Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Archeologie, Vydáno dne: 28. 05. 2005, Aktualizováno dne: 13. 07. 2008

Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje

Hebrejská Bible a archeologie

Datování exodu I.

Exodus a biblické zdroje

Útěk Izraelitů z egyptského otroctví patří mezi klíčové události zaznamenané v Hebrejské Bibli. Kdy však k exodu, tedy hromadnému odchodu, došlo?

Nejprve se lidé  pokoušeli datovat exodus samozřejmě přímo s pomocí Bible.

16. století př. n. l.

Někteří badatelé spočítali délku života či panování významných biblických postav a tvrdí, že interval mezi exodem a stavbou Jeruzalémského chrámu musel trvat více než 553 let. K jimi předpokládanému roku výstavby chrámu (966 př. n. l.) připočetli 553 let. Exodus musel tedy začít dříve, než v roce 1519 př. n. l.

V encyklopedii Insight on the Scriptures[3] je proveden podrobný výpočet. Údaje Mojžíšových knih prý vedou k datu exodu 1513 př. n. l.

15. století př. n. l.

Tradiční datování exodu vychází z veršů 1. Královské:

CEP[1] 1. Královská 6:1
Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.

Šalomoun měl podle tradice vládnout v létech 972 až 933 př. n. l.. Stavba izraelského chrámu začala tedy v roce 968 př. n. l. (-972 + 4).
Odtud plyne, že Izraelci vyšli z egyptské země v roce 1448 př. n. l. (-968-480). Jiné zdroje považují za datum výstavby chrámu rok 966 př. n. l. a exodus pak umisťují do roku 1446 př. n. l.

Problém však je v časovém intervalu 480 let. Podle řady odborníků se jedná pouze o symbolický údaj. Výklad ke Starému zákonu [2]str.346 uvádí, že číslo 480 je symbolickým násobkem posvátných čísel 12 a 40 (dvanáct pokolení se čtyřicetiletým trváním jedné generace).  

LXX, která reprezentuje jinou rodinu textů, než jsou např. masoretské (MT), uvádí čtyři sta a čtyřicet let, tedy 440 let. Ve Výkladu ke Starému zákonu čteme, že přesné datum začátku stavby zůstává neznámé. A totéž tedy platí o datování exodu z veršů 1. Královské.

Autor teorie o dávných návštěvách mimozemšťanů Zecharia Sitchin stanovil exodus na rok 1477 př. n. l. [5]

 

13. století př. n. l.

CEP Exodus 1:8-11
V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země."
Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady,
Pitom a Raamses.

Příběh o narození Mojžíše předchází v Bibli zmínka o egyptských městech Pitóm a Ramses. Jedná se o jediné konkrétnější historické údaje související s událostmi před exodem. Právě proto zde někteří historikové hledali další klíč k zařazení příběhu do historického kontextu.

Izraelité měli vykonávat nucené práce ve zmíněných městech. Ramses bylo oblíbené jméno 19. a 20. dynastie faraónů. Někteří z nich skutečně budovali města v nilské deltě.
Období vlády dynastie Ramess je ohraničeno roky 1295 (Ramess I.) a 1069 (Ramess XI.). Koncovým mezníkem je však přibližně rok 1209, kdy farao Merenptah (syn Ramesse II.) opěvuje své vítězství nad mnohými národy. Merenptahova stéla zmiňuje mezi poraženými i lid Izraele žijící v Kanaánu. K případnému odchodu Izraelitů z Egypta pak muselo dojít před rokem 1209.

Řada badatelů časově ohraničovala exodus dvěmi mezníky:

  - vláda Ramesse II. (1279 až 1213) př. n. l.
- vztyčení vítězného Merenptahova monumentu (cca. 1209)

 

Bestseller Paula Johnsona Dějiny židovského národa[4] uvádí na str.36:
  ... můžeme poměrně s jistotou tvrdit, že exodus proběhl ve 13. století př. Kr. a skončil do roku 1225 př. Kr.

Znamená to tedy, že k odchodu Izraelitů došlo ve 13. století př. n. l.? Řada badatelů klade exodus do roku 1250 př. n. l. Jiní dávají přednost roku 1275 př. n. l.

 

Podle údajů nalezených v Hebrejské Bibli
byla provedena celá řada výpočtů doby exodu.
Výsledky se liší o celá staletí.
Jedno je jisté. Bible je v datování  událostí, ze kterých je možné odvodit dobu exodu, značně rozporuplná.

 

Kdy tedy došlo k exodu?
V 16., 15., 14. či 13. století př. n. l.?
Časové i historické údaje v Hebrejské Bibli si protiřečí.
Badatelé se tedy snažili využít informací z mimo-biblických zdrojů
a hlavně výsledků archeologické vědy.

 

Pokračování - Exodus a archeologie


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklad ke Starému zákonu II. Karmelitánské nakladatelství 1996. ISBN 80-7192-150-5
[3] Insight on the Scriptures. International Bible Students Association, Brooklyn, New York 1988. 
[4] Johnson, Paul. Dějiny židovského národa. Rozmluvy. 1996. ISBN 80-85336-31-6
[5] Sitchin Zecharia. Výpravy do mýtické minulosti. Fontána. 2005. ISBN 80-7336-238-4

Vytvořeno: 28. 05. 2005