Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Antikrist

  Praha v proroctvích

  Mýty a skutečnost - Armageddon VIII.

  Mýty a skutečnost - Armageddon VIII.

  Praha v proroctvích

  Existují proroctví o Praze?
  Jaké jsou osudy našeho hlavního města a celé země?

   

   

  Kněžna Libuše

  Nejslavnější českou věštkyní je kněžna Libuše. Všeobecně známé je Libušino proroctví o Praze:


       

   

  Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat...     

  Libuše je bájná česká kněžna, pramáti přemyslovského knížecího a královského rodu. Byla dcerou vojvody Kroka, ženou Přemysla Oráče - zakladatele dynastie Přemyslovců. Její příběh (Lubossa) byl poprvé popsán v Kosmově kronice z počátku 12. století.[1]  

  Libuše měla věštecký dar. V dávných časech předpověděla vznik a slávu velikého města - Prahy. Po příchodu Přemysla na Vyšehrad ukázala na místo, kde má stát budoucí město Praha.
  Moudrá Libuše viděla v budoucnu mnoho válek a strádání lidu, proto potopila ve Vltavě zlatou kolébku svého syna. Až se prý kolébka vynoří, nastanou lepší časy.
     
  Obr. Josef Mathauser - Kněžna Libuše věští slávu Prahy.[1]

  O moderní zpracování vyprávění o Libuši se pokusil v 19. století Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. Uvádí tato památná slova kněžny Libuše:


       

   

  Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.
  Tam v lese je místo, třicet honů odtud vzdálí, Vltava řeka je obíhá.
  To na půlnoc ohrazuje potok Brusnice hlubokým ouvalem, na polední pak straně skalnatá hora vedle lesa Strahova.
  Tam když přijdete, najdete člověka prostřed lesa, an tesá práh domu.
  I nazvete hrad, jejž vystavíte, Prahou. A jakož knížata, vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak budou se klaněti i proti městu mému.
  Budeť mu čest a chvála a bude slovutno světu.
      

  Nejstarší zachycení pověsti o Libuši a Přemyslovi nalezneme v Kristiánově legendě, ve velmi zjednodušené verzi. Přemysl je zde jmenován, ale Libuše je uvedena jen jako panna hadačka:[1]


       

   

  Leč Slované čeští, pod samým arkturem sídlící, oddáni byli modloslužbě a jako bezuzdný kůň bez zákona, bez knížete nebo vládce, bez města toliko v širém prostoru přebývali, jako nerozumná zvířata sem tam se potulujíce. Posléze ranou morovou jsouce sužováni na jakousi hadačku se podle pověsti obrátili o nadějnou radu a prorockou odpověď. Dostavše ji založili hrad a dali mu jméno Praha. Potom nalezli velmi prozíravého a rozvážného muže, kterýž on vzděláváním polí se zabýval, jménem Přemysl, podle výroku hadaččina knížetem čili správcem si ho ustanovili, davše mu za manželku onu hadačku pannu.

      

  Kristiánova legenda je  latinským spisem o počátcích křesťanství a prvních českých světcích. Názory na dobu vzniku se různí (od doby před r. 994 až po 14. století).[2]  

  Libuše, mýtická slovanská kněžna a zakladatelka české dynastie, mohla být spíše vědmou, jednou z řady Sibyl. Podle některých badatelů zde mohla Libuše působit ještě v předslovanské době a být keltského původu.[13] [c]

  Stejně jako o vzniku Prahy, existují i proroctví o zkáze města či strázních a krveprolitích.

