Starověké hodiny III - Znalost precese

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Hvězdářství, Vydáno dne: 05. 02. 2004, Aktualizováno dne: 21. 01. 2017

Hvězdářství -- Starověké hodiny III - Znalost precese

    

Starověké hvězdářství

Znalost precese

Postavení hvězd na obloze se mění. Hvězdy se otáčejí proti směru hodinových ručiček kolem severního nebeského pólu, který leží u hvězdy Polárka (Severka). Otáčení hvězd je snadno pozorovatelné a dnes již víme, že je způsobeno otáčením naší Země kolem své osy. Dochází však k ještě jedné změně v postavení hvězd na obloze, mnohem pomalejší a mnohem hůře pozorovatelné. Velký cyklus změny trvá  necelých 26 000 let. Jedná se o precesní cyklus, způsobený pomalým krouživým pohybem zemské osy. Rychlost pohybu po nebeské klenbě je zhruba 1° každých 72 let. Změny v orientaci osy ovlivňuje polohu a časy východu všech hvězd.

Již staří Sumerové?

Precese způsobuje zdánlivý posun jarního bodu na pozadí souhvězdí o 1°  za zhruba 72 let. Slunce se za 72 let posune na pozadí hvězd o tloušťku palce natažené ruky.  Vypozorovat tento jev a dokonce určit jeho rychlost je složité a vyžaduje přesná pozorování po mnoho generací. Precesi objevil údajně řecký astronom Hipparchos přibližně kolem roku 130 př.n.l. Badatelé Santillana, Dechend [1] či Hancock[2] však tvrdí, že některé důsledky precesního jevu znaly již mnohem starší kultury. Jednou z indícií je důraz kladený na čísla 72 či 54, která mohou souviset právě se znalostí precese.

Podívejme se nejprve na zajímavé pečetítko:  

Válečkové pečetítko zanechává v horní řadě otisk stáda skotu a pod ní telátek a nádob v rákosových chýších. Chýše odpovídají dnešním příbytkům a stájím obyvatel mokřadel v jižním Iráku. Pečetítko představovalo kamenořezbu do bílého magnezitu a jako držátko sloužila postavička berana, odlitá ze stříbra do formy vylité voskem. Původ pečetítka zůstává neznámý, ale předmět patří zřejmě do pozdního uruckého období. Výška pečetítka 5,3 cm.[3]str.69

Na stránkách První civilizace[4] o otisku pečetidla píší:

     V kole času na Zemi má každý domek celkem 18 let, což naznačují kuličky na "anténách". Čtyři viditelné domky dávají celkem 72 let. Na stupnici pouti Slunce znamená 72 let objem jednoho stupně z třiceti, jenž obnáší astronomický úsek 2 160 let. Nahoře na obrázku stojí hvězdy Býka, tj. věk, z kterého je čas ukrajován.

Pozdní urucké období spadá do rozmezí 3 500 až 3 100 let př.n.l.[5]  Jarní bod byl v té době v souhvězdí Berana. Držátko pečetítka tvoří beran. Do souhvězdí Berana se jarní bod přesunul zhruba před tisícem let (cca. 4 až 5 000 let př.n.l.), a to ze souhvězdí Býka. Znamená tedy řada skotu na otisku pečetítka  symbol předchozího věku? Znamená 72 kuliček posun jarního bodu o jeden stupeň?
Zatím nebyl objeven jednoznačný astronomický zápis svědčící o znalosti precese ve starém Sumeru. Není však důkaz o znalosti precese ukryt důkladněji? Třeba v mýtech Sumeru, straověkého Egypta či jiné dávné civilizace?

Číslo 72

Číslo 72 vyjadřuje počet let potřebných k posunu nebeských těles o jeden stupeň precesní změny.
 • V projektu Velké pyramidy v Gíze je zapracováno číslo 72. [6]
   
 • Usír byl podle egyptských mýtů božským králem prehistorických časů, který přinesl lidem dar civilizace. Jeho stálý protivník Sutech se jej pokusil zabít. V řecké verzi příběhu to byl Týfón, který zosnoval spolu se 72 pomocníky spiknutí proti Osiridovi.[9]
   
 • Podle egyptského mýtu vyhrál bůh Thovt ve hře nad Měsícem 1/72 každého dne v roce. Využil tohoto získaného času pro vytvoření dalších pěti dní, které vložil ke stávajícím 360 dním v roce.
   
