Genetické modifikace rostlin a Bible

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Antikrist, Vydáno dne: 23. 08. 2015, Aktualizováno dne: 28. 08. 2015

Mýty a skutečnost - Bible a dnešek

Mýty a skutečnost - Bible a současnost

Genetické modifikace rostlin a Bible

Ve světě probíhá boj mezi zastánci geneticky upravovaných rostlin a jejich odpůrci. K výrobcům geneticky modifikovaných semen patří obří nadnárodní firmy s miliardovým kapitálem a tedy téměř neomezenými možnostmi propagace a prosazování GM technologií. Proti nim stojí většina lidí, kteří nechtějí jíst geneticky upravené potraviny a tuší nebezpečí genetické manipulace rostlin pro náš život. Mohou nalézt oporu v Bibli?

V Hebrejské Bibli, knize Leviticus (3. kniha Mojžíšova), je Hospodinem ustanoven řád každodenního života Božího lidu. Píše se zde také:

CEP[1] Leviticus 19:19

Dbejte na má nařízení. Když budeš připouštět dobytek, nesmíš křížit dvojí druh. Své pole nebudeš osívat dvojím druhem semene. Nebudeš nosit šaty utkané z dvojího druhu vláken.

Starší překlad Bible Kralické zní:

BKR[2] Leviticus 19:19

Ustanovení mých ostříhejte. Hovadu svému nedáš se scházeti s hovadem jiného pokolení. Pole svého neposeješ rozdílným semenem, a rouchem z rozdílných věcí, jako z vlny a ze lnu, setkaným nebudeš se odívati.

 

V páté knize Mojžíšově Deuteronomiu jsou uvedeny Hospodinovy zákony. V části věnované ochraně lidí je i následující příkaz:

CEP Deuteronomium 22:9

Neosázíš svou vinici dvojím druhem, jinak bude nedotknutelné všechno, jak sadba, kterou jsi zasadil, tak úroda z vinice.

BKR Deuteronomium 22:9

Neposeješ vinice své směsicí rozličného semene, aby nebyl poškvrněn užitek semene, kteréž jsi vsel, i ovoce vinice.

Mezi božími příkazy, které mají chránit člověka i lidskou společnost, je tedy i jednoznačný zákaz neosázet pole či vinice (také ve významu olivového sadu) dvojím resp. rozličným semenem pěstované rostliny:

Jinak dojde k znesvěcení, poskvrnění úrody.

Ve Výkladu ke Starému zákonu[3] nalezneme pro verš Lv 19:19 následující komentář: "Důvod zákazu křížení rozdílných druhů dobytka, setí rozdílného semene a tkaní látek z různých vláken (vlny a lnu) tkví v prastaré představě, že touto činností člověk rušivě zasahuje do Božího stvořitelského díla. Rabíni poznamenávají, že ten, kdo nechává pářit rozdílná zvířata, jedná jako by Bůh nestvořil vše, co je nutné k životu, a jako by potřeboval lidskou pomoc při svém díle. .../Tato nařízení/zůstávají pro nás varováním před neuváženými svévolnými zásahy člověka do stvořitelských řádů. Mohou se stát démonským svodem a přivodit zkázu."
Hospodin tedy varuje před osíváním pole dvojím/rozdílným druhem semene. Tento postup může vést ke křížení plodin - narušování stvořitelského řádu vedoucího ke zkáze člověka.

K veršům Dt 22:9-12 je uveden výklad: "Péče o vinici, pole a zahradu byla ve starověku spojena s určitými zvyklostmi při sázení, setí, sklízení apod. Víra v Boha Stvořitele chápala svět jako Boží dílo přesně rozdělené, roztříděné, uspořádané a chráněné před chaosem. Osévání dvojím semenem... bylo proto Izraelcům zakázáno jako svévolný zásah do Božích řádů. Zákaz je namířen proti prastaré pověře, podle níž se míchání a křížení druhů přisuzovala tajemná moc; spojovaly se přitom různé sféry a vlivy.Věřilo se, že tímto sepjetím různých sil se dosáhne mimořádného úspěchu na poli a na vinici i zvláštní bezpečnosti člověka (oděv měl chránit)."
Dle tohoto výkladu je tedy příkaz neosázet vinici (pole, zahradu) různým druhem semene jen reakcí na starověké pověry. Znamená to, že v dnešní době, kdy pověry o tajemné moci míchání a křížení jsou překonány, již není třeba Hospodinovo nařízení dodržovat? O původním důvodu nařízení dnes můžeme jen spekulovat. Byl pravým důvodem skutečně jen boj proti pověrám nebo stojí za zákazem nějaké jiné, mnohem vážnější nebezpečí? Ať byl důvod k zapsání veršů Lv 19:19 a Dt 22:9 jakýkoliv, tento zákaz je v Hebrejské Bibli jednoznačně ustanoven.

