Kdy byla napsána Bible?

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bible, Vydáno dne: 29. 05. 2006

Bible -- Kdy byla napsána Bible?

    

Kdy byla napsána Bible?

 

Pro práci s biblickými texty je nezbytné začlenit je do kontextu doby jejich vzniku.

Základní přehled

Uvádíme nejprve souhrnný přehled několika datací [1] vzniku biblických textů.

Doba vzniku biblických textů (PDF,55kB)

 

 

bible_when.gif (5851 bytes)

Vznik textu, kompilace, úpravy a opravy

Je třeba si uvědomit, že biblické texty jsou dynamické, průběžně se měnily, přizpůsobovaly, transformovaly. Jednotlivé starozákonní knihy vznikaly v průběhu mnoha staletí, byly navzájem intertextuálně provazovány, kompilovány, doplňovány a upravovány. Při časovém zařazování textů musíme tedy rozlišovat, kdy určitý text byl skutečně poprvé zapsán, jak staré jsou informační prameny ze kterých čerpá, kdy byl text výrazněji měněn atd.

Základ Bible -Tóra

Za základ Bible můžeme považovat Tóru resp. Pentateuch, 5 knih Mojžíšových. Podle tradičních názorů vznikaly texty Pentateuchu, stovky let - zhruba od 10. století př.n.l. Roste však počet odborníků (označovaní někdy jako minimalisté či revizionisté), podle kterých že texty vznikly až v helénské době. Např. podle I. Finkelsteina [4] byl Pentateuch byl napsán až v 7. stol. př.n.l. jako součást náboženských reforem krále Joziáše.

Při důsledném pátrání po původních, originálních textech, bychom museli nejspíše rozdělit Bibli na knihy, skupiny textů, texty, oddíly, pasáže, verše či části veršů a v rámci zpětného postupu dějinami rekonstruovat domnělé předstupně dochovaných částí textů a skončit až u ústní tradice. Při jeho vytváření se ale vycházelo z jiných, mnohem starších textů a ty povětšinou z ústní tradice. Ke konečné redakci textů Pentateuchu došlo podle většiny odborníků v rozmezí 6. až 5. stol. př.n.l.

Bližší historie vzniku Pentateuchu naleznete v článku Kdo a kdy napsal Tóru?

Další části Bible

Hebrejská Bible může být dělena na tři základní části:

Hexateuch - Pentateuch spolu s knihou Jozue.  Stvoření světa, nejstarší dějiny, vznik izraelského národa, obsazení zaslíbené země. 

Proroci (Prophets) - Izraelité v zaslíbené zemi, vznik a rozvoj monarchie, proroctví.

Životopisy či spisy (Hagiographa, Writings) - úvahy, poetické texty, pozdější historické texty

Nejstarší biblický text

Různé tradice řadí knihy v Bibli rozdílně. Nikdy však chronologicky, podle doby vzniku textů. Genesis, prvá kniha Bible, popisuje vznik a pradějiny světa. Proto je zařazena jako prvá. Neznamená to však, že obsahuje nejstarší texty z hlediska jejich vzniku.
Stále panují značné rozdíly v názorech na to, kdy vznikaly biblické texty. Dříve se za nejstarší knihu Bible považoval Jób. Vznik textu se udával dokonce v rozmezí 2 000 - 1 500 př.n.l. Odborníci však nyní posunuli datum předpokládaného vzniku do 5. stol.př.n.l. Za nejstarší se dnes považují některé pasáže Pentateuchu. Měly být převzaty z tradic předávaných snad už od 16. či 15.stol. př.n.l.

Obecně dochází k posunu předpokládaného vzniku biblických textů směrem dopředu. Mnohé texty jsou mladší, než bylo dříve uvažováno. Řada biblických zdrojů je naopak nalézána i hlouběji v historii (Mezopotámie).

Pro zjednodušení se dnes všeobecně předpokládá, že Bible začala existovat jako uzavřený, písemně fixovaný kánon od 4. století př.n.l.
Svatá Písma Izraele byla částečně uzavřena ve 2. století př.n.l. O autenticitě textů tedy hovoříme ve vztahu k tomuto časovému rozpětí. Lze však pátrat i hlouběji v historii.

Nový Zákon

Nový Zákon je křesťany považován za součást Bible. Byl sepisován přibližně mezi léty 50 až 100 n.l. Ani knihy Nového zákona nejsou v Bibli řazeny podle doby jejich vzniku. NZ začíná evangelii. Texty však byly psány v pořadí: [3]

- Pavlovy epištoly
- Evangelia a Skutky
- ostatní listy
- Zjevení 

Uvádíme souhrnný přehled vzniku novozákonních a dalších křesťanských textů.

Doba vzniku novozákonních textů (PDF,104kB)

 


[1] Čerpáme z těchto zdrojů:
www.bible-researcher.com/history1.html
www.inthelight.org/bible/biblewhen.htm
www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=1 www.geocities.com/spenta_mainyu_2/oldtest1.htm
www.christianstudycenter.com
spcp.prf.cuni.cz/vyuka/izrael.htm
[2]  Tretera.J.R. 2000. Právní dějiny starověkého Izraele.
spcp.prf.cuni.cz/vyuka/izrael.htm
[3] home.tiscali.cz:8080/volesky.j/biblhod1.htm
[4] Finkelstein, Israel. Silberman, Neil. The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts. 2001. The Free Press. New York.
    

Vytvořeno:29.05.2006