Původní zdroje Hebrejské Bible

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Vznik a vývoj, Vydáno dne: 02. 02. 2006, Aktualizováno dne: 10. 09. 2009

Bible - Vznik -- Původní zdroje Hebrejské Bible I.

    

Původní zdroje Hebrejské Bible I.

Úvod

Prvých devět knih Hebrejské Bible (Genesis až 2. Královská) popisuje tzv. primární historii izraelského národa. Čteme o době patriarchů a odchodu Izraelitů do Egypta. Odtud, z otroctví, měli uprchnout, čtyřicet let putovat Sinajskou pouští a nakonec přijít do zaslíbené země. Popisováno je vojenské obsazování Kanaánu, doba soudců a doba králů - vybudování sjednocené říše pod vládou Davida a Šalomouna. Zlatý věk končí rozpadem království a nakonec je Jeruzalém dobyt babylonským králem.

Dnes je historiografická spolehlivost biblických tradic silně zpochybněna. [1] Primární historie popisovaná v Bibli je v rozporu s poznatky archeologie (viz. Biblická archeologie).

Podstatně se změnil také názor na vznik vlastních textů. Podle tradice psal Tóru Mojžíš někdy ve 13. stol. př.n.l. Biblisté konce 19. století rozeznávali několik málo pramenů, z nichž nejstarší měl vyvěrat někdy v 10. století př.n.l. a jejichž slévání do jediného proudu bylo ukončeno v 5. stol. př.n.l. Zatím nemáme jednoznačné důkazy, kdo a kdy napsal prvé knihy Hebrejské Bible. Stále více odborníků však posouvá dobu vzniku pěti Mojžíšových knih dokonce až do období babylonského zajetí Židů (586 -538 př.n.l.) či krátce po něm. Autoři Bible vykonstruovali historii židovského národa s úmyslem  zachovat národní sebeuvědomění a své náboženství v dobách útlaku (viz. Proč byla napsána Bible? , Kdo a kdy napsal Tóru?, Minimalisté).

To však neznamená, že by biblické texty byly pouhým výmyslem několika autorů žijících v 6. století př.n.l. či později. Jsou v ní příběhy předávané po tisíciletí. Lidé v ní nalézají oporu a moudrost našich předků. Bible je důležitá i z hlediska poznávání víry a života prastarých lidských kultur doby bronzové a železné. I když je v primární historii popisované prvými devíti knihami Bible asi více symboliky a víry než reálných historických údajů, nalézáme zde neocenitelný zdroj poznatků o dávném životě našich předků. A hlavně lze v Bibli číst o cestě člověka k Bohu, o hledání smyslu našeho bytí.

Nelze vyloučit, že odborníci mají skutečně pravdu v tom, že primární biblická historie je dílem jedné autorské dílny a byla sepsána v období několika málo let. Byla tedy z Knihy knih stržena opona tajemství? Domníváme se, že je tomu právě naopak.
Je zřejmé, že autoři museli při tvorbě svých textů silně čerpat z mnoha prastarých zdrojů, dnes již ztracených. Zpracovávali  do ucelených příběhů prastaré legendy a mýty, předávané ústní i písemnou tradicí. Biblické příběhy byly sice formovány z ryze praktických národnostních či náboženských důvodů a mnohé bylo přetvořeno, upraveno či zcela pozměněno. Přesto však lze v Hebrejské Bibli hledat původní zdroje, které nám mohou sdělit mnohé o pradávném životě našich předků.

Jaké jsou to zdroje a z jak vzdálených dob se nám v Bibli dochovaly?  Po tom budeme pátrat v dalších pokračováních našeho tématu.

 


[1] Prudký, Martin. Starozákonní biblistika v poslední dekádě 20.století a na cestě dneškem. Teologická reflexe IX. 2003 www.etf.cuni.cz/~prudky/mptexty/index.html
[2] Rychnovská Pavla. Jak a z jakých zdrojů se vytvářela Bible. KIVI 2002
www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=1
    

Napsáno: 02.02.2006