 • V mayském Chichén Itzá stojí Kukulkanův chrám. Ve čtvercové komoře stojí socha pumy. Skvrny tvoří 72 kusů jadeitu.[2] str.32
   
 • V největším budhistickém chrámu světa Borobudur je 72 stůp.
   
 • V Angkoru (hlavní sídlo Khmerské říše) bylo postaveno 72 hlavních chrámů.
   
 • Druidové uctívali zejména číslo 72 [2] str.12
   
 • 72 - počet učedníků Konfucia (někdy udáváno 77)
   
 • V židovském a křesťanském učení symbolizuje číslo 72 dlouhý časový úsek či vhodný, ucelený počet:
72 - počet jazyků, kterými se hovořilo v Babylonské věži (dle pozdější tradice) resp. počet původních národů.
72 - počet božích jmen podle Kabaly.
72 - počet stupínků na Jákobově žebříku (podle knihy Zohar)
72 - počet starších na Sinaji
72 - počet dalších Kristových učedníků podle kapitoly 10 evangelia Lukáše (někde uváděno 70)
72 - počet překladatelů Septuaginty
72 hodin byl Kristus v hrobě
72 biskupů může odsoudit jiného biskupa
72 knih Bible (Isidor)  

Obr. 72 božích jmen podle Kabaly.[10]

Číslo 72 však samozřejmě nemusí mít vždy spojitost s precesí a střídáním věků.[8]

Číslo 54

V díle Hamletův mlýn[1] upozorňují autoři na další sekvence precesních čísel - 108 a 54. Když k číslu 72 přičteme jeho polovinu, dostaneme 108. Po vydělení dvěma dostaneme 54.

 • V kambodžském Angor Vat je 108 soch na každé z přístupových cest, 54 po obou stranách.
   
 • Jupiterův chrám v Baalbeku měl 54 sloupů.[7]

 

K dalším číslům odvozeným od precese patří např. 216 (72 x 3) a 43 200.

Podle historiků G.Santillana a H. Dechend jsou čísla odvozená od precesní sekvence zakódována do světových mýtů a starobylých architektonických památek všude po světě. Původní zdroj znalostí zakódovaných v mýtech astavbách lze hledat v prehistorické civilizaci, která poznala svět jako dílo tvořené čísly, míry a váhami.[1]

 

Věky - Velký rok

Za nejdůležitější den v roce byla odpradávna považována jarní rovnodennost. Den i noc jsou stejně dlouhé a Slunce vychází přesně na východě.
Věnujme pozornost tomu, které souhvězdí zvěrokruhu leží za vycházejícím Sluncem. Po generace je to souhvězdí Ryb, na jehož pozadí Slunce při jarní rovnodennosti vychází. Dnes je to však spíše rozhraní mezí rybami a Vodnářem. Souhvězdí se totiž mění precesí, jeden stupeň každých 72 let. Všech dvanáct souhvězdí se vymění za 26 000 let. Změny lze velmi těžce zpozorovat, natož měřit. Změny za jeden či několik lidských životů jsou téměř nepozorovatelné. Byly si starověké civilizace vědomy těchto pomalých změn? Věděly, že zvířetníkové souhvězdí, ve kterém je ubytováno Slunce v nejdůležitějším dni roku, se velmi pomalu posouvá? Byli si pradávní mudrcové vědomi, že za několik stovek let bude jejich zvířetníkové souhvězdí nahrazeno jiným?

Slunce stráví téměř 2200 let v každém domě zvěrokruhu (30 stupňů x 72 let). Zvěrokruh je rozdělen na 12 domů. Výsledkem je tzv. Velký rok - velký precesní cyklus - trvající přibližně 26 000 let. Majestátní  precesní průchod Slunce souhvězdímu zvěrokruhu (Býk - Beran - Ryby - Vodnář atd.) trvá jeden Velký rok s měsíci o délce skoro 2200 let.

Věděli naši dávní prapředkové o pomalé změně zvířetníkového souhvězdí při jarní rovnodennosti? Uvědomovali si, že jejich věk je spojen s jedním jediným zvířetníkovým souhvězdím, na jehož pozadí vychází Slunce při jarní rovnodennosti? Zřejmě ano, jak vypovídají některé památky z pradávné minulosti:

Lev (11000-8800 př.n.l.)

