Ježíšův rodokmen podle Lukáše

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Ježíš, Vydáno dne: 18. 03. 2007

Nový Zákon - Ježíš -- Ježíšův rodokmen podle Lukáše

    

Ježíš Nazaretský

Ježíšův rodokmen podle Lukáše

Evangelisté se snažili svými texty ukázat, že Ježíš z Nazaretu je očekávaným spasitelem. Mesiáš měl pocházet z rodu Davida. Nejprve se podívejme na Ježíšův životopis, zaznamenaný v Lukášově evangeliu.

Lukášovo evangelium

Lukáš nepatřil do generace Ježíšových učedníků, nebyl očitým svědkem Ježíšova působení. Evangelium psal asi v 80. létech 1. stol. Byl vzdělaný, žil v Řecku či Sýrii, neznal zeměpis Palestiny. Čerpal z řeckých překladů židovského Písma, zřejmě byl sympatizantem židovského učení a později konvertoval ke křesťanství. Evangelium sepsal na základě Markova evangelia, sbírky Ježíšových výroků (pramen Q) a dalších ústních i sepsaných tradic.[1]

Lukáš uvádí následující Ježíšův rodokmen:

CEP[2] Lukáš 3:23-38

  Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli,
Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef,
Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai,
Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda,
Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri,
Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er,
Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi,
Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim,
Melea, Menna, Mattath, Natham, David,
Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason,
Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda,
Jákob, Izák, Abraham, Tare, Nachor,
Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala,
Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech,
Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan,
Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha.

Slovy "...jak se mělo za to..." sám evangelista vytváří dojem, že jím uváděný rodokmen není zcela přesný. Dnes většina odborníků považuje rodokmen za dílo teologické, nikoliv historické. Rodokmen měl teologický cíl a byl sestaven tak, aby podpořil u čtenářů jejich víru v Ježíšovu pokrevní davidovskou linii, nutnou podmínku mesiášství.
Rodokmen sestupuje až k prvnímu člověku - Adamovi  a dokonce k Bohu, aby tak ukázal boží plán spásy celého lidstva.[1]

Vznik rodokmenu

Ukažme si, jak zřejmě Lukáš při tvorbě Ježíšova rodokmenu postupoval.[4] 

Lukáš z 1. knihy Henochovy vyčetl, že konečný soud přijde v sedmdesáté generaci po Henochovi:

Obr. Anděl odvádí Henocha do nebe. [7] 

1. Henoch 10:11-12[3]

     Míkaelovi pak Pán pravil: „Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se ženami, že se potřísnili vší jejich nečistou.

A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost.

Evangelista tedy musel vytvořit takový rodokmen, ve kterém je Ježíš sedmdesátým potomkem praotce Henocha.

Sedmička znamenala v židovské kultuře symbol celistvosti. Do rodokmenu bylo vhodné zakomponovat i toto číslo.

Vlastní rodokmen pak evangelista začal vytvářet kombinací genealogií nalezených v židovském Písmu: [4]

Podle Genesis 5:3-32 sepsal Lukáš genealogii od Adama po Sema. Do rodokmenu zahrnul Lukáš samotného Boha. Adam byl pak prvou generací a Henoch sedmou. Po Henochovi mělo následovat k mesiáši dalších 70 pokolení. Celkem tedy v Ježíšově rodokmenu muselo figurovat 77 postav.

Genesis 11:10-26 ukázala cestu od Sema k Abrahámovi. Ten, jako další velevýznamný praotec, měl splňovat evangelistův princip násobku sedmi generací. Snad proto vložil Lukáš do rodokmenu postavu Kainana. Vložil jej na 13. pozici a posunul tak Abraháma na čestné 21. místo. Lukáš tak dal přednost svému sedmičkovému konceptu před Písmem. V Genesis 11:12-13 je totiž Sala syn Arfaxadův. Lukáš mezi ně vsunul Kainana a ze Saly udělal Arfaxadova vnuka.

S využitím dalších veršů Genesis (Gen 25:19-26, 35:23, 46:12) došel Lukáš od Abraháma k Chesrómovi. A podle knihy Rút sepsal rodokmen od Chesróma  k Davidovi. Izraelský král David se musel opět ocitnout na sedmičkové pozici. Snad proto vložil evangelista mezi Arniho a Amínadaba postavu Admina. To však odporuje knize Rút. Zřejmě proto některé verze Lukášova evangelia postavu Admina vynechaly. V Písmu nenalezneme ani Arniho. Není jasné, zda Arni měl znamenat biblického Arama (Rama).

V takto vytvořené genealogii se v téměř každé sedmé generaci vyskytli významní předkové: Enoch (7), Abrahám (3 x 7), David (5 x 7).

Dalším mezníkem v seznamu se stal Zerubábel (Zorobabel), jeden z židovských vůdců při jejich návratu z babylonského exilu. Zerubábel sehrál významnou úlohu ve vývoji víry v mesiáše. Zerubábelův otec Salatiel byl podle Matoušova evangelia (Mat 1:6) potomkem krále Šalomouna. Lukáš však Zerubábela označil za potomka Natana, jiného Davidova syna. Na významné pozice umístil Lukáš postavy Josefa (7 x 7) a Ježíše. Do seznamu zařadil také patriarchy Judu, Simeona, Leviho a Mathata.

