Předávání Zákona - spletené příběhy I

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Vznik a vývoj, Vydáno dne: 16. 11. 2006

Bible-vznik-- Předávání Zákona - spletené příběhy I

    

Vznik Bible

Předávání Zákona - spletené příběhy

CEP[1] Exodus 24:15-18
     Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

K nejpůsobivějším biblickým příběhům patří bezesporu ten, odehrávající se na hoře Sinaj. Yahweh zde předal Mojžíšovi Desatero za dramatického doprovodu kouře, ohně i zvuku polnic. (Viz také Desatero , Hora Sinaj a Rohatý Mojžíš?)

Pro judaisty jsou události u hory Sinaj zcela klíčové. Právě zde uzavřel Bůh smlouvu se svým vyvoleným lidem Izraele. Izraelité začali být povinováni dodržovat boží příkazy - zákon, tóru. Předávání zákona nebylo jednorázovým aktem. Začalo sice na Sinaji, pokračovalo však dalších 40 let. A i na začátku příběhu Mojžíš nevystoupil na Sinaj jednou, ale osmkrát.
Události týkající se Sinaje byly natolik významné, že zaplnily 60 % Tóry[2] (neboli prvých pěti knih Starého zákona).
Předávání zákona začíná příchodem Izraelitů k úpatí hory Sinaj popisovaném v Exodu 19. Předchozích 68 kapitol (Gn 1 až Ex 19) líčí historii trvající tisíce let. Vyprávění se však právě u událostí na Sinaji značně zpomaluje. Dalším čtyřiceti letům historie je věnováno 119 kapitol (až k Dt 34).[2]

Pokusme si na tomto klíčovém příběhu ukázat, jak zřejmě vznikal kanonický text Tóry - slučováním různých židovských tradic v poměrně krátkém časovém období. (Viz Kdo a kdy napsal Tóru?)

 

Stručný popis událostí na Sinaji

Podle knihy Exodus dovedl Izraelity z Egypta k hoře Sinaj sám Bůh. Ve dne byl skryt v sloupu mraku, v noci pak v sloupu ohně (Ex 13:21). Dle příkazu Yahweho Mojžíš  vystupuje na horu, kde je pověřen nabídnout Izraelitům boží smlouvu. Stanou se Bohem vyvoleným lidem, budou však vázáni dodržovat jeho zákony. Izraelité smlouvu okamžitě přijímají, i když neznají její podmínky (Ex 19:1-8) /1. přijetí smlouvy/.

Yahweh sděluje Mojžíšovi, že k němu přijde a bude s ním mluvit tak, aby jej slyšel i všechen lid, a že třetího dne sestoupí před zraky všeho lidu na horu Sinaj. Varuje, že jakýkoliv pokus předčasně vystoupit k hoře bude potrestán smrtí. Třetího dne se na hoře blýská a hřmí, Sinaj zahaluje mrak a pak zazní zvuk polnice.
Na přání Yahweho vystupuje Mojžíš na horu, kde slyší další příkazy a pokyn, aby na horu opět vystoupil s Áronem. Z mrakem zahalené hory, za hřmění a blesků, Yahweh vyhlašuje lidu přikázání, dnes považovaná za jednu z interpretací Desatera. Nejedná se o zákony ale spíše o soubor božích výroků (Ex 19:9-20:14). Izraelité vystrašeni božím hlasem žádají Mojžíše, aby napříště dělal tlumočníka a oni již nemuseli slyšet boží hlas nahánějící hrůzu.
  


 Obr. Figures de la Bible (1728).
Gerard Hoet.

 


Obr. Smlouva je uzavřena.
Davis
   Mojžíš pak znovu vystupuje na horu obklopenou oblakem, kde je seznamován s božím zákonem (Ex 20:19-23:19). Pokud jej budou Izraelité dodržovat, stane se Yahweh jejich ochráncem a nepřítelem jejich nepřátel. Nakonec vyzývá Mojžíše, aby s několika dalšími k němu vystoupili, přiblížit se však  může jen Mojžíš (Ex 24:1-2). Mojžíš sestupuje k lidu a tlumočí boží zákony, se kterými již dříve Izraelité souhlasili. Mojžíš zákony zapisuje. Smlouva je potvrzena obětními rituály s předčítáním Knihy smlouvy (Ex 24:1-8) /2.přijetí smlouvy/.

Mojžíš s dalšími vyvolenými vystupuje opět na Sinaj a spatřují boha Izraele. Yahweh vyzývá Mojžíše, aby znovu vystoupil na horu, kde mu předá kamenné desky - zákon a přikázání. Během čtyřiceti dní Mojžíš získává podrobné instrukce, jak zhotovit svatostánek (stan setkávání) a schránku úmluvy. Svatostánek bude sloužit jako místo setkávání s Yahwem, kde budou sdělovány jeho příkazy (Ex 25:22). Mojžíš je seznamován s pokyny kněžím i pravidly pro obětování a na konci svého pobytu na hoře dostává i dvě desky úmluvy (svědectví)  psané božím prstem.