Gíza - Velká sfinga se lvím tělem (alternativní datace). 

Býk (4500-2300 př.n.l.)

V 1. dynastii Starého Egypta by zaveden kult býka Apise. V jiných kulturách byl však býk uctíván již dříve (Çatal Hüyük 7500 až 5700 př. n. l. ).

Beran (2300-100 př.n.l.)

Ve starověkém Egyptě byl beran převládajícím symbolickým motivem. Viz sfingy s beraní hlavou v Karnaku.

Ryby (100 př.n.l. -2100 n.l.)

Symbolem prvních křesťanů, následovníků Krista, byla ryba. Souhvězdí ryb hostilo Slunce při jarní rovnodennosti od samých počátků křesťanské éry až do naší doby. Symbol ryby však nemusel mít nic společného se souhvězdím. Ryba byla symbolem různých božstev již před křesťanskou érou. Amulety ve tvaru ryby symbolizovaly např. plodnost. Užití ryby lze vysvětlit ve smyslu kryptogramu. Ichthys (ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. V originále Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, Iésús Christos Theú Huiós, Sótér. Ryby jsou v evangeliích zmiňovány několikrát a je jim dáván symbolický význam. Několik z Ježíšových učedníků bylo rybáři. Pověřil je se slovy „Udělám z vás rybáře lidí.“ Ježíšova ryba se stala moderní ikonou křesťanství.[8]

Dnes se pomalu Slunce přesouvá z věku Ryb do věku Vodnáře.

 

Pokud považovaly dávné kultury za důležité začlenit zvířetníkové souhězdí do svých klíčových náboženských staveb a symbolů, zřejmě si uvědomovaly, že je spojeno právě s jejich věkem a je pro jejich život určující. To znamená, že si zasvěcenci byli vědomi toho, že věky minulé i budoucí byly a budou spojeny s jinými souhvězdími. Nesli tedy s sebou skrytou znalost Velkého roku? 

.............   pokračování příště .............

 

[a] Číslo 72 může mít ale i řadu jiných významů. Např. polovina veletuctu, počet hodin ve třech dnech či počet extra-zvířetníkových souhvězdí (72 Paranatellons). V určitých oblastech je v oci Sírius skryt pod obzorem 72 dní v roce. Dle gematrie je 72 např. výsledek násobení 6x12 nebo (2x2x2)x(3x3) pod. Podle některých zdrojů existuje 72 démonů.

Leonardo da Vinci údajně považoval číslo 72 za velice důležité a skryl jej v řadě svých obrazů.

72 pentagramů obkružuje nástropní fresku Apotheosis of Washington v rotundě Kapitolu Spojených států amerických. Zednářští gnostikové prý řídí 72 vládců země. [11]


[1] Giorgio de Santillana, Herta von Dechend. Hamlet´s Mill (Hamletův mlýn)
[2] Graham Hancock, Santha Faiia, "Zrcadlo nebes", 1998, Columbus 2003
[3] Michal Roaf. 1996. Svět Mezopotámie. 1998. Knižní klub, Balios
[4] www.prvni-civilizace.cz/maia/astro/astronomtabulky.htm
[5] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999
[6] Graham Hancock, "Otisky božích prstů. Pátrání po počátcích i koncích.", 1995, Columbus 1998
[7] HANCOCK, Graham. Boží mágové: zapomenutá moudrost ztracené civilizace. Přeložil Alexandr NEUMAN. V Praze: Metafora, 2016. ISBN 978-80-7359-486-2.
[8] Přispěvatelé Wikipedie, Ichthys [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2015, Datum poslední revize 13. 12. 2015, 20:36 UTC, [citováno 19. 01. 2017] < https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichthys&oldid=13138285 >
[9] Eset a Usire (Isis a Osiris). Mýty a skutečnost [online]. 2008 [cit. 2017-01-21]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2008020001
[10] Number 72 and the Code of the Ancients. GreatDreams.com: Joseph E. Mason [online]. [cit. 2017-01-21]. Dostupné z: http://www.greatdreams.com/numbers/72/72.htm
[11] HORN, Thomas. Apollyon rising 2012: the lost symbol found and the final mystery of the Great Seal revealed. Crane, Mo: Defender, 2009. ISBN 0982323565.

 

    


Vytvořeno: 05.02.2004