Bileám

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Biblická proroctví, Vydáno dne: 12. 05. 2005

Bible-proroctví -- Bileám

Biblická proroctví

Bileám

Velice zajímavé proroctví měl vyslovil věštec Bileám (Balaám). Hovoří o osudech mnohých říší, které v době proroctví snad ještě neměly ani existovat. Jsou vysloveny předpovědi, které se skutečně vyplnily. A i sama postava věstce Bileáma je Biblí podávána velice kontroverzně. Bileám plní příkazy Yahweho, přitom je však v jiných biblických textech líčen jako prototyp ziskuchtivého a proradného věštce.

Bileám byl podle Bible proslulý nehebrejský kněz a věštec z doby, kdy Izraelci po odchodu z Egypta zabírali nové země. Jejich nepřítel, moábský král, si proroka přizval, aby proklel postupující Izraelce. Pokaždé, když se ke kletbě schylovalo a připravovalo se místo s příslušnými rituály, se Bileámovi zjevil Yahweh a varoval ho, aby se neopovažoval seslat kletbu na jeho vyvolený národ. Nakonec Bileám vyslovil proroctví ve prospěch Izraelců, vnuknuté Yahwem. Bileám žehná Jákobovu rodu, prorokuje válečné úspěchy Izraelcům a zároveň předpovídá osudy některých světových říší.

Proroctví

Bileám vyslovuje toto proroctví:

CEP[1]  Numeri  24:17-24

     Vidím jej, ne však přítomného, hledím na něj, ne však zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. Protkne spánky Moába, témě všech Šétovců.
Bude podroben i Edóm, podroben bude Seír, Jákobovi nepřátelé. Izrael si povede zdatně. Panovat bude ten, jenž vzejde z Jákoba, a zahubí toho, kdo vyvázne z města."
Když uviděl Amáleka, pronesl svou průpověď: "Amálek je prvotina pronárodů, ale skončí v záhubě."
Když uviděl Kénijce, pronesl svou průpověď: "Tvé sídlo je mohutné, tvé hnízdo leží na skalisku, stejně však přijde vniveč, Kajine, jen co tě Ašúr odvede do zajetí!"
Pak pronesl svou průpověď: "Běda! Kdo zůstane naživu, až to Bůh vykoná?
Loďstvo od kitejských břehů pokoří Ašúra, pokoří Ebera. Ale v záhubě skončí i ono."

 

Na pozoruhodné proroctví upozorňuje také Zecharia Sitchin ve své knize
Kosmický kód[2]str.181 :
      Mezi národy odsouzené k zániku figurují kupodivu i Asyřané, po nichž v době odchodu z Egypta nebylo v Kanaánu ani vidu, ani slechu a jejichž králové až za mnoho staletí ohrožovali izraelská království, která měla teprve vzniknout.

Nalezli jsme tedy proroctví, které se skutečně vyplnilo? Sitchin řadí proroctví do doby po exodu Izraelitů z Egypta, tedy 15. či 14. století př.n.l. (podle Sitchina došlo k odchodu z Egypta v roce 1450 resp.1433 př.n.l. [2]str.137

O Asýrii máme historické zmínky od konce 20 století př.n.l. Rozvíjela se v 19. stol. a na začátku 18. stol. př. n. l. za vlády Šamši Adada I., současníka Chammurapiho. Asi v polovině 17. stol. př. n. l. ztratila Asýrie samostatnost, později se stala součástí státu Mitanni. Teprve ve 14. stol. př. n. l. se postupně konsolidovala a vymaňovala z vlivu oslabeného Mitanni a Babylónie. Vzestup Asýrie nastal v 1. polovině 1. tis. př. n. l., kdy její území zasahovalo do Malé Asie, Sýrie, Palestiny a severozápadního Íránu. Největší rozsah měla říše za Assarhaddona, který načas připojil i Egypt. Jeho nástupci (např. Aššurbanipal) však získaná území postupně ztráceli. 612 př. n. l. podlehlo hlavní město Ninive náporu Médů a Babylóňanů, 609 př. n. l. zbytky asyrského vojska vedeného Aššuruballitem přemoženy v Charránu Babylóňany.[3]

Asýrie začala ohrožovat Izrael zhruba od 9.stol.př.n.l. a v roce 722 př.n.l. jej oficiálně obsadila. Roku 609 př.n.l. však byla i Asýrie poražena.

