Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 18. 04. 2013, Aktualizováno dne: 01. 08. 2015

Proroctví z Fátimy (IV.) - Diplomatická verze proroctví

Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (IV.)

Proroctví z Fátimy - Diplomatická verze proroctví

 

Ve Fatimě bylo v roce 1917 světelnou bytostí, za konání několika zázraků, sděleno několik vizí a předpovědí, tzv. Poselství z Fatimy.  Poselství rozdělujeme na tři části - tři fatimská tajemství. Obsah prvých dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942 - viz Proroctví z Fatimy - Tři tajemství. Ke zveřejnění části třetího tajemství (zjevení) došlo až r. 2000, zbývající část (slova Paní z Fatimy) však zřejmě dosud nejsou veřejnosti přístupná - viz Proroctví z Fatimy (III.) - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství). Třetí tajemství se má dotýkat i katolické církve.

Kromě výše uvedených tří tajemství byla ve Fatimě sdělena i další proroctví, která se týkají nejen církve ale celé lidské společnosti v době hrozících válek i nastávajícím čase Armagedonu.

Diplomatická verze proroctví

V 60. létech 20. stol. mělo sehrát důležitou úlohu fatimské proroctví označované jako diplomatická verze třetího tajemství z Fatimy. Podle několika zdrojů došlo za pomoci diplomatické verze proroctví ke zklidnění politické situace v době kubánské raketové krize. Ta hrozila přerůst ve třetí světovou válku s nasazením jaderných zbraní.[a]

USA v roce 1961 umístilo v Itálii a Turecku jaderné rakety namířené na Moskvu. Jako odpověď umístil Sovětský svaz o rok později na spřátelenou Kubu své rakety dlouhého doletu. USA požádalo SSSR o okamžité stažení raket a začalo s blokádou Kuby. Existovaly oprávněné obavy z vypuknutí třetí světové války, která by použitím nukleárních zbraní zničila svět.
Vatikán se údajně snažil zabránit jaderné katastrofě a poslal zkrácenou diplomatickou verzi třetího tajemství z Fatimy (přeloženou do angličtiny a ruštiny) hlavám třech světových mocností - Kennedymu, Chruščovovi a Macmillanovi.[4]
  
Obr. 100 amerických balistických raket Jupiter bylo v roce 1961 rozmístěno v Itálii a Turecku. Rakety schopné zasáhnout Moskvu byly osazeny jadernými hlavicemi.[6]

28. 10. 1962 nechal Chruščov stáhnout ruské rakety z Kuby. Podle W. Chipmana[b]  měl ruský prezident pronést, že po atomové válce by živí záviděli mrtvým.[4] To je téměř přesná citace diplomatické verze proroctví (viz níže).
V říjnu tedy diplomatická verze proroctví z Fátimy měla napomoci zabránit vypuknutí třetí světové války. K jadernému konfliktu nedošlo a naopak se podařilo uzavřít smlouvu o omezení jaderného zbrojení mezi USA, Velkou Británií a SSSR.

15. 10. 1963 uveřejnil německý novinář Louis Emrich v týdenníku Nová Evropa ve Stuttgartu prostřednictvím diplomatů získaný text Třetího tajemství v německé řeči. Emrich prý sepsal diplomatickou verzi tajemství podle informací sdělených vatikánským knězem. Mělo by se jednat o zkrácenou citaci z obsahu třetího fatimského tajemství tak, jak bylo diplomaty zpřístupněno vládám ve Washingtonu, Moskvě a Londýně.[4] [5] [1]

Diplomatická verze třetího tajemství z Fatimy - český překlad z díla Třetí tajemství Fatimy[4]:

