Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Bohové

  YHWH III - Válečník YHWH

  Hebrejská Bible - Bohové -- YHWH III - Válečník YHWH

  YHWH (III)

  Válečník YHWH

  Války Boha Yahweho jsou jedním z důležitých témat Hebrejské Bible. V mnoha verších je Yahweh popisován jako válečník, oslovován jako Bůh válečných zástupů či Muž války. Nalezneme mnoho pasáží, kde je Yahweh přímo asociací nelítostného boje a války. 

  Bojovné tituly

  Bible, Žalmy 24:8, CEP[1] 

  Kdo to je Král slávy?
  Hospodin, mocný bohatýr,
  Hospodin, bohatýr v boji.
   

  Bůh Yhwh yhwh_.gif (967 bytes)je 285 krát oslovován jako Zebaot, Sabaoth, Bůh (válečných) zástupů. Oslovení je překládáno různě, původní význam však jasně spojuje Boha s izraelským vojskem.[3] [4] str. 36

  Některé biblické texty v sobě nesou pozůstatek henoteismu, jejich pisatelé nepopírali existenci více bohů, uctívali však jen jediného[6] - Yahweho. Izraelité svého boha považovali za nejvyššího a tedy i nejmocnějšího po stránce vojenské. To dobře charakterizují i následující verše, kde je Yahweh vyzdvihován nad ostatní bohy a oslavován za vítězství nad egyptským vojskem, pronásledujícím prchající Izraelity.

  Bible, Exodus 15:1-12 (úryvky)

  Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: "Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem...
  Hospodin je bojovný rek; Hospodin
  (Yahweh) je jeho jméno.
  Vozy faraónovy i jeho vojsko svrhl v moře, v moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. Tůně propastné je zavalily, klesli do hlubin jak kámen.
  Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdrtí nepřítele. Nesmírně vyvýšen rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhorlení, jako oheň strniště je pozře.
  Dechem tvého chřípí počaly se kupit vody, příboje zůstaly stát jako hráze, sesedly se tůně propastné v klín moře...
  Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? Vztáhl jsi pravici a země je pohltila.
   

  Jinde je Yahweh titulován jako bůh Izraelských vojsk (První Samuelova 17:45), vzbuzující bázeň, hrozný, strašlivý či jako strach Izákův.

  V konkurenci ostatních, mnohdy značně bojovných a nelítostných bohů, tedy nejspíš museli Izraelité svému Nejvyššímu přiřadit rovněž bojovné až násilnické atributy. Byl ale Yahweh v biblických příbězích opravdu takový?

  Podle Marion Benedict[5] nalezneme ve Starém zákoně pouze jedinou knihu (kniha Rút), ve které není Yahweh přímo či nepřímo spojen s válčením.

  Válečné skutky

  Uveďme si několik charakteristických příkladů Yahweho ve válečné roli.

  Yahweh přikazuje Izraelitům kořistit v cizích městech. Podrobovat si nucenou prací ty, kteří přijmou mír. Pozabíjet veškeré obyvatelstvo těch měst, které Yahweh dává Izraelitům do dědictví a to bez ohledu na to, zda města zvolí sebeobranu či mírovou kapitulaci:

  Bible, Deuteronomium 20:10-18

  Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracím a budou ti sloužit.
  Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povede s tebou boj, oblehneš je. Až ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude v městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak naložíš se všemi městy od tebe velice vzdálenými, která nepatří k městům těchto pronárodů zde.

  Ale v městech těchto národů, které ti dává Hospodin, tvůj Bůh, do dědictví, nenecháš naživu naprosto nikoho. Zničíš je jako klaté, Chetejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebusejce, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh,  aby vás neučili jednat podle všelijakých svých ohavností, které činili kvůli svým bohům. Prohřešili byste se proti Hospodinu, svému Bohu.
   

  Yahweh přikazuje vymazat kočovný lid Amalekitů za to, že neúspěšně zaútočili na izraelské bojovníky při exodu z Egypta. Yahweh přikazuje pozabíjet vše živé, děti i kojence včetně domácího zvířectva.

  Bible, 1. Samuelova 15:2-3

  Toto praví Hospodin zástupů: Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli; položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta.
  Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!"
   