   

  Knihovny palmových listů

  V Indii se údajně nachází dvanáct knihoven palmových listů, ve kterých jsou zapsány osudy miliónů lidí. Každý z listů, napsaných před staletími sanskrtem nebo starotamilštinou, udává osudy jednotlivců ale i zemí a národů.     
  Obr. Palmové listy s textem.[5]

  Thomas Ritter ve své knize Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů[4]  tvrdí, že získal rukopis předpovídající osud Evropy. Rukopis palmových listů má pocházet ze zrušené soukromé sbírky (Ánanndh Rámeš z městečka Kadambod-hi). Ritter se o ní dozvěděl roku 1998 a v roce 2001 odkoupil text prorockého charakteru psaný starotamilsky. Rukopis byl kdysi součástí vícesvazkového díla o věšteckém umění (yothir véda). Svazek pojednával o budoucnosti národů a celých kontinentů. Podle radiokarbonové analýzy měl být rukopis napsán někdy v 16. století. V rukopise jsou předpovědi týkající se i vývoje Evropy a západní civilizace od 2. poloviny 20. století. Knihu vydal T. Ritter v roce 2006 a český překlad vyšel o rok později.[a]
  Citujeme předpověď událostí týkajících se i Prahy, ke kterým má dojít někdy po roce 2017: 

  V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve. Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat.

  Předpovídané události mohou mít souvislost s migrační vlnou z Afriky, Blízkého východu a možná i části Ukrajiny, kterou po násilném převzetí moci pučisty opustily již miliony lidí. Již dnes je zřejmé, že zejména afroislámští migranti představují vážné bezpečnostní riziko v řadě míst Evropy. Soustřeďují se zejména do velkých měst, kde vytvářejí uzavřené komunity. Problémy již nyní existují i ve výše uvedených městech - Paříži, Římě, Madridu i Londýně. Ve městě jmenovaném na posledním místě - Praze, zatím není tolik migrantů, aby zde vznikaly "no-go" zóny.  Situace se však může velice rychle změnit i vzhledem k neexistující ochraně hranic, a vítací politice pražských pravdoláskařských elit.

   

  Vanga

  Baba Vanga (Vangelija Pandeva Dimitrova - Gušterova, 1911 – 1996) prý předpověděla nejen řadu světových katastrof ale i události spojené přímo s Prahou. Jedna znepokojivá předpověď týkající se naší metropole se ale ještě nevyplnila.

  V knize Vanga - slepá jasnovidka píše Krasimira Stojanovová: "Na začátku roku 1968 Vanga několikrát upadla do tranzu a křičela: "Pamatujte na Prahu! Pamatujte na Prahu! Velké síly krouží nad městem a křičí: "Válka! Válka!" Praha se změní na rybník, ve kterém budou lovit ryby!".

  Podle Ženi Kostadinové (kniha Proroctví jasnovidky Vangy) byla tato věštba pronesena v roce 1967 během transu:  "Nezapomeňte na Prahu! Velké síly krouží nad městem a křičí: Válka! Válka! Praha se promění v rybník, ve kterém budou chytat ryby...".[10]

  Marin Dobrev, příbuzný bulharské věštkyně, popsal situaci následovně: „Když se Vangy ptali, jak Praha dopadne po roce 1968, tak říkala: Teď ještě dopadne dobře. Ale za nějaký čas se nad Prahou bude rybařit.[3]

  Vanga má i řadu obecnějších vizí, u kterých neudává ani země ani kontinety. V roce 1982 například pronesla varování:[10]

  I v budoucnosti přijdou léta, kdy města a vesnice budou zničena zemětřeseními a povodněmi, přírodní kataklyznmata otřesou zemí, vládnout budou zlí lidé...

  Víte, co přijde za několik let? Zemětřesení, ohně, povodně, bída... Mnoho lidí zahyne. Všichni se budou bít, všechny národy budou na jedné hromadě...