„Nestrachuj se, mé dítě, jsem Matka Boží, která tu k tobě promlouvá a prosí tě o zvěstování mého poselství celému světu. Budou na tebe silně nevražit. Buď však silná ve víře a všechnu nenávist překonáš. Slyš a zapamatuj si, co ti říkám: Lidé se musí polepšit. Musí snažně prosit za odpuštění hříchů, jichž se dopustili a stále ještě dopouštějí. Žádáš si ode mne zázračné znamení, aby celý svět porozuměl mým slovům, jimiž skrze tebe oslovuji lidstvo. Zázrak jsi právě spatřila; byl to velký sluneční zázrak! Všichni jej viděli, věřící i nevěřící, rolníci i měšťané, vědci, novináři, laici i kněží. A nyní zvěstuj mým jménem:
Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Co jsem projevila již v La Salletě skrze děti Melanii a Maximina, opakuji nyní tobě. Lidstvo se nerozvíjí tak, jak Bůh očekával. Lidé se rouhají Bohu a pošlapávají dar, kterého se jim dostalo. Nikde nevládne pořádek. Dokonce i na nejvyšších místech panuje Satan a určuje chod věcí. Dokázal proniknout dokonce i do vrcholků Církve. Podařilo se mu zmást hlavy vědců, vynalézajících zbraně, jimiž je možno v několika minutách zničit polovinu lidí. Zajal svým kouzlem mocné tohoto světa, aby tyto zbraně hromadně vyráběli. Pokud tomu lidstvo nezabrání, budu nucena nechat dopadnout trestající ruku svého Syna. Nepostaví-li se mocní lidé světa a Církve na odpor, udělám tak a poprosím Boha, svého Otce, aby nad lidstvem vynesl přísný soud. Viz, Bůh pak potrestá lidstvo ještě tvrději, než je ztrestal potopou. Velcí a mocní přitom bídně zhynou stejně jako malí a slabí. Avšak i pro Církev nadejde čas nejtěžších zkoušek. Kardinálové povstanou proti kardinálům a biskupové proti biskupům; Satan vkročí do jejich řad. Rovněž v Římě dojde k velkým změnám. Co je shnilé, odpadne, a co odpadne, neodolá. Církev se zahalí temnotou a svět upadne do zděšení. Velká, převeliká válka připadne na druhou polovinu 20. století. Z nebe bude padat oheň a dým, vody oceánů se vypaří a zpěněné vlny se vzedmou k oblakům a srazí všechno, co stojí vzpřímeně. Miliony a miliony lidí budou hodinu od hodiny zmírat a živí budou závidět mrtvým. Nastanou útrapy a svízele na všech stranách, a přijde na zem neštěstí a zánik celých národů. Hle, čas se blíží, propast se otvírá stále šířeji a nebude záchrany; dobří budou mřít spolu se špatnými, mocní se slabými, církevní knížata se svými věřícími, páni světa se svými národy a všude povládne smrt, pomýlenými lidmi a Satanovými služebníky vyzdvižená k triumfu, se stane jediným pánem tohoto světa. Nadejde čas, který žádný král a císař, žádný kardinál ani biskup neočekávají, a přesto přijde podle úradku mého Otce, aby trestal a mstil. Později pak ti, kdo všechno to přežijí, budou poznovu volat k Bohu a Jeho slávě a znovu Mu sloužit jako kdysi, když svět nebyl ještě zkažen. Vyzývám všechny věrné následovníky svého Syna Ježíše Krista, všechny skutečné křesťany a apoštoly konce času! Čas časů a konec konců nastane, když se lidstvo neobrátí a toto obrácení nepřijde shůry od vladařů světa a velmožů Církve. Leč běda, běda, nepřijde-li obrácení a všechno zůstane jak je, ba bude ještě mnohem horší. Jdi, mé dítě, a zvěstuj to! Budu ti přitom nápomocna.

Nesrovnalosti

Mnozí se domnívají, že diplomatická verze byla odvozena z dosud nezveřejněné části třetího fatimského tajemství.[5]
Jenže dosud nepublikovanou část třetího tajemství (tzv. Čtvrté tajemství) měla zapsat sestra Lucia[c]  na jediný list papíru s 25 řádky textu. Diplomatická verze je podstatně delší.

Diplomatická verze rovněž neodpovídá předpokládanému obsahu Čtvrtého tajemství. Nenavazuje na již zveřejněná slova druhého tajemství: "V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry ...! Právě těmito slovy by mělo začínat Čtvrté tajemství.

Diplomatická verze uvádí konkrétní datum a konkrétní události i místa na zemi ... Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století. Co jsem projevila již v La Salletě skrze děti Melanii a Maximina ... převeliká válka připadne na druhou polovinu 20. století. To však neodpovídá obsahu ani stylu prvních dvou fatimských tajemství.

V diplomatické verzi je i zřejmá chronologická chyba. Text uvádí ...Zázrak jsi právě spatřila; byl to velký sluneční zázrak! Všichni jej viděli, věřící i nevěřící, rolníci i měšťané, vědci, novináři, laici i kněží... K velkému slunečnímu zázraku opravdu ve Fatimě došlo - dne 13. 10. 1917. Tři tajemství však byla sdělena 13. 7. 1917, tedy o tři měsíce dříve, než došlo ke slunečnímu zázraku! [a]   
Jedná se tedy o padělek, který byl účelově vytvořen, aby pomohl odvrátit jaderný konflikt?