Pravda, nepíše se zde nic o umělých genetických modifikacích rostlin či semen. To by nebylo ani možné, Izraelité ve svém slovníku žádné takové pojmy neměli. Pokud zákaz sdělila vyšší autorita, pak jej musela formulovat stručně a srozumitelně vzhledem k tehdejší úrovni lidských znalostí. Zákaz osívat vinice rozličným semenem je stručný a srozumitelný.    [6]

Praktický důsledek porušení zákazu je zřejmý - osazováním pole a vinice různými druhy semen by docházelo k nechtěnému křížení plodin. Původní druhy by byly poskvrněny/znesvěceny - tedy nechtěně smíšeny s novými druhy nežádoucích vlastností.
 A právě o to ve sporu o uměle vyráběné GMO[a] jde. Nebezpečí plyne zejména z neovladatelného přenosu geneticky modifikovaných semen či organismů do okolí. Lidem hrozí přinejmenším, že díky kontaminaci ztratí možnost výběru mezi biopotravinami, konvenčními a GM potravinami. A xistuje riziko nevratného, devastujícího zásahu do přírodní rovnováhy.

Pokud Bible varuje před sázením různých druhů plodiny na jedno místo (tedy postupem, který vede ke křížení a vzniku rostlin nových vlastností cestou napůl přírodní a napůl umělou), tím spíše bychom se měli vyhnout cílené modifikaci genů (což je způsob úpravy božího díla zcela umělou a nepřirozenou cestou).
Nepřirozené modifikace systému prostřednictvím GMO jsou kategoricky a statisticky odlišné od těch přirozených (tradiční zemědělství, progresivní nakládání s plodinami apod.). Jen těžko pak můžeme srovnávat šlechtění rostlin a úmyslné přenášení genů mezi jednotlivými organismy.[4] [5]
   
Jedním z největších producentů GMO semen je Monsanto, neblaze proslulý výrobou bojové látky Agent Orange, DDT, Aspartamu či Roundupu. [7] [b]
 

Zdravý lidský rozum nás varuje, že radikální zásahy do Božího díla by mohly přinést nepříjemné důsledky. Ať už věříme v Boha či nikoliv, ať se snažíme respektovat biblická pravidla či nikoliv, neměli bychom zapomínat na zásadu předběžné opatrnosti.

Toto pravidlo říká, že pokud existuje podezření, že hrozí nějaké skutečně zásadní riziko, neměli bychom jakkoli hazardovat. Opatrní bychom neměli být jen proto, že GMO mohou ohrožovat spotřebitele, ale proto, že představují riziko pro celý svět. Výrobci geneticky modifikovaných semen zcela ignorují jejich nechtěný přenos do okolí s kontaminací tradičních kvalitních odrůd. GMO mohou na určité úrovni způsobit nezvratný zánik života, tou úrovní může být celá naše planeta.[5]   
Přes 800 vědců z osmdesáti zemí požádalo v otevřeném dopise o zastavení výroby geneticky upravených obilnin a dalších produktů.[9]

V době úřednické vlády premiéra Jana Fischera (2009–2010), kdy Česká republika předsedala Evropské unii, plánovalo velvyslanectví USA vytvořit z naší země centrum „programu aktivní podpory biotechnologií“ pro střední Evropu a Pobaltí. Měli jsme se stát šiřiteli „pro-GMO“ postojů v Evropě. Zejména ministerstvo zemědělství tehdy silně podporovalo využívání geneticky modifikovaných organismů.[8] Silná proamerická GMO lobby zde stále působí. Zemí zaslíbenou GMO technologiím se však nyní má stát Ukrajina.
Pokud přijme EU nové globalistické smlouvy TTIP a TISA, pak otevře dveře dokořán GMO technologiím i v naší české zemi. Jakmile GMO zaplevelí povrch naší planety, nebude cesta zpět. Varování lze nalézt i v Bibli. 