Znamená to tedy, že prorok Bileám předpověděl konkrétní historické události s předstihem několika staletí, jak o tom píše i Zecharia Sitchin?

 

 

Sitchin považuje biblický odchod Izraelitů z Egypta za historický fakt. K této události však zřejmě nikdy nedošlo. Rozhodně ne v takovém měřítku, jak jej popisuje Hebrejská Bible. Podrobnosti uvádíme v článku Exodus.

Kdy tedy bylo proroctví skutečně napsáno? Tóra, do které patří i kniha Numeri s příběhem o Bileámovi, byla  podle křesťanské tradice sepsána někdy v 15.století př.n.l. Dnes je však již tento názor překonán výsledky biblické vědy. Nejstarší prameny textů mohou pocházet z 10. či 9.století. Jiné prameny jsou však mnohem mladší a k redakci a úpravě textů došlo až v době po babylonském zajetí, tedy po roce 538 př.n.l.

O tom, kdo a kdy napsal Tóru se stále vedou polemiky. Stále více biblistů však posouvá dobu vzniku pěti Mojžíšových knih do období babylónského zajetí Židů (586 -538 př.n.l.) či do doby poexilní. Příběh o Bileámovi tedy mohl být sepsán až po roce 609 př.n.l., tedy po porážce Asýrie. Na biblickém textu tedy nemusí být nic zázračného a nevysvětlitelného. Jedná se o další pseudoproroctví předpovídající události, které se ve skutečnosti již přihodily.

Bůh a Bileám

V příběhu hraje podivnou úlohu Bůh - Yahweh. Moábský král Balák zve Bileáma, aby jej navštívil a proklel izraelský lid. Prorok se nejprve obrací na Yahweho, který mu však cestu ke králi zakazuje.

CEP Numeri  22:12-13

     Bůh však Bileámovi poručil: "Nepůjdeš s nimi a neprokleješ ten lid, neboť je požehnaný!" Ráno Bileám vstal a řekl Balákovým velmožům: "Jděte do své země. Hospodin odmítl pustit mě s vámi."

Král se však nevzdává a k Bileámovi opět posílá své služebníky s pozváním.

CEP Numeri  22:18-22

     Bileám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina, svého Boha, a učinit cokoli, ať malého nebo velkého. Přesto prosím zůstaňte zde i této noci, ať zvím, co bude Hospodin dále se mnou mluvit."
V noci přišel Bůh k Bileámovi a řekl mu: "Když ti muži tě přišli pozvat, jdi s nimi. Ale budeš dělat jenom to, co ti poručím."
Bileám tedy ráno vstal, osedlal svou oslici a jel s moábskými velmoži. Vzplanul Bůh hněvem, že jede, a Hospodinův posel se mu postavil do cesty jako protivník...

Yahweh tedy nejprve zakazuje Bileámovi odejít věštit ke králi Balákovi. Pak však mění své rozhodnutí a přikazuje prorokovi jet s posly. Bileám to učiní, vyslouží si však Yahweho hněv. 

... pokračování příště ...

 

 

 

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
 
[2] Sitchin, Zecharia. 1998. Kosmický kód. Praha. 2001
 
[3] DIDEROT s.r.o. 2002. Encyklopedie Diderot 2000 na CD ROM, Praha 1999
[4] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad - poznámka "u" k verši Da8:9.
[5]  
[6]  
[7]  
[8]  
[9]  
[10]  
[11]  

Aktualizováno: 05.12.05