Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Mýty a fakta o Sinai :
  "Mýty a fakta-Potvrzuje archeologie bibli? - kde vlastně šli Izrael ... " (Nezvěstná hora Sinaj)
 • Re: foustka?:
  "Máte pravdu, díky za upozornění! Hned opravím." (Václav Havel - český Faust)
 • foustka?:
  ""Představitelem ďábla - svůdce je zde pajdavý provokatér Fous ... " (Václav Havel - český Faust)
 • Re: LXX:
  "...chtělo." (Panna nebo mladá žena?)
 • radiokarbonová analýza:
  "Ta radiokarbonová analýza často blbne. Vychází z předpokladu, že ... " (Jericho)
 • Médo-peršané:
  "Zdarec, prorocké knihy prorockou řečí vyprávějí prorocká vidění ... " (Daniel III - Daniel 7)
 • Bohové

  YHWH I - Výslovnost Božího jména

  Hebrejská Bible - Bohové -- YHWH I - Výslovnost Božího jména

  YHWH I.

  Výslovnost Božího jména

   

  CEP[1] Exodus 9:16
  Avšak proto jsem tě zachoval, abych na tobě ukázal svou moc a aby se po celé zemi vypravovalo o mém jménu.

  CEP Žalmy 9:11
  V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine (YHWH).

  Hlavní postava nejmocnějšího boha
  je v Hebrejské bibli označována čtyřmi souhláskami
  yhwh_.gif (967 bytes)
  Jméno je transkribováno jako yhwh
  a čteno jako...

  ...jak vlastně psát a vyslovovat jméno nejvyššího Boha izraelského a křesťanského panteonu?
  Yahweh, YeHoWaH, Yahve, Jehovah, Jehova, Jáhveh, Jáhve... ?
  O tom dodnes panují spory.

  Jméno YHWH (či YHVH) bylo jistě mnohokrát vysloveno, než se poprvé objevilo vyryto do hlíny či vytesáno do kamene. Máme ale dnes vůbec šanci zjistit jak znělo? Má smysl přít se o to, které samohlásky by měly být při přednesu tetragramu správně vyslovovány? Názorů na to, jak správně přepisovat výslovnost jména do latinky a na to, jak boží jméno hlasitě číst, je celá řada. Mnoho odborníků se však dnes shoduje v tom, že původ jména YHWH neznáme a nevíme s určitostí, jak se jméno původně vyslovovalo.

  Hebrejština, jazyk kterým byla psána většina starozákonních textů (části Ezdráše a Daniela jsou aramejské), znala pouze souhlásky. Bylo na čtenáři, aby si samohlásky při hlasitém čtení sám doplňoval. Zhruba do roku 500 n. l. bylo boží jméno zapisováno pouze čtyřmi písmeny - souhláskami YHWH (tzv.tetragram). Teprve později (viz masoretské texty) začaly být souhlásky v hebrejských textech doplňovány značkami ukazujícími mimo jiné i to, jaké samohlásky vyslovovat při čtení slova. Masoreti postupně doplnili biblické hebrejské texty značkami pro samohlásky, u božího jména si však nebyli jisti.

  Dnes se asi nejčastěji používá přepis yahweh. Pro ilustraci se podívejme např. do jednoho z hebrejských slovníků[4] na zápis božího jména včetně punktace :yhwh2_.gif (997 bytes)

  Pokud nahradíme hebrejská písmena a značky pro samohlásky latinkou, obdržíme zápis YaHVeH (hebrejštinu čteme zprava). yahveh.gif (1503 bytes)

  Jahve či Jehova?

  Nevíme, jak se boží jméno původně vyslovovalo. Lze však sledovat jeho pozdější pravděpodobné čtení v různých etapách rozvoje lidských komunit a jejich náboženství. Při transkribci a čtení božího jména se dnes vyčlenily přinejmenším dvě názorové skupiny - jahvisté a jehovisté. Který tábor má pravdu? A existuje jednoznačná odpověď?
  Jak se měnila výslovnost tetragramu v různých dobách? Jaká výslovnost dnes převažuje? A předcházel jménu YHWH jiný zápis označující stejného boha?

  Jehova, YaHoWaH, Jehovah ??

  Vraťme se k masoretským textům. Postupně začaly být doplňovány punktací, která čtenáři napovídala, jak má to či ono slovo číst. Má to ale jeden háček. Masoretáři měli občas snahu, aby určité slovo při četbě Hebrejské bible nebylo vysloveno nebo bylo nahrazeno jiným. Vyřešili to tak, že k původnímu souhláskovému zápisu slova přidali samohlásky (ve formě značek) jiného vhodnějšího pojmu. Tak se stalo i u božího jména YHWH. A to možná mnohým trochu zamotalo hlavu.
  V post-biblickém období se úcta ke jménu YHWH začala projevovat i tím, že přestalo být hlasitě vyslovováno. V synagogách se místo YHWH četlo hlasitě obecnější adonay.gif (947 bytes) "můj pán" (psalo se však nadále YHWH). Později, když středověcí židovští učenci začali vkládat značky pro samohlásky do původního jen souhláskového starozákonního textu, doplnili jméno YHWH masoretskými značkami odkazujícími, aby bylo nahlas čteno místo YHWH méně posvátné adonay.gif (947 bytes). Z nepochopení tohoto záměru pak čtenáři, neznajíce masoretskou tradici, četli na místě božího jména YHWH konstrukci yahovah.gif (982 bytes) kterou chybně interpretovali jako Jehovah[6]. Došlo k mylnému sloučení pojmů YHWH a samohlásek ADONAY do jediného - YaHoWaH, Jehovah, Jehova.

