Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963

  Proroctví z Fátimy (I. b) - chronologie od r. 1963

  Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (I. b)

  Proroctví z Fátimy - chronologie
  od r. 1963

  Dovolím si zařadit jednu osobní vzpomínku; v osobním rozhovoru mi sestra Lucie řekla, jak stále jasněji chápe, že cílem všech těchto zjevení je stále větší růst ve víře, naději a lásce – vše ostatní je jen prostředek, který k tomu vede.
  Josef Ratzinger
  [1]

  1963

  21. 6. - papežem je zvolen Pavel VI. Již 27. 6. nechává zjistit u Capovilly (sekretáře bývalého papeže), kde přesně je dopis s Třetím proroctvím v papežově apartmá uschován, setkává se s biskupem Leirie, příjemcem Třetího tajemství a s kardinálem, který tajemství přivezl do Říma. Čte obsah tajemství.[14] Capovilla toto potvrzuje 17. 5. 1967. Ottaviani později potvrzuje, že se jednalo o 25 řádků textu.[7]

  Třetí tajemství prý hraje důležitou úlohu při uzavření smlouvy o omezení jaderného zbrojení mezi USA, Velkou Británií a SSSR.
  15. 10. uveřejnil německý novinář Louis Emrich v týdenníku Nová Evropa ve Stuttgartu prostřednictvím diplomatů získaný text Třetího tajemství v německé řeči. Emrich prý sepsal diplomatickou verzi tajemství podle informací sdělených vatikánským knězem. Mělo by se jednat o zkrácenou citaci z obsahu Třetího fátimského tajemství tak, jak bylo diplomaty zpřístupněno vládám ve Washingtonu, Moskvě a Londýně.[4] [5] [16]

  Diplomatická verze Třetího tajemství z Fátimy - český překlad z díla Třetí tajemství Fatimy[4]:

  „Nestrachuj se, mé dítě, jsem Matka Boží, která tu k tobě promlouvá a prosí tě o zvěstování mého poselství celému světu. Budou na tebe silně nevražit. Buď však silná ve víře a všechnu nenávist překonáš. Slyš a zapamatuj si, co ti říkám: Lidé se musí polepšit. Musí snažně prosit za odpuštění hříchů, jichž se dopustili a stále ještě dopouštějí. Žádáš si ode mne zázračné znamení, aby celý svět porozuměl mým slovům, jimiž skrze tebe oslovuji lidstvo. Zázrak jsi právě spatřila; byl to velký sluneční zázrak! Všichni jej viděli, věřící i nevěřící, rolníci i měšťané, vědci, novináři, laici i kněží. A nyní zvěstuj mým jménem:
  Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Co jsem projevila již v La Salletě skrze děti Melanii a Maximina, opakuji nyní tobě. Lidstvo se nerozvíjí tak, jak Bůh očekával. Lidé se rouhají Bohu a pošlapávají dar, kterého se jim dostalo. Nikde nevládne pořádek. Dokonce i na nejvyšších místech panuje Satan a určuje chod věcí. Dokázal proniknout dokonce i do vrcholků Církve. Podařilo se mu zmást hlavy vědců, vynalézajících zbraně, jimiž je možno v několika minutách zničit polovinu lidí. Zajal svým kouzlem mocné tohoto světa, aby tyto zbraně hromadně vyráběli. Pokud tomu lidstvo nezabrání, budu nucena nechat dopadnout trestající ruku svého Syna. Nepostaví-li se mocní lidé světa a Církve na odpor, udělám tak a poprosím Boha, svého Otce, aby nad lidstvem vynesl přísný soud. Viz, Bůh pak potrestá lidstvo ještě tvrději, než je ztrestal potopou. Velcí a mocní přitom bídně zhynou stejně jako malí a slabí. Avšak i pro Církev nadejde čas nejtěžších zkoušek. Kardinálové povstanou proti kardinálům a biskupové proti biskupům; Satan vkročí do jejich řad. Rovněž v Římě dojde k velkým změnám. Co je shnilé, odpadne, a co odpadne, neodolá. Církev se zahalí temnotou a svět upadne do zděšení. Velká, převeliká válka připadne na druhou polovinu 20. století. Z nebe bude padat oheň a dým, vody oceánů se vypaří a zpěněné vlny se vzedmou k oblakům a srazí všechno, co stojí vzpřímeně. Miliony a miliony lidí budou hodinu od hodiny zmírat a živí budou závidět mrtvým. Nastanou útrapy a svízele na všech stranách, a přijde na zem neštěstí a zánik celých národů. Hle, čas se blíží, propast se otvírá stále šířeji a nebude záchrany; dobří budou mřít spolu se špatnými, mocní se slabými, církevní knížata se svými věřícími, páni světa se svými národy a všude povládne smrt, pomýlenými lidmi a Satanovými služebníky vyzdvižená k triumfu, se stane jediným pánem tohoto světa. Nadejde čas, který žádný král a císař, žádný kardinál ani biskup neočekávají, a přesto přijde podle úradku mého Otce, aby trestal a mstil. Později pak ti, kdo všechno to přežijí, budou poznovu volat k Bohu a Jeho slávě a znovu Mu sloužit jako kdysi, když svět nebyl ještě zkažen. Vyzývám všechny věrné následovníky svého Syna Ježíše Krista, všechny skutečné křesťany a apoštoly konce času! Čas časů a konec konců nastane, když se lidstvo neobrátí a toto obrácení nepřijde shůry od vladařů světa a velmožů Církve. Leč běda, běda, nepřijde-li obrácení a všechno zůstane jak je, ba bude ještě mnohem horší. Jdi, mé dítě, a zvěstuj to! Budu ti přitom nápomocna.