............ pokračování příště ...........


[a] GMO - Geneticky modifikovaný organismus.
Do geneticky modifikovaných plodin vědci vnášejí geny z jiných organismů, aby jim dodali požadované vlastnosti. Může se jednat o geny z blízce příbuzných druhů i geny pocházejí ze vzdálených organismů.
[b] Roundup je světově nejprodávanější herbicid. Existuje důvodné podezření, že v něm obsažená látka glyfosát zamořuje podzemní vody, způsobuje degradaci půdy a neplodnost u lidí. Může být karcinogenní, poškozovat DNA i žlázy s vnitřní sekrecí a měnit přirozenou hormonální rovnováhu v lidském těle. I ve stopových dávkách Roundup zabíjí lidské ledvinové buňky. Jeho aktivní složka glyfosát byla nalezena v moči 60% testovaných obyvatel ČR. Herbicid ničí celé populace včel. Používá se hromadně na našich polích i ve městech a parcích.
Německý Federální institut pro zhodnocování rizik (BfR) provedl studii týkající se účinků glyfosátu. Výsledky předala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a byly prohlášeny za tajné. Evropská komise odmítla v srpnu 2015 umožnit nezávislým expertům přístup k výsledkům studie BfR.[10] 

Nejprodávanějším umělým sladidlem je Aspartam. Při jeho výrobě jsou používány geneticky uměle upravené baktérie. Aspartam může mít neurotoxické vlastnosti.

Konzumace geneticky upravených plodin může způsobit poškození trávicí soustavy a zvyšovat alergie. GMO plodiny zabíjejí hmyz včetně včel. GMO plodiny ničí přirozenou biodiversitu a zvyšují riziko zničení přírodní rovnováhy v celosvětovém měřítku.

Všechny tyto vynálezy mají jednoho autora a dodavatele. Je jím nadnárodní korporace Monsanto.


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613. /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
[3] Výklady ke Starému zákonu: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 1. samost. vyd. Praha: Kalich, 1991, 600 s., [16] s. obr. příl. (čb.). ISBN 80-701-7408-0.
[4] SLIMÁKOVÁ, Margit. GMO mohou zničit globální ekosystém [online]. 2014 [cit. 2015-08-23]. Dostupné z: http://www.margit.cz/znicit-ekosystem/
[5] TALEB, Nassim Nicholas a Rupert READ. The Precautionary Principle (with Application to the Genetic Modification of Organisms): EXTREME RISK INITIATIVE —NYU SCHOOL OF ENGINEERING WORKING PAPER SERIES [online]. [cit. 2015-08-23]. Dostupné z: http://www.fooledbyrandomness.com/pp2.pdf
[6] Greenpeace International window on the World. [online]. [cit. 2015-08-24]. Dostupné z: http://greenpeace.tumblr.com/post/43719409497/gmos-probably-not-a-good-idea-and-not-the
[7] GMO? Děkuji, nechci: Facebook - komunita. [online]. [cit. 2015-08-24]. Dostupné z: https://www.facebook.com/NECHCIGMO?fref=ts
[8] Česko coby trojský kůň pro geneticky modifikované potraviny. DRLÍKOVÁ, Jana. Česko coby trojský kůň pro geneticky modifikované potraviny [online]. 2012 [cit. 2015-08-24]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/cesko-coby-trojsky-kun-pro-geneticky-modifikovane-potraviny-pt3-/tema.aspx?c=A120102_123258_pozice_42426
[9] RENTER, Elizabeth. 800 Scientists Demand Global GMO “Experiment” End. Natural Society [online]. 2013 [cit. 2015-08-24]. Dostupné z: http://naturalsociety.com/800-scientists-global-gmo-experiment-stop/
[10] EU Commission Declares Report on Glyphosate Risk Assessment A Secret. Sustainable Pulse [online]. 2015 [cit. 2015-08-26]. Dostupné z: http://sustainablepulse.com/2015/08/18/eu-commission-declares-report-on-glyphosate-risk-assessment-a-secret/#.Vd2BxCWqpBf

Vytvořeno: 23.8.2015