YHWH - nejstarší nápisy

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Archeologie, Vydáno dne: 02. 07. 2006, Aktualizováno dne: 07. 01. 2021

Bible-Archeologie -- YHWH (IV) - nejstarší nápisy

    

YHWH (IV)

YHWH - nejstarší nápisy

 

Nejstarší nápisy, uvádějící jméno biblického Boha Yahweho, se nám dochovaly z 9. a 8. století př. n. l.

Méšova stéla - 840 př. n. l.

Nejstarší nápis obsahující tetragram YHWH se dochoval na Méšově stéle (též Moábská stéla, angl. Mesha Stele či Moabite Stele). Je datována do roku 840 př. n. l. a nalezneme zde zmínku o Izraelitech i Bohu YHWH.[1]

Jméno yhvh nalezneme na začátku řádku 18:

mesha2.jpg (6588 bytes)
 

Stéla popisuje vládu moabského krále Méši, a zejména jeho vítěznou válku se sousedním Izraelem. V Bibli je naopak uváděna pouze jediná bitva s moábským králem Méšou, která dopadla nerozhodně.

moab.jpg (8418 bytes)
Obr. Meshova stéla (Moábský kámen)
Muzeum v Louvru.
[1]
 

Kuntillet Ajrud - 800 př. n. l.

Izraelský archeolog Ze`ev Meshel zkoumal lokalitu Kuntillet Ajrud, sloužící mezi 9. až 7. stol. př. n. l. jako zastávka pouštních karavan. Odkryl zde jeden z nejdiskutovanějších nálezů v dějinách izraelské archeologie. Střepy dvou velkých nádob s kresbami a nápisy.

Nápisy obsahují nejstarší známý hebrejský dedikační (věnovací) nápis včetně božího jména YHWH. Nádoby pocházejí zhruba z roku 800 př. n. l.

Hebrejský nápis na nádobě se třemi postavami (Python A) zní:

brkt ‘tkm lyhwh sûmrn wl‘sûrth

Překlad textu:

Žehnám ti skrze Yahweho Samarského
a skrze jeho Asherah.

  Obr. Kresba s hebrejským nápisem na nádobě (Pithos A).
[4]

Odborníci stále nejsou zcela jednotní v interpretaci kreseb. Koho znázorňují tři postavy? Věřil pradávný autor kresby, že Bůh Izraelitů má ženskou partnerku? Pokud je Yahweh největší postavou vlevo, kdo jsou ostatní dvě? Která reprezentuje bohyni Ašéru?

Muž nebo žena?

Nejčastěji je za Yahweho považována největší stojící postava vlevo. Sedící žena s harfou pak může být Asherah, partnerka Yahweho.

Uzi Avnera zpochybňuje přesnost rekonstrukce kresby z nalezených střepů a nabízí zajímavé řešení. Prostřední postava nezobrazuje muže ale ženu. Má totiž nakresleny prsy. Yahweh má nasazenu masku býka a jeho partnerka vpravo masku krávy. Badatel uvádí upravenou verzi kresby. Podobně prý byly na posvátných návrších zasazovány vedle sebe menhiry, sloupy či kůly (Massebah, pl. Masseboth) -vlevo vždy vyšší a vpravo kratší.[4]

Nebo neznamená Asherah partnerku-bohyni ale posvátné místo či strom? To není ještě zcela jasné. Máme však před sebou nejstarší hebrejské nápisy se jménem boha Yahweho.

  Obr. Opravená kresba podle Uzi Avnera.
[4]

Bes?

Jiní odborníci tvrdí, že obě stojící postavy znázorňují boha Bese. Bes byl egyptský bůh, zobrazovaný obvykle s koženou pokrývkou hlavy, s rukama vbok. Žena s lyrou pak není žádná bohyně ale jen muzikantka.

Více k textům i na stránce Partnerské dvojice elóhím.

Khirbet el-Kom

V roce 1967 se na černém trhu objevilo několik nálezů z doby železné, včetně krátkého hebrejského nápisu na vápenci vyjmutém ze zdi hrobky. William Dever místo nálezu objevil. V malé arabské vesničce Khirbet el-Kom, západně od Hebronu, našel několik hrobek z doby železné.