  1965

  Pavel VI. četl obsah obálky se substitutem kardinálem Angelem dell’Acqua 27. března 1965 a vrátil ji do archivu Svatého stolce s rozhodnutím nezveřejnit text.[1]

  Má se jednat o 62 řádkový text.[7] Doslovné znění Třetího poselství z Fátimy má zůstat i nadále státním tajemstvím Vatikánu. Mnozí experti potvrzují, že diplomatická verze byla odvozena právě z onoho vatikánského státního tajemství.[5]
  U diplomatické verze lze však spíše hovořit o padělku, jehož cílem bylo odvést veřejnost pomocí vize jaderné katastrofy od skutečného obsahu třetího tajemství. Ten mohl být ještě hroznější, než diplomatickou verzí zvěstovaný pozemský soud. Autoři znali skutečný obsah tajemství, vytrhli však jen několik varování a přizpůsobili je politickým souvislostem, neuchránili se však chybám.[4]

  1967

  Pavel VI. koná poutní cestu do Fátimy, údajně však nejprve odmítá přijmout sestru Lucii.[4] Když se sestra přiblížila k papeži, požádala, zda by s ním mohla hovořit o poselství pro něj. Avšak Pavel VI. řekne, že není připravený, a odkáže sestru na rozhovor s jejím biskupem.[14] Lucia žádá papeže, aby zveřejnil třetí tajemství.[7]

  13. 5. papež při kázání ve Fátimě snad odhalil nepřímo podstatu třetího tajemství. Uvedl tři témata, která přímo souvisejí s třetím tajemstvím - věrnost církvi (zvláště zkoušené v období apostaze a hereze), jednota církve (jako obrana před schizma) a mír ve světě:[b]  Poselství nesmírně užitečné dnes dospívá k věřícím od té, která je Neposkvrněná, celá svatá (…). A stejně tak z tohoto mariánského zjevení lidé stále častěji slyší opakovat slova, kterými Ježíš Kristus ohlašoval příchod Božího království: „Obraťte se a věřte evangeliu,“ a také jeho přísné varování: „Nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete...[14]

  27. 9. je předán papeži dopis sestry Lucie. Obsah je dodnes utajován.[14] 

  Kardinál Ottaviani na přednášce prohlásil: "(Lucie) napsala na jediný list papíru to, co jí řekla Panna Maria, aby to pověděla Svatému otci."  Nakonec říká, že ve třetím tajemství je určité znamení, které je jakoby zakryté, a není psáno jazykem úplně jasným a průhledným.[14]

  1969-1970

  Sestra Lucia ve svém dopise píše:[4] ... Je skutečně smutné, že se tolik lidí nechává oklamat ďábelským přívalem, který se rozlévá po světě, a že se nechali tak rychle zaslepit, aby nebyli schopni rozeznat bludy. Jejich hlavní vina spočívá v tom, že se vzdali modlitby; tím se vzdálili Bohu. ... Ďábel je velice zdatný a hledá slabá místa, kde by nás mohl napadnout. Nebudeme-li bdělí a nebudeme-li se snažit přijmout od Boha posilu, padneme, neboť naše doba je špatná a my jsme slabí. Zachovat nás může jedině milost Boží.

  Z jiného dopisu:[4] ...Je bolestné vidět tak ohromné zmatení u tolika osob, které zastávají velice odpovědná místa! ... Ďáblovi se podařilo propašovat zlo pod zdáním dobra a slepí chtějí vést slepé, jak nám říká Pán v evangeliu...

  1973

  Zjevení v japonské Akitě, varování 13. 10. 1973.

  1977

  Kardinál Luciani (budoucí papež) vykonal v červenci pouť do Fátimy, setkal se s Lucií. Sestra Lucia jej údajně seznámila i s třetím tajemstvím. Na kardinála to udělalo silný dojem.[4]  

  1978

  Papežem se stává Jan Pavel I. (Luciani), velký ctitel fatimské Madony. Po několika měsících záhadně umírá. Dalším papežem se stává Jan Pavel II.
  Několik dní po svém zvolení čte Jan Pavel II. poprvé fatimské tajemství.[14]

  V L Observatore della Domenica vychází článek preláta Corrada Balducci Profetia e Realta s textem Třetího tajemství v italštině. Propaganda Mariana di Maria Stella v Římě rozesílá na požádání tento italský text. Všechny doposud uveřejněné texty byly upraveným zněním předaného originálu.

