Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Postavy

  Had v ráji

  Had v Bibli -- Had v ráji

      

  Postavy a potvory v Bibli

  Had v ráji

  Byl had v ráji převlečeným ďáblem?
  Jak vypadal?
  Proč má had na mnoha vyobrazeních
  ženskou hlavu a na jiných tělo ještěrky?

   

  Bible, Genesis, překlad CEP[1]
      

   

  Genesis 2:15-17
  Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

  Genesis 3:1-6
  Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«"
  Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."
  Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.

  Zakázané jablko?

  Snad k nejznámějším biblickým příběhům patří ten o Adamovi, Evě a jejich vyhnání z ráje. Adam s Evou žili pokojně v zahradách Edenu. Bůh je však varoval, aby nejedli ze stromu poznání dobrého a zlého, jinak propadnou smrti.
  Had ale zpochybnil boží varování a Eva plod stromu utrhla s vidinou získání vševědoucnosti.

  Za plod, který Eva utrhla, jedla a nabídla Adamovi, je často považováno jablko. V Hebrejské Bibli však není o jablku ani zmínky. Píše se pouze o plodu - .
  Dodnes nevíme, o jaký plod se jednalo. Jablko však odpovídá prastarému blízkovýchodnímu mýtu o Inanně a Dumuzim, který se v mnohém podobá biblickým událostem v ráji.

  Plod však mohl být i datlemi. Datlová palma byla zřejmě prvním stromem pěstovaným na Blízkém východě pro své ovoce. Na dveřích Šalomounova chrámu byli vyřezáni cherubové a palmy (1. Kr 6:32). Právě cherubové chránili i vchod do ráje.

    


  Obr. Adam a Eva. [2]

  Had - Satan?

  Ten, kdo nepřímo poradil Evě utrhnout zakázané "jablko", byl had. Tradice jej často spojuje s ďáblem či Satanem, nejvyšším představitelem zla. Byl tedy had v ráji převlečeným ďáblem?

  O ďáblovi v ráji není v Hebrejské Bibli ani zmínky. Dokonce v celé Hebrejské Bibli resp. Starém Zákonu nenalezneme žádnou postavu ďábla či jiného představitele temných sil a vrcholného zla.

  Had z ráje je v knize Genesis označen jen a pouze jako had, hebrejsky naháš

  Satana nalezneme v knize Jób. Nejedná se však o jméno postavy, ale nebeskou bytost, syna božího,  titulovanou jako  protivník, žalobce, odpůrce - hebrejsky satan .

  První biblickou postavou, spojovanou s titulem satan - protivník, je dokonce král David (1. Sam 29:4). Satan jako vůdce sil zla je Hebrejské Bibli zcela cizí. Dualistický koncept Satana jako vládce temna, představitele zla neustále soupeřícího s bohem a silami dobra, se v hebrejských textech objevuje až od přelomu 3. a 2. stol. př. n. l. Ve spisech nalezených v Kumránu je představitel temných sil nazýván Belial.

  Had v knize Genesis začal být spojován s ďáblem až od 1. stol. n. l. Poprvé toto propojení nalézáme v židovském textu Apokalypsa Mojžíšova (Apocalypse of Moses) a židovsko-křesťanské Knize zjevení (Zj. 12:9, 20:2).

  Bible, Zjevení Janovo
      

   

  12:9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

  20:2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, ...

  Autorům Pentateuchu tedy zřejmě bylo spojení hada v ráji se Satanem či jiným představitelem zlých sil něčím cizím. Od 1. století n. l. však začíná být had naháš (řecky ophis) spojován přímo s vrcholným představitelem zla na zemi - Satanem, svůdcem.

  Had - Lilit?

  Na mnoha středověkých a renesančních vyobrazeních pokušení v ráji vidíme hada jako částečně ženskou postavu.

  Na stropě sixtinské kaple se můžeme dodnes podivovat zvláštní postavě - hadovi/ženě. Geniální Michelangelo vymaloval hada pokušitele jako ženu s hadím tělem místo nohou (výřez fresky vpravo, detail dole).

    


  Obr. Pokušení a pád. Michelangelo Buonarroti.[3]

  Obr. vlevo. Detail postavy hada.

   

    Další příklad hada-ženy nalezneme na fresce Pokušení Adama a Evy (Masolino, 1425). Had má pouze ženskou hlavu (viz detail dole).