  Izraelci na pokyn Yahweho vykonají pomstu nad Midjánci. Midjánští mužové jsou pobyti, ženy a děti zajaty. Po návratu bojovníků však Mojžíš přikazuje pozabíjet  i zajaté děti a ženy, naživu zůstávají pouze panny. Yahweh si pak z nich k obětování vyžádá 32 dívek.

  Bible, Numeri 31:28-29, 40-41
   
  Od bojovníků, kteří se účastnili boje, oddělíš dávku pro Hospodina po jednom z pěti set, jak z lidí, tak i skotu, oslů, ovcí a koz. Vezmete je z jejich poloviny a dáš je knězi Eleazarovi jako Hospodinovu oběť pozdvihování.

  Lidských duší bylo šestnáct tisíc a dávka pro Hospodina dvaatřicet osob. Mojžíš tedy dal knězi Eleazarovi tuto dávku jako Hospodinovu oběť pozdvihování, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
   

  Prostřednictvím Mojžíše přikazuje Yahweh svým přívržencům pozabíjet ty Izraelity, kteří jej neuctívají. Každý má mečem zabít svého nejbližšího a tak osvědčit loajalitu Yahwemu. Jsou pobity tři tisíce mužů.

  Bible, Exodus 32:26-29

  Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci.
  Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího."
  Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: "Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání."
   

  Yahweh radí Izraelcům před bojovými situacemi:

  Bible, Soudců 20:18-20
  Zvedli se a táhli vzhůru do Bét-elu, aby se doptali Boha. I ptali se Izraelci: "Kdo z nás má táhnout do boje s Benjamínci první?" Hospodin odpověděl: "První bude Juda."
  Tak se Izraelci ráno zvedli a položili se proti Gibeji. Izraelští muži vytáhli do boje s Benjamínem a seřadili se k bitvě proti Gibeji.

  Yahweh sám ničí egyptskou armádu v okamžiku, kdy se Egypťané chtějí vzdát dalšího pronásledování Izraelců a utéci před ním:

  Bible, Exodus 14:24-28

  Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek.
  Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli: "Utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin."
  Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni ruku nad moře! Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu."  Mojžíš vztáhl ruku nad moře, a když nastávalo jitro, moře opět nabylo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal doprostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný.
   

   

  Pisatelé Hebrejské Bible věřili, že jeden z důležitých aspektů Yahweho byl ten válečnický. V pradávné hymně je oslavován jako bojovný rek, udatný bojovník, muž války (Ex 15:3).

  S brutalitou svatých válek se čtenáři Bible setkávají zvláště v příbězích o obsazování Kanaánu (Palestiny) po útěku Izraelitů z Egypta a putování pouští. To nás vrací na samý začátek pátrání po původu starozákonního biblického boha YHWH. Zřejmě se jedná o původního kanaánského boha války a bouří, snad o starověkého boha Předního východu - Baala. Uctívání Baala bylo v pozdějších textech hebrejské Bible silně kritizováno, avšak paradoxně mnoho stop při pátrání po původu biblického boha vede právě k Baalovi.

    


  Obr. Baal na stéle z Ugaritu. Cca 1500 př. n.l.[7]

   

  Předchozí - Hospodin, Nejvyšší?


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  V elektronické formě viz.
  [2].
  [2] BibleWorks, LCC. BibleWorks 6.0  Hermeneutika Computer Bible Research software. 2003.
  www.bibleworks.com
  [3] Miller P.D. The Divine Warior in Early Israel. Cambridge: Harvard University Press. 1973
  [4] Craigie P.C. The Problem of War in the Old Testament. Wm.B.Eerdmans Publishing Co. 1978. ISBN 0-8028-1742-4
  [5] Benedict M.J. The God of the Old Testament in Relation to War. New York: Teachers College, Columbia University. 1927.
  [6] Výjimkou je bůh El (Elyon), který byl podle starších tradic otcem všech bohů včetně Yahweho.  Elyon je v několika verších Bible připomínán s patřičnou úctou. Blíže viz. stránky henoteismus v Bibli.
  [7] Přispěvatelé Wikipedie, Baal [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2023, Datum poslední revize 30. 07. 2023, 08:25 UTC, [citováno 27. 02. 2024] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Baal&oldid=23014476 >

  Vydáno: 10. 05. 2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 10. 05. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 29310 přečtení | Počet komentářů: 173 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.