  1980

  Jan Pavel II. byl v malém kroužku v německé Fuldě dotázán na třetí tajemství z Fátimy. Měl říci: Každému křesťanovi by mělo stačit, ví-li následující: Je-li psáno, že oceány zaplaví celé kontinenty, že lidé z minuty na minutu skonají po milionech, pak by se už opravdu neměli starat o zveřejnění tohoto tajemství.[5]

  1981

  13. 05. 1981 dochází k pokusu o atentát na Jana Pavla II. Papež nejprve vůbec nespojoval atentát s Fátimou. Na poliklinice si však nechává opakovaně předčítat Poselství z Fatimy.[4] Podle kardinála Bertoneho čte papež toto tajemství poprvé.[14]

  Jan Pavel II. si vyžádal obálku s třetí částí ,tajemství’ po atentátu 13. května 1981. Kardinál Franjo Seper, prefekt Kongregace, předal tehdejšímu substitutu státního sekretariátu Mons. Eduardu Martinez Somalovi 18. července 1981 dvě obálky: jednu bílou s původním textem sestry Lucie, psaným v portugalštině; druhou oranžovou s překladem ,tajemství’ do italštiny. 11. srpna pak vrátil Mons. Martinez obě obálky do archívu Svatého stolce.[1]

  Podle kardinála Bertoneho četl Jan Pavel II. poprvé 62 řádkový text tajemství 18. 7.[7]

  8. 12. papež svěřuje osudy lidstva Marii. Stále se však nejedná o požadované zasvěcení Ruska.

  1982

  Jan Pavel II. se snaží prosadit zasvěcení Ruska a uvažuje zveřejnit třetí tajemství. Dává číst tajemství portugalskému hodnostáři Carreirovi, aby mu je přeložil se všemi jazykovými odstíny.[17] Snad jde o snahu zjistit, zda není možné zmírnit výbušnost tajemství jiným překladem. Sestře Lucii je odeslána žádost, zda by nebylo možné upravit některé detaily tak, aby bylo proroctví obecně přijatelné.[14]

  Sestra Lucie předložila Svatému otci v dopise z 12. května 1982 ukazatele pro vysvětlení třetí část ,tajemství’. Říká v něm:[1]

  „Třetí část tajemství se vztahuje ke slovům Naší Paní: Jestliže ne, (Rusko) rozšíří své bludy do světa a podnítí války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni a Svatý otec bude muset mnoho trpět, mnohé národy budou zničeny (13. 7. 1917). Třetí částí tajemství je symbolické zjevení, které se vztahuje na tuto část poselství a je podmíněné tím, zda přijmeme nebo odmítneme to, co poselství žádá: ,Přijmou-li moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; nepřijmou-li, rozšíří své bludy do světa, atd. Od chvíle, kdy jsme nepřikládali váhu této výzvě, zjišťujeme, že se naplnila; Rusko zaplavilo svět svými bludy. A konstatujeme-li, že se toto proroctví ještě zcela nenaplnilo, vidíme, že k němu postupně rychlými kroky směřujeme, pokud neopustíme cestu hříchu, nenávisti, pomsty, nespravedlnosti vznikající porušováním lidských práv, cestu nemravnosti, násilí atd. Neříkejme ale, že je to Bůh, kdo nás takto trestá; jsou to naopak sami lidé, kteří si připravují trest. Bůh nás s naléhavostí varuje a volá na dobrou cestu za plného respektování svobody, kterou nám dal; odpovědnost proto nesou lidé sami.“

  13. 5. (přesně po roce po atentátu) koná papež Jan Pavel II. oslavnou pouť do Fátimy. Před svou cestou si vyžádal portugalského překladatele (otec Carreira), aby lépe porozuměl smyslu jistých výrazů v tajemství, vlastních pouze portugalštině.[4]

  Ve svém kázání papež zdůraznil, že Panna Maria byla hluboce znepokojena hrozbami apostaze a morálního úpadku, které s sebou přinášejí zkázu společnosti...  Evangelní výzva k pokání a obrácení, které zaznívá ve slovech Panny Marie, je stále aktuální. Více aktuální než před 65 lety. A dokonce více naléhavá... Petrův nástupce zde stojí také jako svědek téměř apokalyptických hrozeb, které doléhají na národy a lidstvo.[14]

  13. 5 . Ve Fátimě došlo ke zdánlivému zasvěcení Ruska (ve skutečnosti nebylo Rusko zmíněno a obřad nebyl proveden biskupy ve světě).[21]

  1983

  19. 3. sestra Lucia připomíná, že zasvěcení Ruska nebylo vykonáno tak, jak to Naše Paní žádala. [14]

  1984

  Jan Pavel II. dne 25. 3. 1984 svěřil Neposkvrněnému Srdci Mariinu lid a národy... Pak Svatý otec pokračuje ještě naléhavěji a s konkrétností, téměř jako by chtěl komentovat Fatimské poselství v jeho smutném naplňování...
  Matko... O, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti. Od hladu a války, vysvoboď nás! Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás! Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás! Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás! Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás! Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás! Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás! Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás! Od hříchů proti Duchu svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás! ...
  Toto zasvěcení světa pronáší papež v Římě před sochou Panny Marie Fatimské.

