Morfologie slova Nephilim

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Postavy, Vydáno dne: 22. 06. 2006, Aktualizováno dne: 26. 01. 2017

Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové (III.)

    

Nefilové (III.)

Morfologie slova

 

V úvodním článku Nephilim, Nefilové: Obři nebo synové andělů?[1] uvádíme, že pojem נפלים  Nephilim či Nefilim je překládán různě:

1. Padati, spadlí, shození dolů
2. Padlí, odpadlíci, odloučení
3. Padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
4. Mocní, silní, hrdinové
5. Nelidští, násilní, tyrani
6. Předčasně narození (potracení)
7. Nevhodně narození
8. Obři
9. Ti, kteří zavinili pád světa
  
Obr. Verš Genesis 6:4 s vyznačeným slovem Nefilové. Leningradský kodex.[11]

Co uvádějí biblické slovníky?

TWOT Lexicon[9]

     nephilim7.gif (8580 bytes)

 ISBE Bible Dictionary[10] :
     nephilim8.gif (9159 bytes)

Easton's Bible Dictionary[3] :
     nephilim9.gif (3520 bytes)

Podle biblického slovníku TWOT je původ slova Nephilim neznámý a může snad znamenat hrdiny, siláky, udatné, či odloučené, odlišné (pokud je kořenem slova NáPaL) nebo předčasně narozené (pokud je kořenem slova NéPeL). Slovo je neznámého původu a lépe je ponechat je nepřeloženo. Možná odkazuje na nějakou rasu či národ.
Slovník ISBE nechává smysl prvého výskytu slova v Bibli (Genesis 6:4) otevřen s tím, že Nephilim nemusí nutně znamenat děti rozené ze spojení dcer lidských se syny Božími. Ve druhém výskytu (Num 13:33) reprezentuje pojem muže obrovských postav, spojené se syny Anakovými.
Eastonova biblická encyklopedie rozumí pojmem Nephilim obry nebo nějaký kanaánský kmen.

Obecně platí, že slovníky starozákonní hebrejštiny si s uvedeným slovem nevědí příliš rady a nabízejí více různých významů.

V řecky psané Septuagintě (LXX)[12] jsou místo Nefilů uváděni Gigantes - obři:


Obr. Verš Genesis 6:4 s vyznačeným slovem Gigantes - Obři. LXT - Leningradský kodex.[13]

To však jen znamená, že někdy ve 3. stol. př. n. l. či později lidé přeložili ono záhadné slovo z hebrejštiny jako "obři". Mnohé další překlady Hebrejské Bible se pak tohoto významu držely.

Obři

Problematice významu pojmu se věnuje odborník Michael S. Heiser [4] a upozorňuje, že kořen slova Nephilim patrně pochází z aramejštiny.

Podívejme se na oba pojmy bez později přidávané punktace:

  Gen6_4_.gif (1281 bytes) Viz Genesis 6,4 (PDF)
  Num13_33_.gif (1318 bytes) Viz Numeri 13:33 (PDF)
Slovo se v Bibli vyskytuje dvakrát, liší se ale jedním znakem - písmenem "yod" Num13_33r_.gif (1417 bytes)

Tento znak patří k souhláskám, které vyjadřovaly zvuk samohlásky (na stránkách Masoretské  texty píšeme o tom, že YOD znamená dlouhý samohláskový zvuk "í"). Hebrejští písaři jej začali používat zhruba od 6. stol. př. n. l. Záleželo na písaři, zda YOD ve slově použije, či nikoliv; na smyslu slova to nic neměnilo. V knize Numeri 13:33 se tedy písař rozhodl znak zapsat, ve verši Genesis 6:4 nikoliv. Podle M. S. Heisera to znamená, že správná výslovnost slova je v obou verších nephilim6_.gif (1048 bytes). Tvrdí, že takové čtení s "yod", tedy s dvěma dlouhými "í" (Nephilim - Nefílím) může znamenat, že kořen slova je aramejský. Základ slova je aramejské naphil(a) a znamená obry:[8]


Obr. Význam slova Naphila v aramejském slovníku spolu s tvarem množného čísla Nephilim.

Odtud zřejmě některé starší překlady (např. LXX), které místo Nefilové uvádějí Obrové či Obři.