Byly nalezeny i dva další nápisy vytesané do vápencových zdí jeskynních hrobek. Jsou datovány do 8. stol. př. n. l. Dva nápisy jsou krátké a uvádějí jména pohřbených. Třetí nejdelší text vytesaný do pilíře je nejzajímavější. Vzhledem k jeho špatné čitelnosti se interpretace nápisu různí.

André Lemaire přeložil  v roce 1977 text následovně: [5]

1. Uryahu the wealthy man had it written
2. Blessed be Uryahu by Yahweh
3. and by his asherah; from his enemies he saved him!
4. (written) by Onyahu.
5. … and by his asherah
6. … (and by) his (ashe)r(ah)
       1. Urijáš, bohatý muž, nechal napsat toto:
2. Buď požehnán Urijáš skrze Yahweho
3. a jeho ašéru; ochránil ho před jeho nepřáteli!
4. (zapsáno) Onijášem
5. ... a jeho ašéru
6. ... (a) jeho (ašé)r(u)

 

Obr. Hebrejský nápis “Blessed by Yahweh and by his asherah.” na stěně hrobky.[5]

  

Formule "Blessed by Yahweh and by his asherah." tedy "Požehnán Yahwem a jeho ženou/družkou/ašérou" na zdi hrobky byla v 8. stol. př. n. l. stejně populární, jako naše "Odpočívej v pokoji".[5]

 

Pečetítko Miknejáše

Nejstarší hebrejské pečetítko se jménem YHWH pochází z 1. pol. 8. stol. př. n. l. Před nálezem výše uvedených nápisů se jednalo o vůbec nejstarší známý hebrejský zápis božího jména.[6]  

Na líci, který nebyl určen k obtisku, je ve dvou řádcích vyryto (horní obr.):
 
mqnyw
‘bd.yhwh
     MiqneÆyaw,
služebník Yahweho

Rub (prostřední obr.) tvořil otisk (dolní obr.). Nápis je podobný, jako na líci, je pouze přidán prefix "l":
 
lmqnyw
‘bd.yhwh
     (patřící) MiqneÆyaw,
služebník(u) Yahweho

  

Vlastníkovo jméno MiqneÆyaw je variantou známého jména mqnyhw - Miknejáš (Mikneiah), které nalézáme i v Bibli (1. Letopisů 15:18, 21):

CEP 1. Letopisů 15:18
     A na střídání s nimi jejich bratry Zakarjáše, Bena, Jaazíela, Šemíramóta, Jechíela, Uního, Elíaba, Benajáše, Maasejáše, Matitjáše, Elíflehúa, Miknejáše, Obéd-edóma a Jeíela, vrátné.

Mikneáš byl jedním z hudebníků rodu Levitů, které ustanovil David, aby "... radostně hlaholili na hudební nástroje, harfy, citary a zvučné cymbály..." při nesení schránky úmluvy: "Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citar...".

 Nápis může však znamenat také “bytost Yahweho” či v krajním případě “majetek Yahweho”. Symbol oddělující slova ‘bd a yhwh ukazují, že druhý řádek je spíše titul než příjmení. Vlastník pečetidla mohl být kněžský úředník. V kněžských rodinách se jména často opakovala. Je tedy možné, že MiqneÆyaw byl jmenovcem biblického hudebníka Miknejáše z 1. knihy Letopisů.[2]

 

... pokračování příště ...


[1] Wikipedia contributors, 'Mesha Stele', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 4 January 2021, 21:59 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesha_Stele&oldid=998327193 > [accessed 7 January 2021]
[2] Cross Frank M. The seal of MiqneÆyaw, Servant of Yahweh.   Ancient Seals and the Bible. 1983, str.55–63.
[3] "Official religion and Popular religion in Pre-Exilic Ancient Israel", http://itp.lcc.whecn.edu/bibint2/articles/berlinerblau5.htm
[4] Yahweh and His Asherah: The Debate Continues Sidebar to: Sacred Stones in the Desert. Biblical Archaeology Society. 1988. www.basarchive.org
[5] Lemaire André. Who or What Was Yahweh’s Asherah? Startling new inscriptions from two different sites reopen the debate about the meaning of asherah. Biblical Archaeology Society. 1984. www.basarchive.org
[6] Philip J. King. The Great Eighth Century. Biblical Archaeology Society. 1989. www.basarchive.org

    

Vytvořeno: 02. 07. 2006