Mezitím však Izraelité začali Mojžíše postrádat a zhotovili si tedy boží symbol, pozlaceného býčka. Obětovali mu a pustili se do nevázaných her. Yahweh se chystá zakročit, Mojžíš však sám při odchodu z hory slibuje potrestat viníky. Rozbíjí desky svědectví, zlatého býčka a nechává pozabíjet tři tisíce mužů (Ex 32:7-33:23). O přípravě svatostánku pro předávání zákona není zmínky.

Mojžíš se vrací zpět k Yahwemu. Bůh sděluje, že Izraelité jsou tvrdošíjným lidem a on je osobně nepovede do zaslíbené země, protože by je musel vyhladit.

  


Obr. Mojžíš rozbíjí desky úmluvy.
Gustav Doré.

 

Mojžíš zhotovuje dvě nové kamenné desky a vystupuje opět na Sinaj. Yahweh diktuje další příkazy zákona (Ex 34:5-26). Mojžíš stráví na hoře dalších 40 dní a boží příkazy zapisuje na kamenné desky. Při návratu je jeho tvář záhadně poznamenána. (Viz Rohatý Mojžíš?)

Mojžíš shromažďuje lid a organizuje stavbu stanu setkávání, oltáře i schránky úmluvy pro uložení desek. Yahweho sláva pak naplní stan a Mojžíš může dále přijímat další a další boží příkazy-zákony. Kniha Exodus končí.

Nový způsob předávání božího zákona ve stanu setkávání je popisován v dalších dvou knihách - Leviticus a Numeri. Teprve zde čteme, jak Izraelité opouštějí Sinaj a vydávají se do zaslíbené země. Cesta pouští však bude trvat dalších 40 let. Tóra nás informuje o tom, že předávání zákona končí teprve smrtí generace uprchlíků z Egypta a příchodem další generace k hranicím Kanaánu (Num 36:13).
Kniha Deuteronomium se však ještě vrací k událostem na Sinaji resp. Horebu (Sinaj je někdy nazývána Horeb). Podle ní Mojžíš ještě před příchodem Izraelitů do Kanaánu svolává lid a seznamuje jej se zákony, které budou platit pro zaslíbenou zemi (Dt 12-26). Zákony mu sdělil Yahweh na Sinaji poté, kdy skončil s hlasitým vyhlašováním desatera přikázání (Dt5:25-6:3). Předání těchto zákonů je považováno za smlouvu uzavřenou v Moábské zemi, stejně závaznou jako byla smlouva uzavřená na Chorébu (Sinaji). Teprve zde je předávání zákona skutečně ukončeno. Mojžíš zprostředkovává smlouvu Boha s Izraelem /3. přijetí smlouvy/.[2] Vyzývá lid k dodržování zákona - učení - Tóry . Sepisuje zákon (Dt 31:9) a předává k ochraně Lévijcům a všem starším, aby byl veřejně předčítán každých sedm let. Mojžíšova mise končí, praotec umírá na dohled od zaslíbené země.

 

Nesrovnalosti v příběhu

Při pozornějším čtení příběhů o předávání zákona na hoře Sinaji nalezneme řadu nesrovnalostí. Podívejme se na některé z nich:[2]

Dvojí odpověď 

CEP Ex19:8-9
     Všechen lid odpověděl jednomyslně: "Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil." Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu.
Hospodin řekl Mojžíšovi: "Hle, přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až s tebou budu mluvit, a aby ti provždy věřili." Mojžíš totiž Hospodinu oznámil slova lidu.

V prvé polovině verše Ex 19:9 Yahweh informuje Mojžíše o svém chystaném příchodu mezi Izraelity. Podle druhé poloviny verše Mojžíš oznámil Yahwemu slova lidu. Jaká slova? Vždyť lid odpověděl na Yahweho smlouvu kladně již dříve, ve verši Ex 19:8.

Přitahováni nebo odpuzováni?

V několika verších (Ex 19:12-13, 21-25) jsou popisována opatření, zabraňující netrpělivým Izraelitům vyrazit na Sinaj a spatřit Yahweho. Jiné verše však popisují hrůzu Izraelitů ze setkání s Yahwem. Byli Izraelité neodolatelně přitahováni možností vidět Boha, nebo byli odpuzováni strachem?

Nespatřitelný Bůh nebo společný oběd?