Zbývalo vyplnit mezeru mezi Zerubábelem a Ježíšovým otcem Josefem. Synem Zerubála je podle evangelisty jakýsi Resa. V Hebrejské Bibli (1. Letopisů 3:19-20) nalézáme zmínku o několika synech, o Resovi však nikde není zmínky. Podle některých odborníků byla chyba v podkladu, ze kterého Lukáš vytvářel rodokmen. Původní text mohl znít "... panovník Johanan, syn Zerubábelův..." odkazujíc na Chananjáše (1. Letopisů 3:19). Aramejský výraz pro vladaře réšá byl zaměněn za pojmenování osoby. Z Chananjáše tak vznikl Resa a Johanan. To je však jen spekulace.[6]
Každopádně od Zerubábela se jakékoliv návaznost Ježíšova rodokmenu na Písmo ztrácí. Nakonec se objevuje v soupisu Josef a konečně v 77. generaci Ježíš, tedy v 70. generaci po Henochovi, jak vyžaduje proroctví.

Tabulku podle článku "The 77 generations"[4]  jsme opravili podle ESV[5] a doplnili o česká jména:

 
LUKÁŠ
LUKÁŠOVY ZDROJE
 
77
Jesus
Ježíš    
76
Joseph
Josef    
75
Heli
Heli    
74
Matthat
Mathat    
73
Levi
Levi    
72
Melchi
Melchi    
71
Jannai
Janai    
70
Joseph
Josef    
69
Mattathias
Matathias    
68
Amos
Amos    
67
Nahum
Nahum    
66
Esli
Esli    
65
Naggai
Nagai    
64
Maath
Mahat    
63
Mattathias
Matathias    
62
Semein
Semei    
61
Josech
Josech    
60
Joda
Joda    
59
Joanan
Johanan    
58
Rhesa
Resa
 
 
57
Zerubbabel
Zorobabel
Zerubbabel
53 
56
Shealtiel
Salathiel
Shealtiel
52
55
Neri
Neri
 Mattaniah/Zedekiah
50
54
Melchi
Melchi
 Jehoiachin
51
53
Addi
Addi
Eliakim/Jehoiakim
50
52
Cosam
Kosan
Jehoahaz
50
51
Elmadam
Elamadam
 Josiah
49
50
Er
Er
 Amon
48
49
Joshua
Jesus
 Manasseh
47
48
Eliezer
Eliezer
 Hezekiah
46
47
Jorim
Jorim
 Ahaz
45
46
Matthat
Mathat
 Jotham
44
45
Levi
Levi
 Azariah/Uzziah
43
44
Simeon
Simeon
 Amaziah
42
43
Judah
Juda
 Joash
41
42
Joseph
Josef
Ahaziah 
40
41
Jonan
Jonan
 Jehoram
39
40
Eliakim
Eliakim
 Jehosaphat
38
39
Melea
Melea
 Asa
37
38
Menna
Menna
 Abijah
36
37
Mattatha
Mattath
 Rehoboam
35
36
Nathan
Nathan
Salomon
34
35
David
David
David
33
34
Jesse
Isaj
Jesse
32
33
Obed
Obéd
Obed
31
32
Boaz
Boaz
Boaz
30
31
Sala
Sala
Salmon
29
30
Nahshon
Naason
Nahshon
28
29
Amminadab
Amínadab
Amminadab
27
28
Admin
Admin    
27
Arni
Arni
Aram ?
26
26
Hezron
Chesróm
Hezron
25
25
Perez
Fares
Perez
24
24
Judah
Juda
Judah
23
23
Jacob
Jákob
Jacob
22
22
Isaac
Izák
Isaac
21
21
Abraham
Abraham
Abraham
20
20
Terah
Tare
Terah
19
19
Nahor
Nachor
Nahor
17
18
Serug
Seruch
Serug
17
17
Reu
Ragau
Reu
16
16
Peleg
Falek
Peleg
15
15
Eber
Heber
Eber
14
14
Shelah
Sala
Shelah
13
13
Cainan
Kainan    
12
Arphaxad
Arfaxad
Arphaxad
12
11
Shem
Sem
Shem
11
10
Noah
Noé
Noah
10
9
Lamech
Lámech
Lamech
9
8
Methuselah
Matusalem
Methuselah
8
7
Enoch
Henoch
Enoch
7
6
Jared
Jared
Jared
6
5
Mahalaleel
Maleleel
Mahalalel
5
4
Cainan
Kainan
Kenan
4
3
Enos
Enóš
Enosh
3
2
Seth
Šét
Seth
2
1
Adam
Adam
Adam
1
 
God
Bůh
God

Lukáš psal Ježíšův rodokmen z důvodů věroučných a nikoliv historických. Údaje o generacích mezi Adamem a Zerubábelem čerpal z Písma. Několik údajů však pozměnil tak, aby rodokmen vyhovoval jeho systému, ve kterém se střídají významné postavy v cyklu sedmi generací a Ježíš je sedmdesátou generací po Henochovi.

Rodokmen nám vypovídá mnohé o náboženském smýšlení lidí 1. století n. l.. Neříká však téměř nic o skutečném Ježíšově původu.

... pokračování příště ...


[1] Evangelium podle sv. Lukáše. www.ktf.cuni.cz/~broz/distancni/lukas.html
[2] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[3] Knihy tajemství a moudrosti.
[4] Jona Lendering . The 77 generations. www.livius.org/men-mh/messiah/messiah_15b.html
[5] ENGLISH STANDARD VERSION (ESV).  Crossway Books/Good News Publishers, Wheaton,  A new scholarly evangelical translation in the tradition of the ERV, ASV, RSV, NASB.
[6] Smith, Ben. The genealogy of Jesus. www.textexcavation.com/genealogyjesus.html
[7] www.etf.cuni.cz/galerie/avu/t13001-x.html
    

Vytvořeno: 18. 03. 2007