  10. 9. Fatimský biskup Alberto Cosme do Amaral prohlásil: Tajemství z Fatimy nemluví ani o atomových bombách, ani o raketách SS-20. Jeho obsah se týká naší víry. Klást tajemství na roveň ohlašování katastrof nebo jaderného holocaustu znamená překrucovat smysl poselství.[4]

  Kardinál Ratzinger v srpnu 1984 v rozhovoru pro časopis Jesus (vyšel 11. 11.) potvrdil, že četl třetí fatimské tajemství a vysvětlil, proč nebylo zveřejněno: Protože by tím podle mínění papežů nebylo přidáno nic nového k tomu, co už každý křesťan musí ze zjevení vědět: jde o radikální výzvu k obrácení, o vážnost doby, o nebezpečí, která tísní víru, život křesťanů a tím i celý svět. A pak jde také o důležitost posledních věcí. Když to tedy – alespoň prozatím – není publikováno, pak proto, aby se tím zabránilo zaměňování religiózního proroctví s chtivostí senzací. Avšak obsah tohoto třetího tajemství odpovídá tomu, co je ohlášeno v Písmu a co bylo potvrzeno i ostatními mariánskými zjeveními včetně již známých poselství v samotné Fatimě. Obrácení a pokání jsou zásadními podmínkami spásy.[4] [c]

  Jan Pavel II. nepřímo potvrzuje při slavnostní modlitbě, že k proroctvím požadovanému zasvěcení Ruska dosud nedošlo:  Matko Církve... osvěcuj zvláště národy, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš.[14]

  1985

  Francouzský teolog a odborník na Fátimu Michel Frère, zastánce tradičních hodnot, označil za „zdrcující“ okolnost, že po dvacet pět let je tajemství z Fatimy – a pouze ono – do jisté míry na indexu. Sestra Lucie – a znovu pouze ona – je umlčena... Nyní, bezmála sedmdesát let po zjevení v Cova da Iria a po velkém slunečním zázraku, je již opravdu nejvyšší čas nechat promluvit naší Matku, Nejsvětější Pannu Marii, tj. konečně povolit zveřejnění Jejího poselství z 13. července 1917! A také je třeba klauzurované – abychom neřekli rovnou sekvestrované – sestře Lucii vrátit naprostou svobodu slova i korespondence, aby se mohla volně upomenout na všechny výzvy a proroctví Matky Boží, slovem abychom se „naučili znát a milovat Její Neposkvrněné Srdce“.

  13. 5. Kardinál Oddi hovořil se sestrou Lucií a odtud vyvodil, že třetí tajemství předpovídá něco vážného, čeho se církev dopustí nedobrovolně, a že díky chybným interpretacím nyní prožívá těžké chvíle. V r. 1990 uvedl o třetím tajemství, že ...podle mne je zde víceméně napsáno, že v r. 1960 papež svolá koncil, z něhož navzdory očekáváním nepřímo vzejde mnoho těžkostí pro církev.

  14. 5. Z Vatikánu přišla neoficiální informace, že třetí tajemství oznamovalo atentát na papeže.[14]

  Pravděpodobně v tomto roce bylo Lucii ve zjevení řečeno, že dřívější snaha zasvětit Rusko uchránila svět před válečnou katastrofou, která by jinak nastala v r. 1985. Zřejmě se mohlo jednat o jaderný střet NATO a Varšavské smlouvy během krize při rozmisťování raket na Kubě.

  1987

  26. 11. Kardinál Stickler svěřil, že papež ještě nemohl provést zasvěcení Ruska, protože biskupové ho neposlouchají.[14]

  1992

  11.10. V Coïmbře setkání kardinálů se sestrou Lucií. Podle některých teorií šlo o dvojnici (působící již od r. 1960).[19] [21]

  1994

  Jan Pavel II. vzpomíná na atentát: Když mne na náměstí Sv. Petra zasáhl projektil atentátníka, nevěnoval jsem zpočátku pozornost skutečnosti, že k tomu došlo právě o výročí dne, kdy se Panna Maria zjevila třem dětem v portugalské Fatimě a sdělila jim slova, která jako by se s koncem století blížila svému naplnění.[14]

  1995

  Kardinál Mario Luigi Ciappi, papežův teolog, sdělil v osobních rozhovoru: Ve třetím tajemství je mezi jiným předpovězeno, že na konci dojde v církvi k velké apostázi.[7]

  2. 2.-15. 3. Soška Panny Marie v italském městě Civitavecchia pláče krvavé slzy.

