Daniel III - Daniel 7

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Biblická proroctví, Vydáno dne: 05. 01. 2006

Bible - Proroctví -- Daniel III - Daniel 7

Daniel III

Daniel 7

Kniha Danielova byla napsána během makabejského povstání proti Seleukovci Antiochu IV. Epifanovi. Tento král pronásledoval ortodoxní židovské náboženství. Hrdinou knihy a jejím fiktivním autorem je Daniel, dvořan babylonského vůdce Belšasara z počátku 7. století n. l.

V sedmé kapitole Daniel předpovídá budoucí události, které však již byly v době vzniku textu známou skutečností. Kapitoly 7 až 12 jsou datovány do roku 164 př. n. l.[1]

Prorok píše:

CEP[2] Daniel 7:1-28

V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. Daniel řekl: "Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře.  A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého.

První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce.

Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: »Vstaň a hojně se nažer masa!«

Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc.

Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo deset rohů.

Prohlížel jsem rohy, a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale.

Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec - plameny ohně, jeho kola - hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy.

Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času.

Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno."

Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci:

"Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou v zemi. Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věků."

Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,  i o deseti rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je, až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí.

Řekl toto: "Čtvrté zvíře - na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí. A deset rohů - z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále. Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času, avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, a bude úplně vyhlazen a zahuben. Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budu uctívat a poslouchat."

Zde končí to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci.

Citujeme celou 7. kapitolu, aby se čtenář mohl pokochat silou a barvitostí celého Danielova zjevení. Jedná se o jeden z nejstarších apokalyptických textů. Starší je pouze Kniha strážců ze sbírky 1. Henoch (kap. 1-36).[3]

Čtyři veliká zvířata znamenají čtyři panovníky velkých říší:
 
1.panovník Lev s orlími křídly.

Křídla byla oškubána, zvíře bylo postaveno na nohy jako člověk a bylo mu dáno lidské srdce.
Babylónie


Nebúkadnesar či Belšasar
Babylonská říše zaniká r. 539 př. n. l.

Symbolické zvíře lev-drak či lev-gryf se vyskytuje v umění akkadském, asyrském a babylonském.[3] [4]

Obr. www.livius.org/men-mh/messiah/messiah_12a.html

2.panovník Medvěd.

V tlamě tři žebra,
"Vstaň a hojně se nažer masa!"
Médská říše 

Dárius

 

Médská říše zaniká v r. 550 př. n. l.
3.panovník Čtyřhlavý  levhart se čtyřmi křídly.

Zvíře s vladařskou mocí
Perská říše (Achajmenovci)

Kýros

 

Perská říše Achajmenovců zaniká r. 330 př. n. l.
4.panovník Desetirohé zvíře

Strašné zvíře se železnými zuby, bronzovými drápy a deseti rohy. Žere a drtí, zbytek rozšlapává nohama.

 

Řecko-makedonská říše


Alexandr Veliký

Říše Alexandra velikého zaniká r. 323 př. n. l.

Alexandr je často zobrazován s beraními rohy božského Amona.

Obr. www.livius.org/men-mh/messiah/messiah_12a.html

Malý roh

Tři rohy jsou vyvráceny a jeden malý vyrůstá.

Malý roh bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou.

Seleukovská říše

Antiochos IV.
10 rohů reprezentuje nástupnické státy. Malý vyrůstající roh je symbolem Antiocha IV.

Antiochos zakázal Judaismus, potlačoval  židovské náboženství a koncem roku 167 př. n. l. zneuctil jeruzalémský chrám postavením řeckého oltáře s modlou.


Větší část snu se týká symbolu malého rohu. Celá Danielova vize směřuje k potrestání malého rohu pro jeho troufalá slova proti Nejvyššímu - izraelskému Bohu.

Antiochos IV. Epifanés (Antiochus IV Epiphanes) byl syrským králem v období 175-164 př. n. l. Dobyl Jeruzalém, zakázal uctívání Yahweho, nastolil kult Dia Olympského a koncem roku 167 př. n. l. zneuctil jeruzalémský chrám postavením řeckého oltáře s modlou.[6]  Proti němu jsou namířena proroctví v knize Daniel, právě on je oním malým rohem.

Židy nenáviděný král Antiochos měl být podle Danielova proroctví odsouzen a zahuben. Soudu měl předsedat Věkovitý - Bůh (sr  Jób 36:26 či Žalmy 102:25[3] ). Pak mělo být nastoleno království věčné, které bude uctíváno všemi. Antiochos IV. Vlády se měl ujmout jakoby Syn člověka, jak čteme v českém překladu CEP (původní hebrejský text však zní jinak).

Epifanés v roce 164 př. n. l. umírá. Proroctví se nevyplnilo, na příchod božího království mnozí čekají dodnes.

 

Kdo měl přijít vládnout světu podle Hebrejské Bible?
O tom příště.

 


[1] Williams Kyle. Daniel is False Prophecy. 1999
www.hotcom.net/users/shagbark/daniel.html
[2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
[3] Lendering, Jona. Daniel 7.
www.livius.org/men-mh/messiah/messiah_12a.html
[4] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999
[5] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl IV. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání
[6] Williams Kyle. Daniel is False Prophecy. 1999
www.hotcom.net/users/shagbark/daniel.html

Vytvořeno: 05. 01. 2006