Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • YAHWEH VALECNIK.:
  "Prosím vás,kdo jste,že si dovedete posuzovat,to co nařídil stvorit ... " (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Jméno El elohim YaHWeH není hosp-Odin!:
  "Shalom,ve vší účtě k našemu stvoriteli,svatému El dlohim YaHWeH,si ... " (YHWH II - Hospodin, Nejvyšší?)
 • Prvotní mýty

  Plochá a kulatá Země

  Prvotní mýty

      

  Mýty prvotního času

  Plochá a kulatá Země

  Lidé odpradávna věděli, že země je plochá. Dnes víme, že Země je kulatá. Podle jedné z legend může být Země plochá i kulatá zároveň.

   

  Plochá Země

  Vědění všech starověkých kultur se shodovalo v tom, že Země po svém stvoření byla plochá, placatá - ve tvaru obdélníku či kulatého disku.

  Nejstarší nám známá civilizace Sumeru (4000–2000 př. n. l.) považovala Zemi za desku plovoucí na moři. Země měla tvar obdélníkového pole se čtyřmi rohy, nebo kruhu vytyčeného čtyřmi body světových stran. Nad zemí se klenula nebeská báň a nad ní se rozprostíral nebeský oceán nebe, kde sídlili bohové.[1] [2]

  Ve starém Egyptě byl svět popisován jako disk či bárka plovoucí v praoceánu. Lidský svět byl bublinou v propastných vodách Nun (Nehybné vodstvo), odkud se vynořila země v zárodečném posvátném pahorku (Benben).[3]

  V plochou Zemi věřili v Asii, Indii i Americe. Čínská mytologie znázorňovala svět jako čtverec s Čínou uprostřed, zasazený v okrouhlých oblacích a krytý oblohou jako polokoulí. Hinduismus popisoval svět jako okvětí obklopující posvátnou horu.

    
  Obr. Nun („Nehybné vodstvo“).[3]

  Z představy plochého světa rozděleného podle světových stran vycházely i civilizace předkolumbovské Ameriky. Podle mayských mýtů byla Země plochá placka se čtyřmi rohy, přičemž v každém rohu, který reprezentoval jeden ze zemských směrů, se nacházel jinak zbarvený jaguár zvaný bacab. A severská mytologie interpretovala svět obydlený lidmi jako disk, kterým prorůstá posvátný strom či sloup - osa spojující všechny úrovně vesmíru.[4] [5]

  Ve starověkém Řecku zobrazovali svět jako desku obklopenou oceánem. Homérský příběh z 8. století př. n. l. sděluje: „Okeanos, zosobněná vodní plocha obklopující kruhový povrch Země, je zrodem veškerého života a možná i všech bohů." Symbolem lidského světa byl Achilleův kruhový štít. Středem kruhového světa byl pro Řeky omfalos v Delfách. Filosof Anaximenés psal: „Země je plochá, vznáší se na vzduchu a podobně též Slunce, Měsíc i všechna ostatní tělesa nebeská, jež jsou ohnivá, vznášejí se na vzduchu pro svoji plochost.“[5]

  Také Izraelité, z jejichž tradic pochází biblický Starý zákon, viděli Zemi jako disk plovoucí na vodě.[4]
  Hebrejská Bible předpokládá, že Země je plochá, ohraničená, a nad ní se klene nebeská klenba. Při stvoření byly odděleny vody pod klenbou od vod nad klenbou. Vody pod nebeskou klenbou se shromáždily, aby se ukázala souš:[a]

  Bible, Genesis 1:1-10, CEP[6]
      Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
  Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
  I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
  Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
  Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
  I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
  Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
  Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
  I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
  Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
     

  Podle tradice žili lidé v prvotních dobách na zemi šťastně a čas pro ně neexistoval. Tato doba byla označována zlatým věkem lidstva, zasazeným do mýtické ploché Země. Vždyť i  biblická rajská zahrada zřejmě ležela na ploché a nikoliv kulaté Zemi. Zde byl člověk varován, aby nejedl plody ze stromu poznání dobrého a zlého, jinak propadne smrti. Prvotní lidé neuposlechli Hospodina, ale našeptávání hadího reptiliána, a byli z rajské zahrady vykázáni.[7] [8] [9]