  1998

  Malachi Martin[d] sdělil k otázce o zveřejnění třetího tajemství: "Mohl by to být šok…. Mohlo by zasáhnout některé osoby různým způsobem. Pokud by někteří pochopili, že toto je opravdu třetí fatimské tajemství, velmi by se rozzlobili... základní prvek třetího tajemství je zdrcující a není obsažen v tomto (úryvku, který mu byl přečten - článek z časopisu Neures Europa)... to, co jste četl, je v zásadě o zničení světských mocností… jako by se příroda obrátila proti lidstvu. Je to v podstatě to, co se uskuteční díky těmto katastrofám a trestům. A to není podstata třetího tajemství, ne ta nejdrtivější... Mělo by to být odhaleno, ale je zde problém vyvolaného šoku, skandálu, strachu lidí a lidstva... Tajemství bylo zamýšleno a určeno pro lidi, ne pro papeže či biskupy. Bylo určeno ke sdělení v r. 1960… Papežové rozhodli, že je lépe, aby je svět nepoznal, v rozporu s přáním Královny Nebe, která skrze děti oznámila papeži, aby je publikoval. Nebyla tedy splněna Boží vůle... Papež Jan XXIII. si myslel, že tajemství není třeba publikovat v roce 1960. Narušil by tím své kontakty, které měl v té chvíli s Nikitou Chruščovem, který stál v čele Sovětského svazu. A kromě toho měl jinou představu, která se ukázala o dva roky později, během zahajovací promluvy na Druhém vatikánském koncilu 11. října 1962. Pohrdavě zesměšnil osoby, které nazval „proroky neštěstí“. Nikdo z nás nepochyboval o tom, že mluví i o třech vizionářích z Fatimy... (Tajemství) bude jednoho dne odhaleno a jednoho dne se naplní. Tehdy to bude bolestné... Nemůžeme se tomu vyhnout, je příliš pozdě. Můžeme poněkud zmírnit jeho dopady, pokud víme, oč se jedná (…). Modlete se, čiňte pokání, přistupujte ke svátostem, modlete se růženec. Ale nebudou to bohužel dny jednoduché." Na dotaz, že v tajemství se má hovořit o papeži, který bude pod kontrolou satana odpověděl: "Ano, zdá se, že tato osoba mohla dobře znát obsah třetího tajemství... Není to natolik konkrétní, abychom mohli činit závěry, ale zdá se to být blízko." [14] Je zde však pochybnost, zda Malachi skutečně hovořil o třetím tajemství.

  2000

  Jedním z velkých uctívatelů Fatimské Panny Marie byl papež Jan Pavel II. Pověřil sekretáře Tarcisia Bertona, aby s biskupem z Leiry a dalšími položili Lucii pár otázek ohledně výkladu třetí části tajemství.
  27. 04. dochází k setkání Lucie s T. Bertonem a S. Silvou. Kardinál Bertone zde prý předložil dvě obálky, druhá obsahovala list s třetím tajemstvím. Lucia identifikovala svůj dopis a sdílela výklad, podle něhož spočívá třetí část tajemství v prorockém vidění. Potvrdila, že hlavní postavou je papež (jeho jméno však neuvedla). Vysvětlila, že ona sama si přála, aby byla obálka otevřena až po r. 1960. [1] Žádný záznam ze setkání potvrzený sestrou Lucie (90 let) však nebyl zveřejněn.[14]    
  Obr. Kardinál Bertone a sestra Lucia.[15]

  13. 05. se ve Fátimě krátce sešel papež se sestrou Lucií. Za účasti papeže pak sekretář A. Sodano v projevu uvedl k třetí části fatimského ,tajemství’: ...Tento text obsahuje prorocké vidění srovnatelné s viděními v Písmu svatém, která nepopisují fotografickým a detailním způsobem budoucí události, ale shrnují a soustřeďují na společném pozadí skutečnosti, které se rozprostírají v čase v blíže neurčené souslednosti a trvání. Proto chápání tohoto textu nemůže mít jiný charakter než symbolický. Fatimské zjevení se týká především boje ateistických systémů proti církvi a proti křesťanům a líčí nesmírné utrpení svědků víry posledního století druhého tisíciletí. Je to nekonečná Via Crucis, kterou vedou papežové dvacátého století. Podle výkladu pastorinhos, jenž také nedávno potvrdila sestra Lucia, ,bíle oblečený biskup’, který se modlí za všechny věřící, je papež. Také on, když s námahou kráčí ke kříži mezi mrtvolami umučených neplatí (biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a četných laiků), padá jako mrtvý k zemi, zasažen výstřely... I když události, ke kterým se vztahuje třetí část fatimského ,tajemství’, už – jak se zdá – patří minulosti, má volání Panny Marie po obrácení a pokání pronesené na začátku dvacátého století i dnes svou aktuálnost a naléhavost...Aby bylo věřícím umožněno lépe porozumět poselství fatimské Panny, pověřil papež Kongregaci pro nauku víry úkolem zveřejnit třetí část ,tajemství’ a připravit k němu patřičný komentář.

  Krátce před ohlášením zveřejnění textu zjevení, papež hovoří: Podle Božího plánu přišla z Nebe na zem „Žena oděná sluncem“ (Zj 12,1), aby hledala maličké, které si vyvolil Otec. Mluvila k nim hlasem a srdcem matky: vyzývá je, aby se stali smírnými obětmi a říká jim, že je povede s jistotou až k Bohu (…). Později si František, jeden z vyvolených, všiml: „Hořeli jsme tím světlem Božím a nebyli jsme spáleni. Jako je Bůh! Nelze to popsat. Nikdy to nebudeme moci popsat.“ Bůh: světlo, které žhne, ale nespálí. Stejnou zkušenost poznal Mojžíš, když uviděl Boha v hořícím keři... „Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak.“ (Zj 12,3) Tato slova, jež jsme slyšeli v prvním čtení, nás přivádějí k myšlenkám na velký boj mezi dobrem a zlem, jakož i ke konstatování, že člověk odkládající Boha stranou nemůže dosáhnout radosti, ale naopak končí sebezničením. Kolik bylo obětí během uplynulého století! Myslíme na hrůzy obou světových válek (…). Poselství Fatimy je výzvou k obrácení, je apelem na lidstvo, aby se nestalo hříčkou „draka“, který „ocasem smetl třetinu hvězd a svrhl je na zem“ (Zj 12,4).