   

  Proroctví Sibyly

  Nejznámější knihou Sibyliných proroctví u nás je Velké proroctví Sibyly, Královny ze Sáby z roku 1936. Část druhá se nazývá Pověst o království českém. Zde jsou krátké úryvky z knihy:[6]

  Báj nejkrásnější, kterou kdy mysl člověka vymyslila, nemůže popsati krásu oné země!
  Zvláště jedno město krásou svou všechna města předčí, neboť v něm domů přes 4000 bude. Zprvu bude země ta ovládána vladaři pohanskými, ale pak přijdou do země příští apoštolové, kteří všechen lid přivedou k víře Mesiášově! Proto v onom městě velikém velmi mnoho osob duchovních sídliti bude! Avšak lid nebude vždy tak opravdivě upřímným, jak by býti měl, zpyšní a bude žít životem nespravedlivým a proto rozhněvá se na tento lid Hospodin a stane se následující: Po mnohá léta národ ten krále a knížata z národa svého voliti si bude. Avšak, když upadne celková mravnost jeho, tu podnítí Hospodin proti národu tomu nepřátele, kteří do země vniknou, krále zabijí a násilím zmocní se vlády nad zemí touto!

  Tím také, že ve víře v Boha upadnou, stane se, že nebudou ani dokonale hájiti vlasti své a příbytků svých, takže nepřítel vnikne do země, aniž toho budou pozorovati, ba aniž by tomu zamezili a na věčné věky věkův se jim tam usadí! Zvyky přistěhovalých nepřátel velmi těžce budou působiti na tento národ!

  Na Prahu samotnou sešle pak Hospodin horší trest, nežli na nádherný Bábel a Egypt! První ranou, která toto město zastihne, bude oheň, který na toto město shůry dopadne!

  Po této prvé ráně nastane druhá: rozvodní se přítoky všech řek, které do řeky Vltavy se vlévají, a nastane taková povodeň, jaká nikdy předtím v celém království nebyla! Když ani tato druhá rána nepřivede lid na cestu pravou, pak oblehne město Prahu mocný nepřítel, který po několik měsíců bude Prahu obléhati až ji konečně dobude! Tím nastane konec tohoto mocného a krásného města! ...
   

  Kdysi město tak krásné a nádherné, město, jehož sláva až k nebesům došla, bude pomalu travou zarůstati.

  A až křovinami úplně bude zakryto, až zpovzdálí nikdo nepozná, co že to tam kdysi bylo, tu pojede kolem vozka se svým synem a když přijedou blíže, tu švihne bičem a řekne: "Tuto stálo veliké město Praha a tamto stávala radnice staroměstská!" Všechno toto, co zde vidíš, jsou základy, ohněm a vodou zničených domů. Tady všude byl velký národ, který ale odklonil se od Hospodina a proto musil zahynouti! Vidíš ty malé chaloupky? To jsou zbytky velikých paláců, které zde kdysi stály. Pomine všechno, pominula i Praha s její velkou slávou. Když v noci pak půjdeš, tu uslyšíš divoký skřek, který se z děr ozývá! Toť posmrtný smích satanův, který dává tímto průchod své radosti nad zkázou tohoto města! Vtělil se do kun a lišek a - jásá! Zvítězil nad Pánem, ale musil vlézti do děr! Sta hadů plazí se po bývalých palácích! Ano, tak to bývá, když někdo odkloní se od Boha! Přijde pak úplně do moci Satana!"

  "Nedá však Hospodin žádné větší znamení, nežli tuto úplnou zkázu dopustí?"
  Ano, upozorní Hospodin lid dvanáctkráte! Dvanáctkráte bude je marně trestat! Úplná zkáza bude trestem třináctvým a proto i nejhorším!

       
  Obr. "Tuto stálo veliké město Praha." - ilustrace z knihy Velké proroctví Sibyly, Královny ze Sáby (1936).[6]

  Kniha pak popisuje 12 znamení, kterými Hospodin varuje Prahu. Mnohé z nich se již evidentně naplnily (manželské nevěry a rozchody, mnoho cizinců ve městě, lidé budou jezdit i pod zemí, dobývání tepla a světla z vody, lež a přetvářka, vysoké ceny domů, inflace a vysoké daně, nedržení půstu, zhýralost či ztráta studu. Dvanáctým znamením pak budou nebeské jevy nad Blaníkem, výron sirného pramene a zánik života na této tajemné hoře.
  V zemi bude probuzena nenávist. Lid se vzbouří a potáhne na Prahu. Dojde k zabíjení. Propuknou nepokoje a války v celé Evropě:

  Tenkráte zapálí se plamen válečný na jihu země Evropy, v zápětí přenese se na sever, pak na západ a východ! Na všech stranách Evropy vzplane mohutný oheň! nebude téměř země, aby byla od ukrutností válečných uchráněna. Ba i ze zemí velmi vzdálených přijedou bojovníci, aby za práva cizáků bojovali! Lidé černí, bílí, hnědí i žlutí vzájemně se budou vraždit.

  Avšak, když bude již lidu nejhůře, tu povstane jeden muž z tohoto národa a dá mu svobodu! Vyžene cizáckého vladaře a bude si lid vládnouti sám!

  Přijde však doba, kdy celá Evropa se bude v hladu, bídě a válkách znovu otřásati, kdy lidé se strachem budou očekávati zítřek a tu i nepřátelé budou se snažiti zemi tuto krásnou do nové války zaplésti, aby lid znovu do poroby přivésti mohli! Zvláště ze strany severní mají se míti nejvíce na pozoru, neboť na severu nebudou míti nikdy upřímných přátel! Své přátele nechť vždy vyhledávají na východě a stanou se pak jednou nejsilnějším národem Evropy a snad i světa!

  Přijdou další pohromy. Kněží se stanou lakotnými, smilnými, toužícími po majetcích. Cizí vojska vpadnou ze všech stran do země, nejvíce od západu. Hospodin však ochrání nevinné.

  Šťastní budou lidé ti, kteří budou deset až dvanáct mil od města hlavního, na ty trest Boží tak těžce nedopadne!

  Po sedmi dnech a sedmi nocích nebude krásného města Prahy více! Jen rozvaliny a dým! Jen pláč a nářek! Pohana a potupení!

  Praha, bude-li pyšná a nesnášenlivá, bude zbořena, ale dobrý, poctivý a spravedlivý lid zachován!

  V úvodu knihy Velké proroctví Sibyly, Královny ze Sáby je uvedeno, že text z arabštiny přeložil a volně zpracoval Alois Krčma. Lze vážně pochybovat, že autor skutečně použil nějaký originální arabský text. Do své sbírky však mohl zapracovat  proroctví a předpovědi českých vizionářek, které se nám již zřejmě nedochovaly. Při četbě můžeme mít dojem, že je zde pospojována řada motivů a mnohé z nich jsou nesmírně zajímavé a vpravdě prorocké, ať už byl autorem kdokoliv.

   

  Proroctví slepého mládence

  Jirásek Alois (1851 - 1930) v knize Staré pověsti české uvádí legendu Proroctví slepého mládence. Proroctví se netýká pouze Prahy ale celé české země.

  Císař a český král Karel IV. se vrací roku 1362 z Německa do své vlasti. Na pomezí v šumavských lesích uslyšel, že ve vesnici Koutu nedaleko Domažlic žije mládenec od narození slepý, zbožný a ducha prorockého.

  I navštívil Karel IV. slepého mládence v jeho chaloupce. Mládenec jej okamžitě poznal a na královu žádost předpověděl, jaký bude osud jejich milé vlastí, jak dlouho ještě potrvá království v slávě. Křídou napsal na stůl tato písmena: K. V. Z. A. L. J. V. L. F. M. R. A

  Pak prozradil, že se jedná o královy následovníky, uvedl jejich jména a nelehké osudy země České. Karel IV. se zarmoutil a povzdechl si s přáním odvrátit od království všecko to neštěstí. Mládenec vzal opět křídu, a doplnil: P. P. V. F. s vysvětlením:[7]

  P. Půlnoční národ na Čechy se přižene a zemi hrozně poplení a zdrancuje.

  P. To značí národ dolejší, polední. Turky a jiné nevěřící, s nimiž římský císař bude míti mnohé a kruté války. V těch válkách mu budou Čechové pomáhati, mnoho krve v nich vycedí a mnoho peněz na ně vydají.