Hebrejská Bible byla psána v hebrejštině, pouze některé pasáže aramejsky. Otázkou je, proč by celý odstavec Genesis 6 byl psán hebrejsky a pouze jediné slovo aramejsky. Navíc je sporné, zda skutečně ono slovo v aramejštině znamenalo obry. Tento význam mohl být přiřazen (a do slovníků zařazen) až mnohem později, právě pod vlivem Septuaginty. Ocitáme se tak v kruhu a skutečný význam slova nelze tímto potvrdit. I aramejský slovník však uvádí, že tímto slovem mohli být označováni ti, kteří zavinili pád světa.

Obři  Oriona?

Targúm, aramejský překlad biblických textů, uvádí na místě souhvězdí Oriona pojem NFL (N-PH-L):[a]

Ve staré aramejštině bylo souhvězdí Orion známé jako N-F-L, Nefila (Nephila). Nefilové tak mohou mít spojitost se souhvězdím Oriona, které bylo od nepaměti spojováno s obří postavou lovce či bojovníka.

 

Padlí - určení ke smrti?

Ronald S. Hendel[5]  tvrdí, že Nephilim je hebrejským eufemismem pro mrtvé.

CEP[6]  Jeremjáš 6:15
     Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin."

Padajícími = .

CEP  Ezekiel 32:27
     Nebudou ležet s bohatýry, padli jako neobřezanci. Oni sestoupili do podsvětí se svou válečnou zbrojí a pod hlavy jim byly dány jejich meče. Jejich nepravosti však lpí na jejich kostech, neboť děs oněch bohatýrů byl v zemi živých.

padli =

Podle některých badatelů lze dokonce v Ezekielovi nalézt třetí zmínku o Nefilech. Text překládají následovně:[5] [7]

CEP  Ezekiel 32:27
     They lie with the warriors,
The Nephilim of old,
who descended to Sheol
with their weapons of war."
    Leží s válečníky,
Nefily dávnými,
kteří se zmocnili Šeolu,
svými válečnými zbraněmi.

V 6. kapitole knihy Genesis, kde jsou Nefilové poprvé zmíněni, je vysvětlováno, proč Hospodin seslal na svět potopu. Je možné, že jednou z prvotních příčin potopy byli právě Nefilové, kteří svět i člověka znečistili svým zlem. Proto byli určeni k vymýcení. Byli padlí ve smyslu toho, že se zrodili přestoupením božích zákonů ze strany nebeských Strážců. A byli padlí, protože způsobili svou mocí a zlem pád lidského světa. Podle Knihy strážců byli Nefilové (spolu s jejich mimozemskými otci - Strážci) příčinou pádu člověka. Možná to je skutečný význam slova Nefilové - ti, kteří zavinili pád.

 

Předchozí - Nefilové, boží synové a strážci?

Další díl - Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí


[a] WTT - hebrejská masoretská verze, BHT - její přepis do latinky TAR - Targúm, aramejský překlad. Text Jób pochází z nálezu v Kumránu (Qumran Job Targum, Michael Sokoloff, The Targum to Job from Qumran Cave XI, Bar-Ilan University Press, 1974). CEP, BKR - české překlady

[1] Nephilim, Nefilové: Obři nebo synové andělů? Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nephilim-nefilove-obri-nebo-synove-andelu&cisloclanku=2006060003
[2]  Nefilové, boží synové, strážci a potomci Anaků? Teorie Z. Sitchina. Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006060004 
[3] M.G. Easton. 1897, Ellis Enterprises 1988. Easton Bible Dictionary, Third Edition.  /EAST/
[4] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
[5] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
[6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
[7] Zimmerli Walter. Ezekiel 2. Hermeneia. Philadelphia 1983.
[8] The Nephilim. Sitchin is wrong.com [online]. Michael S Heiser, 2012 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm
[9] R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament.  /TWOT /
[10] Dr. Stanley Morris.1915. James Orr, John L. Nuelsen, Edgar Y. Mullins,  The International Standard Bible Encyclopedia. /ISBE/
[11] Bibleworks, verze 10.
[12] Septuaginta - LXX: Textové rodiny. Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007030002
[13] LXT - Septuaginta. Alfred Rahlf (1935, Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft - Německá biblická společnost, Stuttgart).
[14] Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature (1903).
    

 
Vytvořeno: 22. 06. 2006