  26. 06. 2000 nechává Jan Pavel II. zveřejnit třetí část fatimského tajemství.[1]  Kardinál Joseph Ratzinger (pozdější papež), prefekt Kongregace pro věrouku, jeden z mála, kteří třetí tajemství z Fátimy znali již dříve, obdržel od papeže příkaz, aby proroctví bylo zveřejněno s prostým komentářem, že je dnešním věřícím podáno přesně a věrně, aby se učinila přítrž všem dalším spekulacím.[2]

  V úvodu píše sekretář Kongregace pro nauky T. Bertone: Jan Pavel II. si vyžádal obálku s třetí částí ,tajemství’ po atentát 13. května 1981. Kardinál Franjo Seper, prefekt Kongregace, předal tehdejšímu substitutu státního sekretariátu Mons. Eduardu Martinez Somalovi 18. července 1981 dvě obálky: jednu bílou s původním textem sestry Lucie, psaným v portugalštině; druhou oranžovou s překladem ,tajemství’ do italštiny.
  Jak je znl II. hned na zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci P. Marie a pro tuto příležitost sám připravil modlitbu, kterou definoval ,úkon odevzdání’. Úkon proběhl v bazilice Santa Maria Maggiore 7. června 1981...
  [1]

  J. Ratzinger ve svém komentáři o fatimském tajemství píše: Nedošlo k odhalení žádného velkého tajemství; opona nad budoucností se neotevřela...Tak, jak jsou jednotlivé události představeny, už minulosti patří. Kdo očekával vzrušující apokalyptická zjevení o konci světa nebo o směru dějin, zůstal nutně zklamán...[1]

  26. 6. zveřejňuje arcibiskup Bertone 62 řádkový text a tvrdí, že se jedná o celé třetí tajemství a jedná se předpověď atentátu na papeže, ke kterému došlo r. 1981.[7]

  Krátce poté však kardinál Ratzinger prozradil teologu P. Dollingerovi, že existuje část třetího tajemství, která nebyla zveřejněna: "Je toho více, než jsme zveřejnili.".[20]  

  2001

  16. 5. Matka Angelika[a] sděluje na televizní stanici Eternal World svému posluchačstvu: Pokud jde o tajemství, jsem jedním z těch lidí, kteří si myslí, že nám neřekli vše ... Protože je to děsivé ... [11]

  17. 11. Vatikánský sekretář Bertone diskutuje dvě hodiny se sestrou Lucií o třetím proroctví. V následném komuniké však uvádí pouze 44 slov sestry Lucie.[7] Sestra Lucia neměla možnost zprávu autorizovat. Podrobnější rozbory ukazují, že mohlo dojít k cenzuře a manipulaci se sdělením Lucie, která je i ve svém vysokém věku stále izolována od okolního světa a nemůže svobodně mluvit.[18]

  2002

  V březnu je publikován dopis kardinála Ciappi (psán někdy před r. 2000) kde píše, že je ve třetím tajemství předpovězena mimo jiné velká apostaze v církvi, která počne od jejího vrcholu.[14]

  2005

  13. 2. umírá v Portugalsku sestra Lucia (Lucie dos Santos) ve věku 98 let. Její texty byly až do její smrti cenzurovány a komunikace se světem kontrolována a silně omezena. Kardinál Bertone po jejím pohřbu překvapivě přiznal, že interpretace třetího tajemství jako atentátu na papeže Jana Pavla II. není definitivní. V rozhovoru přiznává, že v archivu Vatikánu je řada jejích dopisů i když to donedávna popíral.[14]

  17. 2. Luciano Guerre (rektor baziliky ve Fatimě) uvedl: ...existuje mnoho dosud neznámých písemností sestry Lucie, možná také její deník.[14]

  Jednou někomu Lucia odpověděla k obsahu třetího tajemství: Stojí to v evangeliu a v Apokalypse. Přečtěte si to! Určila kapitoly VIII. a XIII.[17] Kromě toho se svěřila, jak jí Nejsvětější Panna dala zřetelně najevo, že žijeme v posledních časech světa. V této souvislosti také zvláště vyzdvihla 8. a 13. kapitolu Apokalypsy.[4] 

  2006

  Katolický komentátor a žurnalista Antonio Socci vydává knihu The Fourth Secret of Fatima. Tvrdí, že kardinál Bertone dosud tají celý obsah třetího tajemství. Mají existovat dva různé texty ve dvou různých obálkách.

  2007

  10. 4. Kardinál Bertone vydává jako reakci na knihu A. Socciho svou vlastní knihu The Last Visionary of Fatima.