  V. Znamená národ od východu, národ přemocný, jenž bude se svými sousedy bojovat, ale českému království žádné škody neučiní.

  F. Tato poslední litera označuje přehrozný počet zbrojného lidu, jenž se do Čech jako povodeň přivalí, Francouzů, Němců a jiných na západě. Tenkráte nastane ten největší a poslední boj. Tu se lidé ve své úzkosti k Bohu obrátí a úpěnlivě o pomoc volati budou.

  I smiluje se Hospodin nad českým královstvím a pošle mu pomoc. Z hory Blaníka vyrazí rytířské vojsko proti všem nepřátelům české země a sv. Václav na bílém koni povede blanické rytíře do přehrozné bitvy, jež bude trvati za kolik dní. V té bitvě budou cizozemci a nepřátelé potřeni a zhubeni; kteří zůstanou, ti budou ze země vyhnáni. Nejeden se ještě ve skrýši schová, ale všechny ty vypudí sv. Prokop svou berlou; české království bude prosto všech nepřátel, bude osvobozeno a zůstane svobodno.

   

  Ohněm a vodou

  Tradice předávané mezi zasvěcenci hovoří o Praze jako městu, které se z duchovního centra Evropy postupně promění v město hříchu. Ke konci našeho věku bude zlo Prahy stoupat až k nebesům. Praha zradí český lid a zaprodá jej cizákům. Zvony sta pražských věží, dříve velebící Stvořitele a oslavující život, budou hlásat faleš a zmar. Konec Prahy pak bude rychlý - očista bude vykonána ohněm a vodou.

  Konec Prahy je spojen s Blaníkem a legendou o Blanických rytířích. Symbol Blanických rytířů však neznamená žádnou spící svatováclavskou armádu duchů ale sílu země, energii magmatického rezervoáru skrytého v hloubce pod Českou kotlinou.[a]  [14]
  Pro ochranu spravedlivých tyto síly mohou vyrazit na zemský povrch a zahnat či zničit nepřátelské cizáky. Stejně tak však mohou trestat vlastní lid, pokud jeho zlo přesáhne míru. Blaničtí rytíři pak očistí zemi ohněm a vodou, aby zde mohli začít žít lidé ctící zákony Stvořitele.
     
  Obr. Svatý Václav vyjíždí v čele blanických rytířů z hory (V. Černý, 1898).[9]

  Blaničtí rytíři (Staré pověsti české) - úryvky:[8]
  Poslyšte poslední starou pověst a její proroctví, jež pověděl slepý mládenec králi Karlovi žehnané paměti.
  Hle, Blaník hora v hávu tmavého lesa, jenž splývá jí od temene po všech bocích. Vážně, až zachmuřeně shlíží na krajinu od světa odlehlou, na její chlumy a pláně málo úrodné. Široko daleko je patrno jeho témě a v okolí často k němu pátravě vzhlížejí. Věštíť chmurami zahalené zlé povětří, promodrává-li se jasně, slibuje jistý a tvrdý čas.
  Na temeni Blaníka zříš ve stínu buků, jedlí a smrků pradávné kamenné hradby, většinou sesuté. Mechem a křovím zarůstají; po dřevěném hradě, jehož chránily, není dnes ani památky. Ale pod hradbami, v hoře samé dřímají ozbrojení rytíři, „svatováclavské vojsko“, dřímají a čekají, až nastane den, kdy bude potřeba jejich pomoci, až budou do boje povoláni.
  Pod skalnatým vrcholem Blaníku, ve východním svahu je skála v podobě lomeného oblouku. Tam je vchod do hory, tam také prýští pramen. Z něho napájejí blaničtí rytíři své koně, když za čas jednou za svitu měsíce vyjedou z hory na palouk mezi lesy pod horou. Za takové noci zaléhá do okolí temné dunění, ztlumený rachot bubnů i polnic hlas...