   

      [4]

  Spojily se zde zřejmě dva motivy. Žena byla považována často za příčinu zla a mravní pokleslosti. Proto měl i had ženské prvky. Oblíbena byla i středověká židovsko-křesťanská tradice temného ženského archetypu Lilit (Lilith).

  Lilit byla podle tradice první ženou Adamovou. Lidé si tak dříve vysvětlovali rozpor v biblickém vyprávění. V 1. kapitole Genesis  čteme, že Bůh stvořil muže a ženu:

  Bible, Genesis 1:26-28
      

   

  I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
  Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

  V následující kapitole Bůh usadil Adama do ráje, a aby nebyl sám, stvořil z jeho žebra ženu:

  Bible, Genesis 2:18-22
      

   

  I řekl Hospodin Bůh: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
  I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

  Lidé si dlouho nemohli vysvětlit, jak je možné, že Bůh stvořil muže a ženu, pak muže umístil do ráje, a protože byl muž sám, opět stvořil ženu. Kam se poděla ta první? Musela mu zřejmě utéci, jak se to zkrátka občas stává.
  První ženu tedy ztotožnili s Lilit. Ta podle legendy toužila po svobodě a rovnoprávnosti, což jí bylo Adamem odpíráno. Zoufalá uprchla a obcovala s temnými démony.

  Bůh pak stvořil další ženu, Evu. Žárlivá Lilit se však chtěla pomstít šťastnému páru žijícímu v ráji. Proměnila se v hada a svedla Evu i Adama. Obě ženy se tak nakonec vzepřely boží vůli a obě byly vyhnány z ráje. Eva zůstala s Adamem, Lilit se toulala temným světem a mstila lidem za svá příkoří.

  Mnoho umělců zřejmě pod vlivem legendy zpodobnilo hada jako částečně ženskou a částečně hadí postavu. Legenda o Lilit, první ženě Adamově, však nemá v Bibli žádnou oporu. Textová kritika dnes tvrdí, že v knize Genesis jsou sloučeny dva příběhy o stvoření člověka. V prvním příběhu (Gen 1) Bůh stvořil muže a ženu současně, ve druhém vyprávění (Gen 2) byla žena stvořena až po Adamovi, z jeho žebra. Jde však o jednu jedinou ženu, pramatku lidí, Evu.

  Had - ještěrka?

  O tom, jak vypadal had z ráje, může leccos vypovědět trest, který mu Bůh přichystal:

  Bible, Genesis 3:14, překlad BKR[5]
      

   

  Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého.

  Had byl odsouzen k plazení po břiše. To ale znamená, že před událostmi v rajské zahradě se pohyboval jinak. Měl snad nožičky?


  Obr. Ilustrace v rukopisu (15. stol.)

     Mnoho středověkých umělců opravdu vybavilo hada končetinami. Hlava či celý trup zůstaly opět ženské, zřejmě ve vzpomínce na Lilit. Had pak připomínal podivnou ještěrku s lidskou hlavou.   


  Obr. Hugo van der Goes - Prvotní hřích[6]

  Lidé ve starověku samozřejmě znali jak hady, tak i ještěrky či obojživelníky s protáhlým tělem lezoucí po čtyřech. Možná je napadlo, že i had mohl mít dříve končetiny. A proč je ztratil? Zřejmě jako boží trest. A tak se mohla zrodit legenda o hadovi potrestaném věčným plazením v prachu.

  Had - seraf?

  Mojžíšův ohnivý had - seraf

  V Hebrejské Bibli nalezneme zajímavou pasáž o ohnivých hadech, kterými Yahweh trestal reptající Izraelity při jejich putování pouští (Num 21:6-9).

  Bible, Numeri 21:6-9, CEP
      

   

  I poslal Hospodin na lid ohnivé hady /naháším seráfím/. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo.
  Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů
  /naháš/ zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil.
  Hospodin Mojžíšovi řekl: "Udělej si hada Ohnivce
  /sáráp/ a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu."
  Mojžíš tedy udělal bronzového hada
  /naháš/ a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had /naháš/ a on pohlédl na hada /naháš/ bronzového, zůstal naživu.

  V hebrejském verši Numeri 21:6 čteme, že Yahweh poslal na lid NaHáŠíM (hady) SeRaPíM (hady ohnivé/serafy).

  Hebrejský kořen S-R-P  znamená pálit. Z něj je odvozeno i slovo SáRáP, v množném čísle SeRáPím, použité ve verši Num 21:6.

  Slovník TWOT[9] potvrzuje, že SáRáP resp. seraf znamená ohnivé hady nebo serafa.