  31. 4. Bertone vystupuje v italské talk show Porta a Porta. Ukazuje dvě různé obálky  sestry Lucie. Na každé obálce je její rukou psáno, že může být otevřena v r. 1960 kardinálem v Lisabonu  nebo biskupem z Leiry.[7]

  Socci poté tvrdí, že ony dvě obálky potvrzují jeho teorii o dvou různých textech třetího tajemství.
  21. 6. Capovilla sděluje Paolinimu, že kromě čtyř stránek (vize biskupa v bílém) existuje ještě něco dalšího.[7] 

  2008

  Christopher A. Ferrara vydává knihu The Secret Still Hidden. Tvrdí, že musí existovat druhý text tajemství, který je stále Vatikánem utajován. Obsahuje slova "Naše Paní" a následoval za zveřejněnou větou "V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry ..."[7]

  2010

  11. 4. Benedikt XVI. na své pouti v Portugalsku všechny překvapil svým sdělením, že třetí tajemství fatimské nám říká, že útok na papežství a církev nepřijde jen z venku ale utrpení církve přijde přímo zevnitř, z hříchů které existují v církvi...[7]

  13. 4. Papež pronesl v souvislosti s třetím tajemstvím, že ten, kdo si myslí, že prorocká mise Fatimy skončila, podvádí sám sebe.[7]

  V dubnu 2010 se objevila fotografie dalšího dopisu, který měla napsat sestra Lucie Santos v dubnu či září roku 1944.

  3. 5.-7. 5. V Římě se konala konference pořádaná The Fatima Center. Diskutovalo se, zda v r. 2000 zveřejněné třetí fatimské tajemství je úplné. Přednášející Christopher Ferrara, John Vennari či P. Nicholas Gruner opět doložili, že kromě záznamu vize pořízeného sestrou Lucií (zveřejněn r. 2000) musí existovat další text. Ten dosud nebyl zveřejněn a má se týkat také budoucí hluboké krize v Církvi.[12]

  V květnu byl Benedikt XVI. dotázán na význam zjevení ve Fátimě. Papež odpovídá:  Mimo tuto velkou vizi utrpení papeže, jíž lze ve své podstatě vztáhnout na Jana Pavla II., tu lze hovořit o budoucích událostech v Církvi, jež se postupně, krok za krokem, uskutečňují. Pokud jde o novost, kterou můžeme dnes ve fatimském poselství odhalit, pak se týká toho, že útoky na papeže a Církev nepřicházejí jenom zvenčí, ale že přicházejí i zvnitřku Církve, z hříchu, který v ní existuje.[12]

  13. 5. Papež prohlásil ve Fátimě: "Byl by na omylu, kdo si myslí, že prorocké poslání Fatimy je uzavřeno."[20]

  2016

  Svědkové potvrdili, že v r. 2000 kardinál Ratzinger v osobním hovoru sdělil, že jedna část tajemství zůstala nezveřejněna.[21]

  2017

  Církev slaví 100 výročí Fatimy. Čeští a moravští biskupové v Pastýřském listu k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě: Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, jímž se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému srdci.[22]  

  "Je zřejmé, že zasvěcení (Ruska) nebylo provedeno způsobem, který požadovala Panna Maria," řekl vatikánský kardinál Raymond Burke během projevu na Summitu 100. výročí ve Fatimě.

  V září 2017 vyvrcholila astronomická událost, odpovídající symbolice v Janově Zjevení 12: "Potom se na nebi ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a na její hlavě věnec z dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela v bolestech, neboť měla rodit."

   

  Pokračování - Proroctví z Fátimy - Tři tajemství.

   


  [a] Matka Angelika (Mother Angelica,  Rita Antoinette Rizzo) je považována za nejvlivnější ženu v katolické církvi v Americe. Založila  katolickou kabelovou televizi EWTN, Eternal Word Television Network – Televizní síť Věčného Slova.
  [b] Apoštolská exhorace Signum Magnum, 40, 2 napsaná u příležitosti apoštolské cesty Pavla VI. do Fátimy. Vyhlášena ve Fátimě 13. 5. 1967.
  [c] Existují tři různá vyjádření kardinála k tomuto tématu. První a původní uvádíme.  Druhé vyšlo krátce poté v listu Deutsche Tagespost ve vydáních ze 7./8. a 14./15. prosince 1984 v německém znění s poznámkou, že kardinál překlad osobně zkorigoval a autorizoval. Text Deutsche Tagespost je vůči italskému originálu silně pozměněn. Třetí verze vyjádření kardinála je zcela neutralizována.[4] 
  [d]

  Malachi Martin - bývalý jezuita, profesor Papežského biblického ústavu, blízký spolupracovník kardinála Bey.