Diplomatická verze a tři tajemství z Fatimy

Je třeba přiznat, že diplomatická verze proroctví z Fatimy má i rysy vedoucí k domněnce, že alespoň část textu je odvozena z autentického proroctví. Obsahuje např. pasáže o církvi, které jsou věrohodné a ve falzifikátu by neměly žádný smysl.

Zajímavý byl také postoj Vatikánu, který senzační článek, uvádějící obsah diplomatické verze, nijak nedementoval. Ani později nebylo proroctví příliš zpochybňováno i když mezi lidmi kolovalo mnoho jeho verzí. Pouze někteří kritikové (např. otec Michel) zpochybnili vazbu proroctví na tři fatimská tajemství.[2] [3]

Někteří vysocí politikové a představitelé katolické církve občas snad dokonce citovali z proroctví nebo na něj v náznacích odkazovali. Viz např. výše uvedená slova ruského prezidenta Chruščova.

V r. 1980 byl Jan Pavel II. při debatě v německé Fuldě dotázán na třetí tajemství z Fatimy. Papež prý odpověděl: "Každému křesťanovi by mělo stačit, ví-li následující: Je-li psáno, že oceány zaplaví celé kontinenty, že lidé z minuty na minutu skonají po milionech, pak by se už opravdu neměli starat o zveřejnění tohoto tajemství."[5]

Katolický kněz a autor knihy o Fatimě M. Adler tvrdí, že autoři diplomatické verze znali skutečný obsah tajemství, vytrhli však jen několik varování, přizpůsobili je politickým souvislostem ale neuchránili se chybám.[4]

Připomeňme však nesrovnalosti uvedené v předchozí kapitole. Více než 500 slov diplomatické verze bylo stěží vytrženo z tak krátkého textu, jako je ručně psané dvaceti pěti řádkové (dosud nezveřejněné) čtvrté tajemství. Domníváme se, že diplomatická verze skutečně vznikla výběrem a úpravou textu fatimského proroctví, které je známé mnoha představitelům katolické církve. Nejedná se však o dosud nezveřejněnou část třetího tajemství (čtvrté tajemství). Ono původní proroctví nemá přímou souvislost s třemi tajemstvími, které byly sděleny ve Fatimě 13. 7. 1917 třem dětem. Ono Poslední fatimské proroctví bylo ve Fatimě sděleno jindy a někomu jinému. Později se stalo předlohou pro diplomatickou verzi proroctví z Fatimy.

 

Pokračování - Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví


[a] Podrobnou chronologii udáílostí spojených s fatimou uvádíme v článcích
Proroctví z Fatimy (I. a) - Chronologie 1917 - 1962 a
Proroctví z Fatimy (I. b) - Chronologie od r. 1963
[b] Vedoucí civilního výboru amerického krizového úřadu.
[c] Třetí tajemství bylo sděleno třem dětem - Lúcia dos Santos, její sestřenici Jacinta a bratranci Francisco Marto. Lucia později tajemství zapsala a předala církvi.

[1] EMRICH, Louis. Neues Europa.  1963. Německý časopis.Dostupné z: http://www.fatima.org/thirdsecret/neueseuropa.asp
[2] Bratr MICHEL Od  Svaté Trojice. Toute la vérité sur Fatima. Editions de la Contre-Réformé Catholique. 1984-1985.
[3] SOCCI, Antonio. The fourth secret of Fatima. Fitzwilliam: Loreto, 2009. ISBN 978-193-0278-776.

SOCCI, Antonio. Svědectví sestry Lucie z Fatimy, Čtvrté fatimské tajemství. 2009   

[4] ADLER, Manfred. PRO FIDE CATHOLICA. Třetí tajemství Fatimy: Das „dritte Geheimnis“ von Fatima. druhé upravené vydání. Durach: Verlag Anton A. Schmid, 1988. překlad Jaroslav Voříšek 1997.
[5] BENDER, Hans. Zukunftsvisionen, Kriegsprophezeiungen, Sterbeerlebnisse: Aufsätze zur Parapsychologie II. München: R. Piper, c1983, 149 p. ISBN 34-920-0546-2.
[6] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karibská krize [online]. c2015 [citováno 1. 08. 2015]. Dostupný z WWW: < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karibsk%C3%A1_krize&oldid=12449849 >


Vytvořeno: 18. 4. 2013