Kruhová nebo kulatá země?

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Věda, Vydáno dne: 10. 01. 2006

Bible - Věda -- Kruhová nebo kulatá země?

Bible a věda

Kruhová nebo kulatá země?

 

CEP[1]Izajáš 40:21-22
Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi?
Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.

Občas se můžeme setkat s názorem, že Bible obsahuje vědecké poznatky přesahující úroveň lidských znalostí v době, kdy byl biblický text napsán. To má dokazovat, že autorem Bible není člověk, ale Bůh či jiná vysoce vyvinutá inteligence.

Někdy bývá citován verš 40:22 proroka Izajáše. Z něj údajně vyplývá, že autor textu věděl o kulatosti Země.

Kruh nebo koule?

Ekumenický překlad "nad obzorem země" ani kralický "nad okršlkem země" nám nic o kulaté zemi neříká. Některé anglické překlady jsou zajímavější. Například  ESV[6]  píše "above the circle of the earth", tedy "nad kruhem země". Právě na tento způsob překladu se odvolávají ti, kteří ve verši vidí potvrzení Izajášových znalostí o kulatosti naší planety. Tvrdí, že místo kruhu lze použít překlad koule a že tedy Izajáš píše o kulaté zemi - Zeměkouli.

Podívejme se na referenční text WTT[5] :

Hebrejský pojem transliterovaný dle BHT jako   znamená podle hebrejsko-anglického biblického slovníku BDB[8] vault či horizon, tedy oblouk, klenbu, obzor nebo horizont. Jiný slovník TWOT[7] nabízí výrazy circuit, circle, compass - okruh či kruh.

Výklady ke Starému zákonu IV.[2] str. 150
Hospodin sídlí nad zemským obzorem. Za Boží trůn byla považována masivní nebeská klenba, prostírající se jako velký zvon či stan nad zemí.

V textu Hebrejské Bible není zmínky o tom, že by snad Země měla mít tvar koule. Pojem lze sice přeložit i jako kruh, mezi kruhem a koulí však existuje  podstatný rozdíl. Na konci verše čteme o obloze, která je roztažena jako stan. Stan se běžně staví na rovině, nikoliv na kouli. Z kontextu vyplývá, že Izajáš píše o obzoru či kruhu. Bůh vidí svrchu zemi jako plochý disk ve tvaru kruhu nebo jako plochu orámovanou kruhovým obzorem  či obklopenou kruhem moře. Lidé pak z výšky vypadají jako kobylky.[4]

Tvrzení, že hebrejský pojem GH znamená kouli, neobstojí. Pro kouli je v Izajáši (Iz 22:18) použit jiný výraz - . Ten je již skutečně překládán jako kruh, koule či míč. Nemá však nic společného s tvarem země.

 

Kosmologie v Izajášově době

Verše Iza 40:22 patří k části textu, který označujeme jako deutero-Izajáš. Text byl napsán v době babylonského zajetí Židů (586 - 538 př. n. l.).

Sumerové považovali zemi za obdélníkové pole se čtyřmi rohy. Mnohdy však měla spíše tvar kruhu vytyčeného čtyřmi body světových stran. Hymna babylónsko-akkadskému bohu slunce Šamaši (the Samas Hymn) říká: "Šplháš po horách, prohlížeje zemi. Vznášíš se na nebi nad kruhem země."[4]

Také v egyptské literatuře Nové říše můžeme číst o kruhovém tvaru země. Z pozdější doby (cca 700 př. n. l.) se dochoval například obrázek země ohraničené prstencem moře.[4] 

Babylonská hliněná deska z období 700 až 500 př. n. l. ukazuje mytologické uspořádání světa. Kruh známého světa obepíná prstenec "hořké řeky" - moře. V něm je osm trojúhelníkových oblastí obývaných mýtickými postavami. [3]

 


Obr. Mapa světa[9]
 

Řecký učenec Anaximandros z Milétu vytvořil kolem r. 580 př. n. l. kruhovou mapu tehdy známého světa. Zemi si představoval jako nízký válec, na jehož jedné podstavě žijí lidé, kontinenty jsou obklopeny oceánem.

Obr. vlevo. Rekonstrukce Anaximandrovy mapy.[10]

V Izajášových verších tedy není nic, co by odporovalo tehdejším představám o uspořádání světa. Ten byl často zobrazován jako koláč obklopený mořem.  V Řecku začala být Země všeobecně považována za kouli od 5. stol. př. n. l.[11]  Po roce 400 př. n. l. již učenci o kulatosti Země prakticky nepochybovali. Eratosthénés dokonce s přesností na cca. 10 % změřil její poloměr.


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl IV. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání ISBN 80-7192-274-9
[3] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999
[4] Institute for Biblical & Scientific Studies. Circle of the Earth.
www.bibleandscience.com/bible/books/genesis/genesis1_circleearth.htm
[5] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS či WTT/

Matthew Anstey. BHT - TRANSLITERATED BHS HEBREW OLD TESTAMENT 2001. V elektronické formě BibleWorks.
[6] ESV - English Standard Version. 2001.Crossway Books. Good News Publishers.
[7] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. V elektronické formě SW BibleWorks.  /TWOT /
[8] BDBLEX - Whitaker's Revised BDB Hebrew-English Lexicon.1995, Dr. Richard Whitaker. V elektronické formě SW BibleWorks.  /BDB/
[9] Map of the World. The British Museum. ANE 92687 www.thebritishmuseum.ac.uk
[10] Katedra geografie PřF UJEP. Starověk. Rekonstrukce Anaximandrovy představy světa.
geography.ujep.cz/ka_geo_s_cz/studium_s/kartogr/kart_3.html
[11] GatewaysToBabylon.com. Mesopotamian Cosmology.
www.gatewaystobabylon.com/introduction/mesoegyptiancosmology.htm

Vytvořeno: 10.01.2006