  [1] RATZINGER, Josef. TARCISIO, Bertone. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Fatimské poselství [online]. 2013 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://www.cirkev.cz/res/data/004/000496.pdf
  [2] KRAMER VON REISSWITZ, Crista. Poslední tajemství z Fatimy: Jan Pavel II. prolomil mlčení. Praha: Dobra, 2000, 69 s. ISBN 80-864-5900-4.
  [3] SIERADZKI, Andrzej Józef. Třetí proroctví fatimské a jiná tajemná poselství. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2004, 144 s. Knihy záhad. ISBN 80-736-2001-4.
  [4] ADLER, Manfred. PRO FIDE CATHOLICA. Třetí tajemství Fatimy: Das „dritte Geheimnis“ von Fatima. druhé upravené vydání. Durach: Verlag Anton A. Schmid, 1988. překlad Jaroslav Voříšek 1997.
  [5] BENDER, Hans. Zukunftsvisionen, Kriegsprophezeiungen, Sterbeerlebnisse: Aufsätze zur Parapsychologie II. München: R. Piper, c1983, 149 p. ISBN 34-920-0546-2.
  [6] GALLIANI], A. Voldben. [Aus dem Ital. übertr. von Lotte Wagner. Dt. Übers. der Texterw. nach der 7. ital. Aufl. Nostradamus und die grossen Weissagungen. Ungekürzte Ausg., nach der 7. Aufl. der ital. Orig.-Ausg. überarb. und wesentlich erw. Neuaufl., 2. . Frankfurt/M: Ullstein, 1992. ISBN 978-354-8348-322.
  [7] Third Secret Timeline. FATIMA CENTER. The Fatima Network: Our Lady of Fatima Online [online]. 1996-2013, 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.fatima.org/f4b/3rd_secret_timeline.pdf
  [8] BROTHER MICHAEL OF THE HOLY TRINITY. The Secret of Fatima … Revealed. FATIMA CENTER. The Fatima Network: Our Lady of Fatima Online [online]. 1996-2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.fatimacrusader.com/crthird/sfrpg04.asp
  [9] Zjevení Panny Marie ve Fátimě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 11. 3. 2013 v 06:57 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_ve_F%C3%A1tim%C4%9B
  [10] CESANEK, Andrew M. Are There Two Original Manuscripts on the Third Secret?. FATIMA CENTER. The Fatima Network: Our Lady of Fatima Online [online]. 1996-2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.fatimacrusader.com/cr64/cr64pg03.asp
  [11] KRAMER, P. Paul, THE FATIMA CRUSADER a Překlad D. GROF. Třetí světová válka a horší věci? (2006): The Fatima Crusader. Rex!: Blog katolického integristy pro náročné čtenáře. Blog katolického hnutí Odporu. [online]. 2012, 2. března 2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://rexcz.blogspot.cz/2012/03/treti-svetova-valka-horsi-veci-2006.html
  [12] SEMÍN, Michal. Změna papežova postoje k třetímu fatimskému tajemství?. NTA - NÁRODNÍ TISKOVÁ AGENTURA. Národní tisková agentura: nezávislý informační server [online]. Te Deum 3/2010. 2010, 30.06.2010 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=1222
  [13] MIGUEL, Aura. Fatimské tajemství a Jan Pavel II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 198 s. ISBN 978-80-7195-193-3.
  [14] SOCCI, Antonio. The fourth secret of Fatima. Fitzwilliam: Loreto, 2009. ISBN 978-193-0278-776.

  SOCCI, Antonio. Svědectví sestry Lucie z Fatimy, Čtvrté fatimské tajemství. 2009

  [15] Poslední svědectví sestry Lucie o Fatimě vychází knižně. ČESKÁ SEKCE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU. Radiovaticana.cz [online]. 2007, 22.9.2007 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8437
  [16] EMRICH, Louis. Neues Europa.  1963. Německý časopis.Dostupné z: http://www.fatima.org/thirdsecret/neueseuropa.asp
  [17] Bratr MICHEL Od  Svaté Trojice. Toute la vérité sur Fatima. Editions de la Contre-Réformé Catholique. 1984-1985.
  [18] ASSOCIATION, Compiled and edited by Paul Kramer and the editorial staff of The Missionary. The devil's final battle: how rejection of the Fatima prophecies imminently threatens the church and the world, and, what you can do about it to protect yourself and your family. 2nd ed., rev. and updated. Terryville, Conn: Missionary Association, 2010. ISBN 978-097-8793-425. Dostupné z: http://www.devilsfinalbattle.com/
  [19] Fatima kulminuje (2). Lumen de Lumine [online]. [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-kulminuje-2
  [20] Významný rozhovor Benedikta XVI. s P. Ingo Dollingerem. Lumen de Lumine [online]. 2016 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=vyznamny-rozhovor-benedikta-xvi-s-p-ingo-dollingerem
  [21] Třetí fatimské tajemství opět na přetřesu. Lumen de Lumine [online]. [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: www.lumendelumine.cz/index.php?page=treti-fatimske-tajemstvi-opet-na-pretresu
  [22] Pastýřský list biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Českomoravská Fatima [online]. 2017 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: www.cm-fatima.cz/files/other/pastyrsky_list_3.9.2017.pdf
  [23] Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria." Fatym.com [online]. 2017 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kardinal-burke-vyzyva-k-zasveceni-ruska-tak-quotjak-to-pozadovala-panna-mariaquot&cisloclanku=2017100083


  Vytvořeno: 12. 2. 2013 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 29. 03. 2013 | Aktualizováno: 26. 02. 2020 | 40397 přečtení | Počet komentářů: 64 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.