    

  Existuje zřejmě spojení mezi pálením, hadem a serafem. Hadí uštknutí může pálit. Jaká je však vazba mezi hadem a serafem? Měl snad seraf hadí tělo nebo snad něco společného s pálením?

  Podle Bible přikázal Yahweh Mojžíšovi vytvořit ohnivého hada, hada Ohnivce,  podle hebrejského textu serafa.  Mojžíš pro záchranu uštknutých tedy udělal bronzovou sošku hada-serafa a připevnil ji na žerď.

  S podobným symbolem okřídleného hada na žerdi se setkáváme na mnoha blízkovýchodních zobrazeních. Většinou se jedná o symboly bohů. 

  Obr. vpravo. Detail z talíře asyrského krále Sinacheríba (705-681 př. n. l.)[10]. Sinacheríb úspěšně obléhal i Jeruzalém (701 př. n. l.) za vlády krále Chizkijáše.

    

  Podle 2. Královské (18:4) uctívali Izraelité Mojžíšova bronzového hada (hebr. naháš) ještě v období krále Chizkijáše (cca. 735-715 př. n. l.). Nazývali jej Nechuštán (Nechustam, Nehushtan, Neesthan). Teprve judský král Chizkijáš nechal v rámci náboženských reforem Nechuštána rozbít. To ukazuje, že až do konce 8. stol. př. n. l. užívali Izraelité při náboženských obřadech symbol hada-serafa. Uctívání serafa mělo v jejich náboženství velký význam, jeho zpodobnění mělo být podle Bible umístěno po mnoho let v Jeruzalémském chrámu. Měla tato modla i křídla?

  Izajášův Seraf

  Biblický prorok Izajáš popisuje následující setkání se serafy:

  Bible, Izajáš 6:1-7, CEP
      

   

  Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám.
  Nad ním stáli serafové: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel.
  Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy."
  Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů."
  Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: "Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen."

  Serafové resp. serafíni (angl. Seraphim), provolávající oslavu Yahwemu, měli podle Izajáše šest křídel a zřejmě i horní končetiny.

  Mezi motivy, kterými Izraelité zdobili své pečeti, lze nalézt i okřídleného hada. Předobrazem mohla být egyptská dvou či čtyřkřídlá kobra - Uraeus (Uréus).

  Okřídlená kobra, umístěná často nad čelem egyptských panovníků, byla symbolem ochranné bohyně.

  Podle O. Keela zobrazuje okřídlený had na pečetích okřídleného serafa z knihy Izajáš 6:2-7.[7] [8]

    


  Obr. Okřídlený had na pečeti
  Yahweho kněze
  [8]

  Existuje dostatek lingvistických a archeologických důkazů toho, že serafové izraelitského náboženství jsou totožní s egyptskými okřídlenými hady, symboly posvátné a královské svrchovanosti.[11] 

  Obr. Další ukázky pečetí s okřídleným hadem. Pečeti pocházejí z Jižního království Judeje a  Severního království Izraele (8. stol. př. n. l.).[10]

  Pečetní symbol i zmínky v Bibli tedy ukazují, že v raném náboženství Izraelitů existovala významná vazba mezi vírou v Yahweho a nadpřirozené hady - serafy. Serafové měli zřejmě hadí tělo a dva či tři páry křídel.

  Cherubové a serafové - boží ochranka

  Serafové byli zobrazováni jako hybridní bytosti s hadím tělem a křídly, jako kombinace hada a ptáka. V Hebrejské Bibli se setkáváme také s jinou podobnou hybridní bytostí - cherubem. Cherub byla okřídlená nebeská bytost, hybrid složený často z těla člověka, ptáka, lva či jiného zvířete.

  V blízkovýchodních náboženstvích plnily hybridní bytosti zřejmě funkci boží ochranky. Vyobrazení hybridních bytostí nalézáme často na vstupních prazích do chrámů. Hybridové střežili hranice přechodu mezi sférou lidí a sférou bohů.[7]
  Místa, která byla částečně pozemská a částečně nebeská, hlídaly mocné bytosti, "ochránci prahu". Bytosti byly složeny z různých částí těl reálných pozemských zvířat v kombinaci zajišťující jejich nadpřirozené schopnosti. Dvojznačná místa, ve kterých se tajemně prolínal pozemský svět s nebeskou sférou, hlídaly podobně dvojznačné a tajemné bytosti.