  Nepřítel, náhlým strachem obklíčen a jako zmámen, bude ku Praze prchat a tam pak bude hrozný ten boj dobojován. A bude tak zuřivý, že krev proudem poteče od Strahova až po kamenný Karlův most.

  Až tedy jednou z Blaníku ozve se podzemní dunění, až vytrysknou prameny horké a smrduté, až se na obloze nad horou objeví světelná znamení, pak se probouzí vulkán - síla Blanických rytířů pro očistu země. Prahu nejprve zasáhne oheň a poté vše zaplaví voda. To je však předpovídáno až k posledku věku, pokud lid pražský nezvolí upřímnou cestu ke spáse. Podle tradice dají nebesa pražskému lidu v době zla ještě jednu šanci navrátit se na boží cestu.

  Probodnuté srdce Prahy

  Dříve bylo v Praze několik míst, kudy proudila z nitra země posvátná síla. To prý byl hlavní důvod, proč byla Praha zbudována právě tam, kde nyní stojí (včetně výhodné polohy v ohybu řeky).

  Těch míst zde bylo několik a snad nejznámější vývěr duchovní energie se nacházel na  jednom z vrcholků táhlého kopce, kde je dnes rozložen Pražský hrad. To místo bylo lidmi uctíváno odpradávna. Skála zde vycházela nad okolní povrch a skrze ni z hlubin země proudila posvátná energie Matky země. Jen vybraní jedinci mohli zde trávit omezený čas, by rozmlouvali s bohy. Lidé se neodvažovali cokoliv zde stavět a místo znesvěcovat. Jedním z pozdějších jmen tohoto posvátného místa bylo Žiži.

  Vize, týkající se zřejmě současnosti, popisuje probodnuté srdce Prahy: Jeden z vládců České země probodnul srdce Prahy kamenným sloupem. By získal sobě moc, oslabil svou zemi. Po mnohém strádání pak přišel další vládce a vložil na sloup blýskavou korunu. By získal sobě slávu, zradil svou zemi. To rouhavé znamení ukazuje až ke hvězdám, že zde temnu otevřeli cestu. Dokud bude v srdci Prahy kamenný sloup vsazen, nebude zde osvíceného panovníka.[9]

  Místa posvátného zřídla v Praze byla úmyslně zaslepena. Praha ztratila svou duchovní sílu a městem se již po řadu desetiletí šíří energie zmaru. Mnozí z těch, kdo zde žijí, jsou dříve či později poznamenáni. Naděje na záchranu je tak vkládána spíše v okolní lid naší země a také na nemnoho jedinců, kteří si přes život v Praze dokázali udržet boží víru a jasný rozum. Ještě jedno proroctví však dává naději. Nebesa v poslední pomoci Praze sešlou posla božího -blesk, který zasáhne a snad i poničí sloup zaražený v srdci Prahy i celé Evropy.     
  Obr. Hlavní hradní nádvoří s obeliskem.[12] Obelisk s pozlacenou pyramidou je vsazen přímo do míst posvátného zřídla.

  Zatím se však Praha stále rychleji propadá do bahna pokrytectví, falše a chamtivosti, jak o tom varují i tyto verše:

  Až zřídlo posvátné, zrádcové zaslepí kamenem mrákotným,
  až dílo své zpupně korunují, kopím zlatým, špičatým,
  zvony v chrámu až rozezní falešník svou zlobou,
  až jeho zvon hlásat bude temnou zradu;
  propadne Praha v poslední vádu,
  vydána pak k očistě,
  ohněm a vodou.