  Vyslovovat IAUE?

  Rozšířená teorie tvrdí, že YHWH lze chápat jako čtyři samohlásky IAUE či IHOA.

  Hebrejský učenec Gérard Gertoux[5] píše, že masoretské značky určující, které samohlásky číst a vyslovovat, se objevily v biblických textech až po roce 500 n. l. Značkami začal být doplňován text původně psaný jen souhláskami. Před tímto vynálezem masoretů však hebrejci používali "matres lectionis" (angl. mothers of reading) - matky čtení. Některé souhlásky byly tedy již dříve používány s významem samohlásek k zajištění správné výslovnosti. Kumránské texty ukazují, že před 2. stol. n. l. bylo tohoto systému používáno velice často (Y pro samohlásky I a E, W pro O a U, H pro A na konci slova). Souhlásky tetragramu YHWH tedy mohly být užívány i jako samohlásky! To prý potvrzuje i židovský autor Josef Flavius který v 1. století n. l. napsal, že tetragram je psán čtyřmi samohláskami a nikoliv čtyřmi souhláskami (Židovské války V:235). Tedy souhláska Y sloužila pouze k vyjádření zvuku I a E. Souhláska W znamenala při hlasitém čtení zvuk Ô a U. Pokud se souhláska H vyskytovala na konci slova, vyjadřovala vždy pouze zvuk samohlásky A (ale při výskytu mezi dvěmi samohláskami se vyslovuje jako slabé E). Takže pokud chápeme tetragram YHWH jako čtyři samohlásky, čteme jej IHÔA tedy IEÔA.

  Příště uvedeme, proč jiní badatelé tuto teorii zpochybňují.

  Flaviova slova prý musíme interpretovat jinak, než je uvedeno výše. Hebrejské znaky YUD, HEY a VAV (které tvoří YHWH) neměly v řečtině svůj ekvivalent....

  ... pokračování ...

   

  Jahve, YaHWeH !

  Podle teologického slovníku[6] jméno YHWH může pocházet z nedokonavého slovesa hawa.gif (952 bytes)"stát se", které má v 1. osobě tvar ehyeh.gif (971 bytes) "budu, stanu se". Jako pravděpodobná výslovnost božího jména je uváděn přepis YaHWeH, což má odpovídat zmíněnému původu jména a také tomu, jak pravděpodobně vyslovovali jméno i řečtí překladelé Bible (ti překládali jméno YHWH jako iaoue či iabe). Dnes je transkribce ve tvaru Yahweh používána nejčastěji.
   

  YHWH - neznámý původ a výslovnost
  Mezi odborníky[6] však začíná převládat názor ve smyslu "vím, že nic nevím".
   

  Přepis Yahweh považují za zvláštní kombinaci starších a pozdějších elementů. Prvý mimobliblický zápis jména byl nalezen na Moábské stéle (angl. Moabite Stone), kterou datujeme zhruba do roku 850 př. n. l.

  Jméno yhvh nalezneme na začátku řádku 18:

  mesha2.jpg (6588 bytes)
   

  moab.jpg (8418 bytes)

  Obr. Meshova stéla (Moábský kámen)
  Muzeum v Louvru

  Copyright © 2001 The Louvre Louvre Musée

  Podle[6] v době vzniku stély začínali Hebrejci používat samohlásková písmena. Pokud YHWH reprezentuje hláskování používané již před rokem 900 př. n. l., pak "w" ve jméně reprezentuje před-mojžíšovskou výslovnost ale koncové "eh" asi po-davidovskou formu. YHWH tedy nemusí pocházet ze slovesa hawa1.gif (909 bytes). Jedná se spíše o starší slovo, jehož původ neznáme a které znělo podobně jako hawa1.gif (909 bytes) za dob Mojžíše. Nevíme tedy, jak se jméno vyslovovalo ale pokud jej v době Mojžíšově hláskovali čtyřmi písmeny, lze předpokládat, že bylo vyslovováno více než dvěmi slabikami.

  ... pokračování příště ...

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  V elektronické formě viz.
  [2].
  [2] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001. www.bibleworks.com
  [3] Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS či WTT/
  V elektronické formě viz.
  [2].
  [4] Whitaker's Revised BDB Hebrew-English Lexicon
  V elektronické formě viz.
  [2].
  [5] Gérard Gertoux, "The Name of God Y.eH.oW.aH Which is pronounced as it is Wtitten I_Eh_oU_Ah", http://gertoux.online.fr/divinename/index.htm
  [6] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. V elektronické formě v SW BibleWorks. /TWOT/

  Vytvořeno: 10. 04. 2004


  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 10. 04. 2004 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 25383 přečtení | Počet komentářů: 43 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.