  Obrazně chápáno, jakmile se člověk přestal řídit zákony Stvořitele a okusil plod ze stromu vědění, byl vyhnán ze zahrady v Edenu. Tehdy si uvědomil, že již nežije na rajské ploché zemi, ale na Zemi kulaté, kde bude zažívat bolest a trápení, a v potu tváře hledat obživu:

  Bible - Genesis 3:13-19, CEP
       Proto řekl Hospodin Bůh ženě: "Cos to učinila?" Žena odpověděla: "Had mě podvedl a já jsem jedla."
  I řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."
  Ženě řekl: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout."
  Adamovi řekl: "Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš."

   

  Kulatá Země

  V rámci evropské kultury přišli s myšlenkou sférického tvaru Země jako první v 6. a 5. století př. n. l. pythagorejší filosofové. V helénistickém období pak Aristoteles uvedl mezi důkazy zatmění Měsíce (při němž Země vrhá kruhový stín) či posouvání hvězdného nebe při cestování na větší vzdálenosti. Tehdy byl i poprvé měřen poloměr Země. Klaudios Ptolemaios vycházel z kulatosti zemského povrchu při sestavování map i geocentrického systému.[5] 

  V mnoha kulturách byla víra v plochou zemi nahrazena teorií kulaté Země až před několika staletími. Např. v Číně se nauka o placaté Země udržela až do 17. století.

  I přes nespočet exaktních důkazů o kulatosti Země se dodnes najdou lidé, kteří zarytě věří v její plochost. Sdružují se například ve společnosti Flat Earth Society (Společnost ploché Země). Takových lidí "plochozemců" je kupodivu řada, i když jsou majoritou  považováni za blázny či snílky. Jakoby se mnozí lidé, i přes nespočet důkazů a tlak i posměch většinové společnosti, stále drželi zkušenosti či poselství prapředků. A nyní, jakoby lidí připouštějících plochost Země přibývalo. Dochází ke stále intenzivnějším střetům, patrným zvláště na sociálních sítích. Jakoby propukala až fanatická nenávist majority k těm, kteří přestávají věřit mnohému, co je do jejich hlav vtloukáno ze všech stran.

  A co když nyní dochází k obrodě myšlenky ploché Země právě proto, že nastává konec našeho věku (jak je předpovídáno vizionáři)? Nesouvisí to s příchodem apokalypsy neboli zjevení pravdy? Nemá to spojitost s transformací?

  A co když je vše úplně jinak a existuje kulatá i plochá Země současně?

   

   --- pokračování příště ---


  [a] Existují však i názory, že biblické zmínky o ohraničenosti Země či o tom, že Země je kruhová nebo čtvercová se čtyřmi rohy, jsou myšleny pouze jako symbolika. Např. Jb 26,10; Iz 40,22.

  [1] Země a nebe. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 03/2006n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006030001
  [2] BLACK, Jeremy a GREEN, Anthony. Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie: ilustrovaný slovník. Ilustroval Tessa RICKARDS. Historie (Volvox Globator). Praha: Volvox Globator, 1999. ISBN 80-7207-266-8.
  [3] Přispěvatelé Wikipedie, Nun [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2021, Datum poslední revize 20. 07. 2021, 08:35 UTC, [citováno 17. 11. 2023] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nun&oldid=20213894>
  [4] Wikipedia contributors, 'Flat Earth', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 13 November 2023, 19:53 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Flat_Earth&oldid=1184975081 > [accessed 17 November 2023]
  [5] Přispěvatelé Wikipedie, Plochá Země [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2023, Datum poslední revize 24. 10. 2023, 10:57 UTC, [citováno 17. 11. 2023] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ploch%C3%A1_Zem%C4%9B&oldid=23313680>
  [6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [7] Kde byla biblická zahrada? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 10/2007n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007100004
  [8] V ten den propadneš smrti? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 11/2008n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2008110002
  [9] Strážci - Reptiliáni? Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 08/2020n. l. [cit. 2023-11-17]. Dostupné z: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2020080002
     
     
     

   

      


  Vydáno: 17. 11. 2023

   


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 17. 11. 2023 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 92 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.