Podle Ex 33:20 nesmí nikdo včetně Mojžíše spatřit Yahweho, má-li zůstat naživu. V Ex 24:9-11 však Mojžíš a 73 dalších izraelských starších vidí Boha Izraele a dokonce na místě setkání jedí a pijí.

Vidět nebo jen slyšet?

Yahweh sděluje, že sestoupí před zraky všeho lidu na horu Sinaj.

CEP Ex 19:10-11
     Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj; ať si vyperou pláště a ať jsou připraveni na třetí den, neboť třetího dne sestoupí Hospodin před zraky všeho lidu na horu Sínaj.

Jiné verše však zdůrazňují záměr Yahweho být pouze slyšen. Horu nechává obklopit kouřem, není vidět nic než blesky. Lidé mají pouze uslyšet Yahweho promlouvajícího k Mojžíšovi.

Jeden výstup navíc?

Na vrcholu Yahweh sděluje Mojžíšovi zákony, které musí jeho lid dodržovat. Poté, co Bůh vyjmenoval desítky právních ustanovení, vyzval Mojžíše k výstupu na horu. Není však již Mojžíš na hoře?

Desky zákona nebo svatyně a svědectví?

Mojžíš je vyzván, aby vyšel na horu, kde obdrží kamenné desky se zákonem a příkazy.

CEP Ex 24:12
     Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup ke mně na horu a pobuď tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval."

Na hoře však Mojžíš obdrží instrukce k vybudování svatostánku (stanu Setkávání) určenému také pro uložení něčeho, co je zváno edut "svědectví" (testimony).  Celých 236 veršů je věnováno pokynům pro stavbu svatyně a provádění obřadů. Teprve v posledních šesti verších se píše o deskách, které jsou zde představeny jako "desky svědectví".

Předávání zákonů

Stan Setkávání měl sloužit jako místo, kde bude Yahweh sdělovat své příkazy.

CEP Ex 25:22
     Tam se budu s tebou setkávat a z místa nad příkrovem mezi oběma cheruby, kteří budou na schráně svědectví, budu s tebou mluvit o všem, co ti pro Izraelce přikážu.

Ovšem podle jiných veršů již byly tyto příkazy vyřčeny a smlouva uzavřena. Příkazy byly navíc vysloveny opakovaně. Mojžíš je seznámen s božími příkazy a dostane desky s Desaterem. Mojžíš však desky rozbíjí. Při opakovaném pobytu na Sínaji je Mojžíš opět  seznamován s božími příkazy, některé se dublují (Ex 34:10-26).

Kdo napsal slova zákona na desky?

Podle Ex 34:1 a De 10:1-4 měl zapsal zákon na druhou sadu kamenných desek Yahweh. Podle Ex 34:1 však slova zapsal Mojžíš.

Zářící Mojžíš

Po návratu Mojžíše s druhou sadou desek (Ex 34:29-33) jsou Izraelité vyděšeni jeho tváří, která snad zářila. Byl to však již osmý Mojžíšův výstup na horu, osmé setkání s Yahwem. Proč k tomuto jevu došlo až teď? Nebo proč si toho nikdo nevšiml dříve?

Odložené sdělení zákonů?

Na konci svého života Mojžíš sděluje Izraelitům, že poté, kdy Bůh vyhotovil druhou sadu desek s desaterem přikázání, obdržel Mojžíš zbývající zákony. Ty mají být sděleny Izraelitům až nyní, před vstupem do zaslíbené země (De 10). To však neodpovídá popisu událostí v knize Exodus. Mojžíš po svém tehdejším sestupu seznámil se zbývajícími zákony svůj lid již tehdy, zapsal je a schválil.

Dva psané zákony?

Jaký je vztah mezi zákony, které Mojžíš resp.Yahweh zapsal na Sinaji, a zákonem (tórou), který Mojžíš napsal na konci svého života (De 31:9)? Existovaly po smrti Mojžíše dvě psané verze zákona?

Trojí přijetí smlouvy?

Pokud čteme příběh o předávání zákona pozorněji, narazíme na tři místa, kde se popisuje přijetí boží smlouvy. Akt přijetí je popisován vždy jinak, za jiných podmínek na různých místech. Proč bylo nutné přijímat třikrát boží smlouvu?

Proč je vyprávění o předávání zákonů Izraelitům tak rozporuplné a nesouvislé? Proč jsou zákony sdělovány po částech a mnohdy dublovaně?

 

Odpovědi hledáme v článku Předávání Zákona - spletené příběhy II

 


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  V elektronické formě SW BibleWorks. Jinak také Český ekumenický překlad - CEP.
[2] Schwartz Baruch J. What Really Happened at Mount Sinai? Bible Review, říjen 1997
    

Vytvořeno: 16. 11. 2006