  Na dveřích jeruzalémského chrámu, zdech a závěsech  byli vyobrazeni cherubové (např. 1. Kr 6:29). Zlaté postavy dvou cherubů chránily Archu úmluvy (1. Kr 6:23-28).  Cherubové (angl. cherubim, cherubs) stáli stráž u božího nebeského trůnu. Není tedy překvapením, že cheruby nalezneme i u vchodu do ráje.

  A kde byli cherubové, byli často i serafové. Bytosti jsou společně zmiňovány např. v Knize Henochově. Pokud tedy cherubové strážili vstup do ráje, měli bychom v ráji nalézt i další strážce - serafy. Pokud měl seraf hadí tělo, pak bychom jej měli očekávat u nejdůležitějšího stromu ve středu zahrady. Podle blízkovýchodních mýtů existoval posvátný strom, spojující nebe, zemi a podsvětí. Ve stromě často sídlil had. Strom znamenal propojení mezi sférou nebes, země a podsvětí. Takové místo prolínání božské a pozemské sféry strážily hybridní bytosti. Také ve starořeckých mýtech strážil například strom se zlatým rounem v Kolchidě drak - tedy bytost s tělem hada a křídly.
  Had, hovořící s Evou o stromu uprostřed zahrady, tedy mohl být had-seraf, hybridní bytost s hadím tělem a křídly. Seraf však nedobře střežil strom před člověkem a byl potrestán. Yahweh mu odňal  křídla a odsoudil k plazení po břiše. Pak povolal další strážce, cheruby, aby lépe střežili přístup ke stromu života:

  Bible, Genesis 3:24, CEP
      

   

  Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

  Okřídlený had-seraf, strážce stromu

  Ve středu rajské zahrady stál strom poznání dobrého a zlého. Střežil jej okřídlený had - seraf, strážce prahu mezi nebeskou a pozemskou sférou. Seraf nabídnul plody stromu Adamovi a Evě a umožnil jim přejít práh dělící pozemské bytosti od nebeských. Boží trest přišel vzápětí: had-seraf zřejmě ztratil svá křídla a musel se po všechny dny života plazit po břiše.[7]

   

  Ningizzida - pravzor hada z ráje

  Autoři biblické knihy Genesis čerpali inspiraci z legend a mýtů svých předků a okolních národů. Biblický had z ráje mohl mít svůj pravzor v sumerských mýtech.

  V sumerských mýtech vystupuje bůh Ningizzida (Ningišzida, Ningishzida, Ningiszida, Nin Giz Zida), "Pán pravého stromu". Byl zobrazován s lidskou postavou nebo hadím tělem s lidskou hlavou, často doprovázen okřídleným drakem či gryfy.
  Ningizzida byl v sumerské a akkadské mytologii jeden z podsvětních bohů a také bůh-léčitel. V akkadském mýtu o Adapovi se objevuje společně s Dumuzim jako strážce nebeské brány. Jeho symbolem byl rohatý had (neboli drak Bašmu), jeho souhvězdím byla Hydra.[12]

   

      
  Obr. Ningizzida se symboly rohatých hadů.[13]
       Obr. vlevo - Zelená steatitová váza ze sumerského města Lagaš (cca. 2100 př. n. l.). Umístěna v Louvru.

  Obr. vpravo - překreslený reliéf představuje symbol sumerského hadího boha Ningišzidy (dva hadi spletení kolem kmenu stromu či hole). Po stranách okřídlení draci, gryfové (gryphons). Na obrázku chybí původní nápisy s věnováním Ningizzidovi od krále Gudey z Lagaše. 

  Středová hůl či strom představovala axis mundi - osu světa, strom světa.

  Biblický had, který ponoukl Evu sníst plody stromu ze středu rajské zahrady,  měl svůj předobraz v božstvu uctívaném ve starověké Levantě.[14] 

  Ningizzida znamenal v sumerštině Pán pravého stromu. Nejstarší známý symbol hole s propletenými hady patří právě tomuto bohovi. Dalším jeho zvířetem byl drak Bašmu (Bashmu).

