Marie Magdaléna VI. - Marie Magdaléna a svatba v Káně Galilejské.

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Marie Magdalská, Vydáno dne: 10. 08. 2012

Marie Magdaléna (VI.) - Marie Magdaléna a svatba v Káně Galilejské.

Marie Magdaléna (VI.)

Marie Magdaléna a svatba v Káně Galilejské

Izrael byl v Ježíšově době silně teokratickým státem, v němž byl právní systém odvozen od tóry. Židé podle zákona uzavírali sňatky a měli děti, poslušni božího přikázání "jděte a množte se". Je známo jen několik výjimek, mezi které snad patřil Jan Křtitel či další svatí mužové obývající oblast mezi Genezaretem a Mrtvým mořem.[2] Od všech rabínů se však očekávalo, že se ožení a stanou se z nich otcové rodin.[3]

Ježíš vystupoval při svém veřejném působení jako náboženský učitel a byl učedníky i oslovován jako rabbi (Lukáš 1:27, 2:4). Nikde v ranně křesťanských spisech není výslovně uvedeno, že by byl Ježíš svobodný. Pokud by tomu tak skutečně bylo a Ježíš by nebyl ženat, jednalo by se o významné porušení tradice a zvyků. Takové porušení by mu bylo jistě vytýkáno při jeho výkladu zákona a zmíněno v evangeliích.

V křesťanských textech nalézáme náznaky toho, že Ježíš a Marie Magdaléna měli k sobě velice blízký vztah. Gnostické texty uvádějí, že Ježíš a Marie byli dvě poloviny jednoho celku. Pokud žil Ježíš s Máří jako muž s ženou, uzavřeli i manželství? V kanonických evangeliích je vztah mezi Ježíšem a Marií Magdalénou záměrně zamlžen a o manželství zde samozřejmě není zmínky. V Janově evangeliu je však zmíněna jedna tajemná svatba:

Bible, Jan 2:1-5, CEP[1]   
     Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí."

Verše uvádějí, že na svatbě v galilejském městě byla Ježíšova matka, Ježíš a jeho učedníci. Byli tam i Ježíšovi bratři, jak plyne z dalších veršů. Jméno ženicha a nevěsty je však kupodivu utajeno.
Matka upozornila Ježíše na to, že svatebčané již nemají víno. Pak zde podle tradice Ježíš vykonal svůj prvý zázrak:

CEP[1]  Jan 2:6-12
     Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak.
Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli."
Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.
Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní.

 

Ježíš tedy požádal služebníky, aby naplnili nádoby vodou a donesli je správci hostiny. Ten zjistil, že v nádobách je lepší víno, než bylo dosud podáváno a zavolal pro vysvětlení ženicha.

 Podle židovských zvyklostí pouze ženich a jeho matka mohli udělovat při svatební hostině příkazy služebnictvu.[4]

  
Obr. Ježíš mění vodu ve víno. Mozaika v byzantském chrámu Chora, Istanbul, 14. stol. (Chora Church).[6]

Kdo byl tedy host a kdo hostitelem? Z veršů plyne, že hostitelkou byla Ježíšova matka, starající se o dostatek vína pro hosty. Nebyl pak ženichem Ježíš a nevěstou Marie Magdalská?

Následující - Marie Magdaléna VII. - Marie Magdaléna - poslední dny


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Johnson Paul. Historie křesťanství.
[3] The Concise Encyclopedia of Judaism, heslo "marriage"
[4] Hassnain Fida. A Search for the Historical Jesus.
[5] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
[6] http://www.flickr.com/photos/zug55/6088807220/ Flickr. 2012 Yahoo!

Vytvořeno: 08. 08. 2012