Ztracené Písmo

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Vznik a vývoj, Vydáno dne: 14. 01. 2005

Bible - Vznik -- Ztracené Písmo

    

Hebrejská Bible

Ztracené Písmo

Bible, 2. Královská 22:8-11, CEP[1] 
     Velekněz Chilkijáš řekl písaři Šáfanovi: "Nalezl jsem v Hospodinově domě knihu Zákona."
Chilkijáš dal tu knihu Šáfanovi a on ji četl. Poté písař Šáfan vstoupil ke králi a podal králi hlášení. Řekl: "Tvoji služebníci vyzvedli stříbro, které se nacházelo v domě, a vydali je těm, kdo pracují jako dohlížitelé v Hospodinově domě." Dále písař Šáfan králi oznámil: "Kněz Chilkijáš mi předal knihu." A Šáfan ji před králem četl.
Když král uslyšel slova knihy Zákona, roztrhl své roucho.

 

V knize 2. Královská čteme zajímavý příběh:

Výklady ke Starému zákonu II.[2] str. 507
     Při opravě chrámu je nalezena kniha Zákona, pravděpodobně svitek jádra dnešního Deuteronomia. Takový písemný záznam měl tehdy váhu zjevení Boží pravdy. A král se jí cítil bezprostředně osloven. Při pomyšlení na stav své země i lidu roztrhl na znamení lítosti a pokání své roucho. Kniha Zákona mu naléhavě zjevila Hospodinovu vůli...

Nalezený svitek se do Jeruzaléma nejspíše dostal sto let před Jóšijášem, když Asyřané zničili zbytek severního království izraelského. 

V Bibli nalézáme zprávu o nalezení svitku Písma, který ležel ztracen možná i sto let. Na jeho základě začal král Jóšiáš (vládnoucí v 7. stol. př. n. l.) prosazovat v Jeruzalémě, Judeji a Bételu, radikální náboženskou reformaci.

Je možné, že stále ještě někde čekají na objevení další svitky, které byly kdysi dávno považovány za Slovo boží? Přímo v Hebrejské Bibli nalézáme odkazy na řadu nám neznámých textů. Bible se na ně odvolává a je tedy zřejmé, že je znali nejen autoři biblických textů ale i tehdejší čtenáři či posluchači. Shrňme stručně, o jaké ztracené knihy se jedná:

České názvy
(CEP a BKR) [3]
Anglické názvy Odkazy v Hebrejské Bibli
Kniha Hospodinových bojů
Kniha válek Yahweho
Book of the Wars of Yahweh
Book of the Wars of the Lord
Book of the Wars of Jehovah
Nu21:14
Kniha Přímého
Kniha Upřímého
Book of Jashar
Book of the Just
Book of Jasher
Book of the Upright
Joz10:13
2S1:18
Kniha příběhů Šalomounových
Kniha činů Šalomounových.
 
Book of the Acts of Solomon
Book of the Life of Solomon
Book of the Chronicles of Solomon.
Book of the Annals of Solomon.
Book of the Matters of Solomon
1Kr11:41
Příběhy Samuela, vidoucího
Kniha Samuele proroka
Chronicles of Samuel the Seer
History of Samuel the seer
Records of the seer Samuel
Record of Samuel the seer
Book of Samuel the seer
1Pa29:29
Příběhy proroka Nátana
Kniha Nátana proroka
Chronicles of Nathan the Prophet
History of Nathan the Prophet
Records of the Prophet Nathan
Record of Nathan the Prophet
Book of Nathan the Prophet
1Pa29:29
2Pa9:29
Příběhy Gáda, jenž měl dar vidění
Kniha Gáda proroka
Chronicles of Gad the Seer
History of Gad the seer
Records of the seer Gad
Record of Gad the seer
Book of Gad the seer
1Pa29:29
Proroctví Achijáše Šíloského
Proroctví Achiáše Silonského
Prophecy of Ahijah the Shilonite
Words of Achia the Selonite
Prophecies of Ahijah the Shilonite
Prophecy of Ahijah of Shiloh
Prophecy of Ahijah from Shiloh
2Pa9:29
Vidění vidoucího Jeeda
Vidění Jaaddy proroka
Visions of Iddo the Seer
Visions of Joel the Seer
Visions of the seer Iddo
Visions of Jedo the Seer
2Pa9:29; 12:15; 13:22
Příběhy proroka Šemajáše
Knihy Semaiáše proroka
Chronicles of Shemaiah the prophet
Book of Samaia the prophet
Records of the prophet Shemaiah
History of Shemaiah the prophet
Chronicles of the prophet Shemaiah
Record of Shemaiah the Prophet
Book of Shemaiah the prophet
Histories of Shemaiah the prophet
2Pa12:15
Příběhy Jehúa, syna Chananího,
Knihy Jéhu syna Chanani
Chronicles of Jehu the son of Hanani
History of Jeu the son of Anani
Annals of Jehu son of Hanani
Chronicle of Jehu, son of Hanani
Records of Jehu son of Hanani
Record of Jehu Son of Hanani
Book of Jehu the son of Hanani
Words of Jehu the son of Hanani
2Pa20:34
Příběhy Chózajovy
Knihy Chozai
Chronicles of the Seers
Books of the seers
Records of the seers
History of his seers
Records of the Hozai
Words of Hozai
Record of the Seers
Sayings of the seers.
Sayings of Hozai
History of the seers.
2Pa33:19
Kniha smlouvy
(není jasné, zda je či není součástí nynější verze Exodu)
Book of the Covenant
Record of the covenant
Ex24:7
Příběhy Uzijášovy
Věci Uziášovy
(psané Izajášem)
 
Acts of Uzziah,
Acts of Ozias,
Events of Uzziah's reign
History of Uzziah
Matters of Uzziah
2Pa26:22
Výklad proroka Ida
Kniha proroka Iddo
(a v něm příběhy Abijášovy)

Zřejmě se nejedná o text
"Vidění vidoucího Jeeda ".
Story of the prophet Iddo.
Book of the prophet Addo.
Midrash of the prophet Iddo.
Treatise of the prophet Iddo.
Annotations of the prophet Iddo
Commentary of Iddo the Prophet.
Annals of the prophet Iddo.
Inquiry of the prophet Iddo.
Commentary of the prophet Iddo.
2Pa13:22
kniha zápisů (otců)
kniha kronik
(fathers') Book of Records
annals (of ancestors)
historical records
record books
records (of fathers)
archives (of predecessors)
books of the histories
Ezd4:15
Kniha letopisů (krále)
Kronika
Knihu letopisů památných událostí
knihy pamětné, kroniky
Kniha letopisů králů médských a perských

 
Book of the Chronicles (of the Kings of Media and Persia)
Royal records of the good offices of Mardochaeus
Book of annals
Annals
The Book of the History of King Xerxes' Reign.
Chronicles

book of memorable deeds,
chronicle of notable events

book of the Persians and Medes
Book of the Chronicles of the Kings of Media and Persia
Book of the History of the Kings of Media and Persia
Est2:23, 6:1, 10:2
Odkazy na texty bez udání jejich názvu :
Právo královské,
zapsané Samuelem do knihy

Správa království,
vepsaná to do knihy Samuelem
Rights and duties of the kingship
Manner of the king
Law of royalty
Ordinances of the kingdom
Rules of the monarchy
Regulations of the kingship
King's constitutional position
Rights and duties of a king
Manner of the kingdom
Behavior of royalty
Right of the kingdom
1S10:25

 


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl II. Karmelitánské nakladatelství 1996. 2.vydání. ISBN 80-7192-154-8
[3] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
    
   

Vydáno:14. 01. 2005