se na hradě Wewelsburg nachází na podlaze místnosti nazvané Führersaal („vůdcovský sál“). Mozaika byla vyrobena z tmavě zeleného mramoru na šedém pozadí. Někteří autoři tvrdí, že zde existovala ještě před zabráním hradu nacisty. Jiní prohlašují, že jej do dlaždicového vzoru nechal zapracovat teprve Himmler.

Dle některých autorů i zkratka „SS“ v názvů německých jednotek skrytě zrcadlila  „Schwarze Sonne“ – Černé slunce.

[c] Kresba není s černým sluncem identická. Počet zrcadlově obrácených Sig run je osm a ve středu obrazce se nenachází černý terč, ale svastika, jak je tomu u archeologicky doložených starogermánských ornamentů.

[1] Wikipedia contributors, 'Black Sun (occult symbol)', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 5 July 2015, 23:24 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Black_Sun_(occult_symbol)&oldid=670115517 > [accessed 7 August 2015]
[2] Radböd Ártisson – Die Schwarzesonne. Pohanský kruh [online]. 2012, 4.9. [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://pohanskykruh.wordpress.com/2012/09/04/radbod-artisson-die-schwarzesonne/
[3] Goodrick-Clarke. The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology. New York University Press.1992, česky: Okultní kořeny nacismu (Votobia Praha 1998)
[4] Snídaně s europoslancem Jaromírem Štětinou po jeho návratu z cesty na východní Ukrajinu: Se Štětinou o Ukrajině [online]. [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/galerie/foto/Se-Stetinou-o-Ukrajine-1139
[5] Štětina se setkal s neonacisty. Wertyz Report: Boj proti imperialismu a zločinům proti lidem [online]. [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://wertyzreport.com/clanek/stetina-azov
[6] Analysis of the Occult Symbols Found on the Bank of America Murals. The Vigilant Citizen [online]. 2010 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: vigilantcitizen.com/sinistersites/analysis-of-the-occult-symbols-found-on-the-bank-of-america-murals/#prettyPhoto
[7] Mezinárodní letiště v Denveru - chrám NWO? Mýty a skutečnost [online]. 2015 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=mezinarodni-letiste-v-denveru-%A0-chram-nwo


Vytvořeno: 7.8.2015