   

  ------- pokračování příště -------

   

  [a] Viz také Evropa a afroislámská migrace v proroctvích. Mýty a skutečnost [online]. 2018 [cit. 2018-01-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2018010002
  [b] Viz také Česká kotlina. Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2018-01-22]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013020003
  [c] Kosmas přímo Libuši srovnává s kúmskou Sibilou: Mezitím (Libuše) povolala své sestry, jimiž zmítaly podobné vášně; jejich čarodějnickým uměním, rovněž jako svým vlastním, šálila lid ve všem; bylať Libuše sama, jak jsme výše zmínili, prorokyní jako kúmská Sibyla, druhá sestra byla kouzelnicí jako Medea z Kolchidy a třetí čarodějkou jako Kirke Aiatská...[13]

  [1] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Libuše (kněžna) [online]. c2018 [citováno 21. 01. 2018]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Libu%C5%A1e_(kn%C4%9B%C5%BEna)&oldid=15737427 >
  [2] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kristiánova legenda [online]. c2017 [citováno 21. 01. 2018]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristi%C3%A1nova_legenda&oldid=15410705 >
  [3] BABA VANGA VĚŠTÍ I ZE ZÁHROBÍ: Česku předpověděla obrovskou katastrofu! Zdroj: http://www.extra.cz/baba-vanga-vesti-i-ze-zahrobi-cesku-predpovedela-obrovskou-katastrofu. Extra.cz [online]. 2016 [cit. 2018-01-21]. Dostupné z: http://www.extra.cz/baba-vanga-vesti-i-ze-zahrobi-cesku-predpovedela-obrovskou-katastrofu
  [4] RITTER, Thomas. Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů. Liberec: Dialog, 2007. Tajemství (Dialog). ISBN 80-86761-56-8.
  [5] PalmoveListy.cz.: Nadi Astrology Centre PRAHA Pobočka Sri Agasthia Mahashiva Sukshama Centre Mayladuthurai [online]. [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: www.palmovelisty.cz/
  [6] KRČMA, Alois, ed. Welké proroctví Sibyly, králowny ze Sáby ... Překlad Alois Krčma. W Morawské Ostrawě: [nákl.vl.], 1936. 808, [II] s.
  Úryvky o Evropě citovány z kapitoly třetí - Konec Evropy.
  [7] Staré pověsti české/Proroctví slepého mládence [online]. c2016 [citováno 21. 01. 2018]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikisource.org/w/index.php?title=Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/Proroctv%C3%AD_slep%C3%A9ho_ml%C3%A1dence&oldid=120705 >
  [8] Staré pověsti české/Blaničtí rytíři [online]. c2016 [citováno 22. 01. 2018]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikisource.org/w/index.php?title=Star%C3%A9_pov%C4%9Bsti_%C4%8Desk%C3%A9/Blani%C4%8Dt%C3%AD_ryt%C3%AD%C5%99i&oldid=120684 >
  [9] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Blaník [online]. c2017 [citováno 22. 01. 2018]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Blan%C3%ADk&oldid=15644735 >
  [10] KOSTADINOVÁ, Ženi. Proroctví jasnovidky Vangy. Bratislava: Eko-konzult, 2015. ISBN 978-80-8079-220-6.
  [11] Kamenný sloup v srdci Prahy. Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2018-01-28]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013030002
  [12] HOMOLA, Zdeněk. Hradní domy a paláce - fotogalerie: Pražský hrad. Pražský hrad: Bohemia [online]. [cit. 2013-03-14]. Dostupné z: http://zhola.com/praha/cz.php?st=hradniDomyaPalaceGallery
  [13] NOVÁK, Jan A. Okno do budoucnosti: tajemné věštírny, důkazy jasnovidectví, mytická i novodobá proroctví. Frýdek-Místek: Alpress, 2012. Knihy záhad. ISBN 978-80-7466-094-8.
  [14] Česká kotlina. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2013 [cit. 2018-1-21]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013020003

  Vytvořeno: 21.01.2018


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 21. 01. 2018 | Aktualizováno: 28. 01. 2018 | 21359 přečtení | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.