  Had - reptiliánský Strážce

  Z výše uvedeného plyne, že had v ráji, naháš, nejprohnanější z tvorů na zemi, nebyl obyčejným hadem. Podle křesťanské knihy Zjevení Janovo byl had v ráji spojen s představitelem zla a svůdcem Satanem, svrženým z nebe na zemi. Ve středověku byl zobrazován jako reptiliánská postava - napůl člověk a napůl plaz. Podle Bible mohl naháš chodit či létat. Až do konce 8. stol. př. n. l. užívali Izraelité při náboženských obřadech symbol létajícího hada-serafa. Biblický naháš mohl mít pravzor až v sumerských mýtech, kde vystupuje např. bůh Ningizzida s hadím tělem a lidskou hlavou, často doprovázen okřídleným drakem. V akkadském mýtu o Adapovi se objevuje společně s Dumuzim jako strážce nebeské brány. Jeho symbolem byl rohatý had (neboli drak Bašmu), jeho souhvězdím byla Hydra.

  Hadí svůdce z Edenu jako "strážce" nás vrací zpět do doby asi 300 let po sepsání hebrejské Bible.  Z 3. stol. př. n. l. se dochovaly části textu označované dnes jako Kniha strážců. Patří do svazku zvaného 1. kniha Henochova. Zde je jednoznačně potvrzeno, že biblickým hadem (nahášem) z knihy Genesis byl Strážce, Gadereel, syn nebes:

  Kniha strážců, výběr z kapitoly 69[14]
       2. A Hle toto jsou jména oněch andělů: ...

  6. Jméno třetího je Gadereel; je to ten, jenž ukázal dětem lidí všechny rány smrti, jenž přivedl na scestí Evu, jenž ukázal dětem lidí, jak se zhotovují nástroje smrti: Štít a náprsní krunýř a meč k boji a všechny ostatní nástroje smrti ukázal dětem lidí.

  7. Z jeho ruky vychází smrt na lidi, kteří  bydlí na zemi, od onoho dne navěky.

  Zároveň je zde vysvětleno mnohé, co bylo v biblické knize Genesis pouze naznačeno: Na zemi působily reptiliánské bytosti - Strážci, a to zejména prostřednictvím lidských žen, se kterými dokonce plodili potomky (zřejmě biblické Nefily). Lidé tyto nepozemšťany poslouchali, uctívali a výsledkem byla zkáza lidstva a celé země.
  Nalézáme zde i určitou paralelu se zemí a podzemím. Za trest se musel biblický naháš v rajské zahradě plazit po zemi a žrát suchou zemi, prach. Dle Knihy strážců byli Strážcové potrestáni svržením do hlubin země.

  Působením svůdců - mimozemských Strážců, byl člověk nejprve vyhnán z biblického ráje a později byla většina lidí, zkažených působením Strážců, smetena z povrchu země biblickou potopou.[15]
  Podle mnohých proroctví se dnes nacházíme opět na konci věku, který přichází právě ve spojení s reptiliánskými Strážci.

   


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  Jinak také Český ekumenický překlad / CEP/
  [2]  Lucas Cranach the Elder. Adam a Eva. 1526. Courtauld Gallery, London.
  http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/AdamNeve/
  [3] Michelangelo. Pokušení a pád (Temptation and Fall). 1510. Freska v Sixtinské kapli. Vatikán.  
  [4] Masolino. Pokušení Adama a Evy (Temptation of Adam and Eve). 1425. Freska ve florentské kapli (Brancacci Chapel, S. Maria del Carmine).
  [5] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [6] Hugo van der Goes. Prvotní hřích, výřez. 1467/8
  [7] Leith, Mary Joan Winn. From Seraph to Satan. Bible Review. Dec 2004.
  [8] Keel, Othmar. Uehlinger, Christoph. Gods, Goddesses, and Images of God in Ancient Israel. 1998.
  [9] R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. The Theological Wordbook of the Old Testament. 1980. /TWOT/
  [10] Goertzen, John. The Bible and Pterosaurus. 1998. www.rae.org/pteroets.html
  [11] Randolph, Karen, J. Winged Serpents in Isaiahs Inaugural Vision. Samford University.
  [12] Encyklopedie Blízkého východu --- doplnit
  [13] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999
  [14] SOUŠEK, Zdeněk. Knihy tajemství a moudrosti: mimobiblické židovské spisy: pseudepigrafy. Vyd. 2. Přeložil Zdeněk POLÁČEK, přeložil Jiří FARSKÝ. Praha: Vyšehrad, 1998-. ISBN 80-7021-257-8.
  [15] Nephilim, Nefilové: Nefilové v Bibli - obři, zrůdy, padlí? Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nephilim-nefilove-obri-nebo-synove-andelu&cisloclanku=2006060003
      

  Vytvořeno: 30. 08. 2007


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 30. 05. 2007 | Aktualizováno: 17. 10. 2020 | 46948 přečtení | Počet komentářů: 133 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.